Konu:Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:93
Tarih:17/05/2017


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Öncelikle Sayın Tümer eğer yanlış anlamadıysam hazineye ait arazileri kullanan çiftçiler bakımından birtakım sıkıntıların olduğunu ifade etti. Bu konuyla ilgili şunu söylemek isterim: Hazineye ait tarım arazilerini fiilen kullanan kişilere, biliyorsunuz, biz ecrimisil gönderiyoruz ve bu kişiler bu yerleri ecrimisille idare ettikleri için de gerek çiftçilere sağlanan desteklerden yararlanamıyorlar gerekse diğer imkânları kullanamıyorlar. Burada Tarım Bakanlığıyla Maliye Bakanlığı olarak bir araya geldik, bu konuda bir düzenleme yaptık. Hâlihazırda tarım arazilerini kullanan çiftçilerimize kolaylaştırılmış yöntemlerle kiralama imkânı getirdik. Dolayısıyla, devlete ait olan bu arazileri kullanan çiftçilerimiz ecrimisil ödemek yerine ilgili defterdarlığa müracaat ederek çok basit, kolay ve indirimli olarak kiralama sözleşmesi yapmaları hâlinde bu yerleri kirayla kullanma imkânlarına kavuşacaklar, aynı zamanda da bu yerler nedeniyle gerekli destekleri alabilecekler. Yine, hatırlarsanız, özellikle kırsalda, köylerde vatandaşlarımızın fiilen kullandıkları hazine arazilerini indirimli fiyatlarla doğrudan doğruya alabilmelerine imkân sağlayan bir yasal düzenleme yaptık. 2/B diye ifade ettiğimiz kanun içerisinde bu konuda da düzenleme yaptık. Aynen 2/B vasfındaki arazilerin satışında olduğu gibi yüzde 30, yüzde 40 mertebesinde tarım arazilerini de çiftçilerimizin 100 lira yerine 30 lira ödeyecek şekilde doğrudan satın alma imkânını getirdik. Bu uygulamayla ilgili daha sonra -biliyorsunuz- başvuru süresini de uzattık. Dolayısıyla buradaki bizim amacımız da çiftçilerimiz hâlihazırda kullandıkları bu tarım arazilerini edinebilsinler, satın alsınlar ve bu imkânlardan yararlanabilsinler. O açıdan...

ZÜLFİKAR İNÖNÜ TÜMER (Adana) - Toplulaştırma nedeniyle satışları yapamıyorlarmış Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yok, dilekçelerini aldıktan sonra o konuyla ilgili gerekli koordinasyonu yapıp vatandaşlarımıza buraları satacağız. Biz de istiyoruz, yani vatandaşlarımız gerek edinim olarak gerekse kiralama yöntemiyle hazineye ait bu yerleri kendi uhdelerine alabilsinler.

Tabii baraj özelleştirmesi konusunda doğrudan bir bilgi sahibi değilim. O konuda bir cevap veremeyeceğim.

Sayın Çakırözer, Varlık Barışı Kanunu çerçevesinde bugüne kadar Türkiye'ye getirilen nakit varlıklar konusunda bir soru sordular. Öncelikle şunu ifade edeyim: Geçen sene Ağustos ayında çıkarmış olduğumuz yasal düzenlemeyle gerek Türk vatandaşlarının gerekse Türkiye'de yerleşik olmayan yabancıların varlıklarını Türkiye'ye getirebilmelerine imkân sağlayan bir düzenleme yaptık. Bu düzenlemede vatandaşlarımız yurt dışında farklı nedenlerle bulunan varlıklarını 2017 yılı Haziran ayına kadar Türkiye'ye getirebilecekler; bu varlıklarını Türkiye'ye getirdiklerinde de herhangi bir vergi dairesine bildirim yapmaya gerek bulunmaksızın, doğrudan doğruya varlığı getirdikleri bankaya, aracı kuruma, gümrük idaresine beyanda bulunmak suretiyle bu kanun hükümlerinden yararlanacaklar. Şu anda Varlık Barışı olarak ifade edilen düzenleme çerçevesinde uygulama devam ediyor. Burada bildirimler tamamen bankalara ve aracı kurumlara yapıldığı için Maliye Bakanlığı olarak bu konuda elimizde herhangi bir istatistik ve bilgi bulunmamaktadır. Burada uygulama 2017 Haziran sonunda da tamamlanmış olacak.

Sayın Gürer Emlak Bankasıyla ilgili KEY ödemeleri bakımından bir soru sordular. Bana gelen notu burada müsaade ederseniz okumak isterim: "662 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği KEY hak tespit süresi 30/6/2014 tarihinde dolmuş ve son liste 30/9/2014 tarihinde yayınlanmıştır. Bu kapsamda KEY hak sahipleriyle ilgili toplam 12 milyon 611 bin 173 adet kayıt tespit edilmiştir. Ödeme yapılan toplam tutar ise bugün itibarıyla 4 milyar 123 milyon 368 bin 747 TL olmuştur." KEY'le ilgili yeni bir düzenleme de şu anda olmadığı Hazine Müsteşarlığı tarafından ifade edilmektedir.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Sayın Bakan, bundan sonra gelen başvurular var. Emlakbank KİT Komisyonunda konuştuk da. Onunla ilgili bir düzenleme yapılırsa... Çünkü evrak bulamayıp süresinden sonra başvuranlar var, onlarla ilgili...

BAŞKAN - Sayın Bakanım, lütfen devam edin efendim.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Olur. Arkadaşlarımız sizin bu ifade ettiğiniz hususlarla ilgili o zaman kendi teknik açıklamalarını hazırlasınlar. O konuda da ben Hazine Müsteşarlığımızın görüşlerini ifade edeyim.

Sayın Kayışoğlu, yani keşke cevap vereceğim bir soru olsaydı.

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Bursa) - Soru sormadım ben...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yani Maliye Bakanlığı olarak gerçekten hiçbir şekilde bilgimizin olmadığı bir konu. Tabii, Bursa'da...

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Bursa) - Daha önce de sordum da cevap vermiyorsunuz nasılsa.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Onun için mi tepki olarak böyle bir soru sordunuz? Gerçekten cevap vermeye çalışırım, onu da ifade edeyim. Geçmişte de sorularınıza cevap verdim, onu da hatırlıyorum.

Sayın Tekin "Yeni bir af yasası ne zaman olacak, ondan sonraki, ondan sonraki..." Yeni bir af yasası gelmeyecek. Onu Bakan olarak söylüyorum.

GARO PAYLAN (İstanbul) - Kayıtlara geçti.

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Sizin Bakanlığınızda belki gelmez...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Söylüyorum yani. Arkadaşlar, Komisyonda da ifade ettim. Bakın, Komisyonda da ifade ettim. Biz bu defa bir yeniden yapılandırma yasası getirirken farklı bir şey yaptık, dedik ki, iyiniyetli olan, geçmişte, iyi gününde borçlarını ödeyen mükellefler herhangi bir şekilde ekonomik zorluk içerisine girdiklerinde onların borçlarını ödeyebilmelerine imkân sağlayan yapısal bir düzenleme getirdik. Getirdiğimiz bu düzenleme bu yeniden yapılandırma kanununun içerisinde yer alıyor. Benim kanaatimce, bundan sonra herhangi bir mükellef "Ben vergi borçlarımı ödemek istiyorum ama mevcut durumuma göre bu borçları peşin ödeme imkânım yok ama taksitle ödemek istiyorum." dediğinde objektif, nesnel, kişiye bağlı olmayan çok şeffaf ve hesap verebilir bir sistem içerisinde durumu değerlendirilecek ve kişiye hakkaniyete uygun bir şekilde bir yapılandırma imkânı sunulacak. Dolayısıyla bu defa farklı bir şey yaptık yani yeniden yapılandırma kanunu getirmekle yetinmedik, bu tür ihtiyacı ortadan kaldıracak önemli bir yapısal düzenlemeyi de bununla beraber getirmiş olduk.

Sayın Arık, madenlerle ilgili bir soru sordular ama bakan olarak bu konuda bende bir bilgi yok, onu ifade edeyim.

Sayın Tümer, Adana metrosuyla ilgili bir konuyu ifade ettiler, ben onu temenni olarak değerlendiriyorum, siz de zaten öyle dediniz. Adana metrosuyla ilgili ifade ettiğiniz konular Ulaştırma Bakanlığı tarafından mutlaka dikkate alınacaktır.

Sayın Çakırözer, Eskişehir şeker fabrikalarının özelleştirme programı dışına alınması gibi bir planımız söz konusu değildir, geçici işçiler konusunda da şeker fabrikaları özelinde herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır.

Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.