Konu:Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:93
Tarih:17/05/2017


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Öncelikle, Sayın Tümer, yeniden yapılandırma kanununun kapsamıyla ilgili ilave talepler geldiği konusunu ifade ettiler ve bu konuda birtakım yeni önerilerde bulundular.

Öncelikle Genel Kurulumuza şu hususu arz etmek isterim. Bu defa hazırlamış olduğumuz yeniden yapılandırma kanun teklifi -Hükûmet olarak da biliyorsunuz aynı mahiyette bir kanun tasarısı sunmuştuk- geçen sene Temmuz ayında Meclise sunulan hükûmet tasarısının kesinleşmiş alacaklar bakımından kapsamıyla aynı. Geçen defa da hatırlarsanız biz yeniden yapılandırma kanununun kapsamında vergi alacaklarını, gümrük vergisi alacaklarını, Sosyal Güvenlik Kurumunun prim alacaklarını kapsama dâhil etmiştik. Onun yanında trafik para cezalarını, askerlik, seçim, nüfus para cezalarını, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezalarını, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezalarını kapsama dâhil etmiştik. Bu defa da yine bu alacakları yeniden yapılandırma kanunu kapsamına dâhil etmiş olduk.

Yine, şu anda Genel Kurulumuza getirilmiş olan kanun teklifinde öğrencilerin YURTKUR'a olan ve vergi dairelerimizce takip edilen katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçlarının, ecrimisil borçlarının da yeniden yapılandırma kanunun kapsamında tahsili öngörülmektedir.

Yine bu kanun teklifi uyarınca, belediyelere ödenmesi gereken emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, su, atık su borçları, katı atık ücretleri, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ve tüm bu alacaklara uygulanan zam ve cezalar da yeniden yapılandırma kanunu kapsamında öngörülmüştür.

Ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca tarımsal amaçlı kooperatiflere, bu kooperatiflerin ortaklarına kullandırılan kredi alacakları; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca organize sanayi bölgelerine, küçük sanayi sitesi ve yapı kooperatiflerine kullandırılan kredi alacakları, orman genel müdürlüğünce orman köylerinde oturan köylülere ve bu köylülerce kurulmuş olan tarımsal kalkınma kooperatiflerine kullandırılan kredi alacakları da yeniden yapılandırma kanunu kapsamında öngörülmüştür. Plan Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında da Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf Sanatkârlar Konfederasyonu ve Türkiye Barolar Birliğine ait aidat alacaklarının da yeniden yapılandırma kapsamına alınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Dolayısıyla, önceki kanunla aynı kapsamda bir yeniden yapılandırma çerçevesi bu defa da öngörülmüştür. O açıdan, zaman zaman gündeme getirilen bir kısım adli para cezaları ile idari para cezalarını bu defa da kapsama almadık. Yine, Sosyal Güvenlik Kurumunda idari para cezalarının tamamen terkini yerine, yüzde 50 oranında terkinini öngörmüş olduk.

Zaman zaman yapmış olduğumuz yeniden yapılandırma kanunlarında, tabii ki, öncelikle vergi ve sosyal güvenlik prim alacaklarını öncelemek suretiyle bu düzenlemeleri yapıyoruz.

Tabii, biz, vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek üzere bu yasal düzenlemeleri yapıyoruz. Biraz önce hatipler tarafından da ifade edildi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ekonomide bir yavaşlama meydana geldi ve biz Hükûmet olarak bu dönemde ekonomide meydana gelen yavaşlamayı tekrar yukarı yönlü çekebilmek açısından birçok tedbiri ve uygulamayı da arka arkaya uygulamaya koyduk. Hatırlarsanız 15 Temmuz alçak darbe girişimi cuma gecesi yapılmıştı, biz salı günü Meclise yeniden yapılandırma kanun tasarısını göndermiştik. Dolayısıyla, o dönemde de esnafımızın birikmiş borçlarının yeniden yapılandırma yoluyla ödenmesine imkân sağladık.

Yine, bu dönemde özellikle işletmelerimizin krediye erişimini sağlamak için Kredi Garanti Fonu'yla ilgili önemli bir düzenleme yaptık, esnafımıza, işletmelerimize 250 milyar liralık bir kredi ve kefalet imkânı sağladık.

Yine, özellikle esnafımız bakımından, özellikle küçük mikro işletmelere kredi imkânı sağlamak üzere, KOSGEB üzerinden, yaklaşık 460 bin KOBİ için yaklaşık 11 milyar liralık bir kredi imkânını da bu dönemde oluşturduk ki işletmelerimiz içinde bulundukları zorlukları kolaylıkla aşabilsinler.

Yine, özellikle istihdama destek vermek amacıyla, 2017 Ocak ayından itibaren ilk defa yeni işe alınan çalışanlar bakımından bütün sosyal güvenlik prim ödemeleriyle vergi ödemelerini de devlet olarak üstlendik, bu yolla da ekonominin canlanmasına önemli bir katkı verdiğimizi düşünüyorum.

Yine uygulamaya başladığımız asgari ücret desteği uygulaması vardı. Bu dönemde, özellikle ekonominin ihtiyaçlarını göz önüne alarak asgari ücret desteğine de devam etme kararı aldık.

Hatırlarsanız, yine Meclisimizin kabulüyle, ocak, şubat ve mart aylarına ilişkin sosyal güvenlik prim alacaklarını ise ekim, kasım ve aralık aylarına erteledik, bu yolla da işletmelerimize önemli kolaylıklar sağladık.

Yine, işletmelerimizin 2017 yılında yapacakları yatırım harcamalarını teşvik etmek amacıyla özellikle yatırım teşvik sistemi üzerinden sağladığımız kolaylıkları ve imkânları daha da genişlettik.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Bakan soruların hiçbirine cevap vermiyorsunuz, aslında kürsüde yapmanız gereken metni oradan okuyorsunuz.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Özellikle bu dönemde sektörel vergi düzenlemeleri yapmak suretiyle konutta ve iş yerinde katma değer vergisi indirimi getirdik, beyaz eşyada ve mobilyada KDV ve ÖTV indirimleri getirdik. Bütün bu almış olduğumuz tedbirler, bütün bu getirmiş olduğumuz destekler de ekonomide tekrar çarkların dönmesine büyük bir ivme kazandırdı ve ekonomide son dönemde ortaya çıkan bütün olumlu göstergelerin de sebebi oldu.

Dolayısıyla Hükûmet olarak, karşılaştığımız sorunlar, ekonomide ortaya çıkan ihtiyaçlar karşısında süratle doğru ve isabetli karar almak suretiyle ekonomiyi tekrar canlandırıyoruz.

Burada HDP'li hatip vekilimiz ifade ettiler dokuz ayda bir yeniden yapılandırma kanunu getiriliyor diye. Yani buna da şaşırıyorum. Komisyonda parti gruplarımız, getirilen yeniden yapılandırma kanununun çerçevesinin genişletilmesi talebinde bulunurken nasıl oluyor da böyle bir kanun tasarısını getirmiş olmamız eleştiriliyor, ona da şaşırdığımı ifade etmem gerekir.

Biz burada vatandaşlarımızın sorunlarını çözeceğiz, toplumun ihtiyaçlarını çözeceğiz, ekonominin gereklerini yerine getireceğiz ve özellikle şu 2010 sonrası ekonomide yakaladığımız büyüme ivmesini inşallah önümüzdeki yıllarda daha da artıracak güçlü bir büyüme ivmesini yeniden yakalayacağız. Nitekim, ilk üç ayda ekonomiyle ilgili ortaya çıkan göstergeler -çok net bir şekilde- 2017 yılında ekonomide büyüme oranın yukarı yönlü olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. İnşallah, istihdam da artacak, ekonomide büyüme de artacak, ekonomide çarklar da dönecek. Ama biz, vatandaşımızın ihtiyacı neyi gerektiriyorsa onu da yapmaktan asla kaçınmayacağız.

Şunu da ifade etmem gerekir, yine, hatipler ifade ettiler: Bütçe disiplini konusunda AK PARTİ hükûmetleri olarak on beş yıldır nasıl hassasiyet göstermişsek 2017 yılında da aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Bütçe disiplininden herhangi bir şekilde vazgeçmemiz söz konusu değil. Türkiye'nin bugün bütçe açıkları, uluslararası karşılaştırmaları yapıldığında, olağanüstü ölçüde başarılı bir performans göstermektedir. Son beş yılda Türkiye'nin bütçe açığı ortalama yüzde 1 seviyesindedir. Bugün, ekonominin ihtiyaçlarını dikkate alarak maliye politikasını aktif bir şekilde kullanmak suretiyle ekonomiye destek vereceğimizi ifade ettik. Dolayısıyla, bütçe politikası, maliye politikası dinamik bir yaklaşımla ekonominin devrevi durumuna uygun olarak zamanı geldiğinde genişlemeci, zamanı geldiğinde de daraltıcı bir çerçevede oluşturulur.

O açıdan, gerek Maliye Bakanı olarak ben gerekse Hükûmetimiz bütçe disiplininden hiçbir zaman için vazgeçmedik. İlk dört ayda ortaya çıkan bütçe gelişmeleri ve bütçe açığı, bütçe dengesinde oluşan rakamlar ise bu döneme özgü geçici rakamlardır. Önümüzdeki aylarda vergi gelirlerinde, ekonomideki genişlemeye bağlı olarak, bir taraftan artış meydana gelirken diğer taraftan da geçici suretle yapmış olduğumuz birtakım harcamalar veya ertelediğimiz birtakım sosyal güvenlik primi ödemelerinin sisteme katılmasıyla bütçe öngördüğümüz patika içerisinde gidecektir. Bugün, Türkiye gerek bütçe açığının millî gelire oranı gerekse kamu borcunun millî gelire oranı bakımından gerçekten olağanüstü bir performans sergiliyor. Onun için, 2017 yılı bütçesiyle ilgili ortaya çıkan rakamlar üzerinden herhangi bir şekilde bir olumsuzluk değerlendirilmesi yapılmasını da açıkçası doğru bulmuyorum.

Sayın Arslan... Burada yok.

Sayın Gürer, özellikle sulama suyu elektriğiyle ilgili bir konuyu sormuşlardı. O konuda maalesef bilgim yok. O konuda ilgili kurumlardan bilgi alıp sizlere veririm.

20 yaştan daha fazla olan araçlarla ilgili bir ÖTV indirimi söz konusu değil.

Test araçlarına ilişkin bir KDV indirimi söz konusu değildir.

Sayın Akar damga vergisiyle ilgili yapılan yatırım teşvik belgesi kapsamındaki rakamları sordular. Bu konuda elimde hazır bilgi yok. Ekonomi Bakanlığına bunu sorar, bilgiyi alır, sizlerle paylaşırız.

Sayın Pekşen Anadolu yaklaşımını ifade ettiler. Biz şunu söylüyoruz: 2016...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sözlerinizi tamamlayınız Sayın Bakan, mikrofonunuzu açıyorum.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Mazotta...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - 15 Temmuz 2016 alçak darbe girişimi sonrasında, Hükûmet olarak ekonomiyi canlandırmaya dönük çok sayıda tedbir aldık. Bunlardan en önemlisiyse Kredi Garanti Fonu üzerinden sağladığımız 250 milyar lira tutarındaki teminat ve kredi imkânıdır. Şu anda gelinen noktada görüyoruz ki bu tedbir, bu destek ekonomide kredi hacminin genişlemesine önemli bir destek vermiştir. İşletmelerimiz bu yolla kredi imkânlarını kullanarak hem finansman ihtiyaçlarını karşılamışlardır hem de özellikle yatırım ve üretim noktasındaki kaynak ihtiyacını da karşılamışlardır. Bugün, Türkiye'nin 2000'li yılların, kriz yıllarının olduğu noktada bir Anadolu yaklaşımına ihtiyacı da yoktur, onu da ifade edeyim. İnşallah önümüzdeki aylarda ekonomideki düzelme çok daha net bir şekilde ortaya çıkacak.

Kocaeli'yle ilgili, Sayın Akar... Teşekkür ediyoruz, Kocaeli'ndeki mükelleflerimiz gerçekten büyük bir özveriyle vergi yükümlülüklerini yerine getiriyorlar. Bütün vilayetlerimizde mükellefler aynı şekilde yerine getiriyorlar. Kamu yatırımlarının dağılımının tabii ki ekonominin ihtiyaçlarına göre yapıldığını da dikkate almak lazım. İl bazlı bir yatırım ödeneği dağıtımı doğru bir yaklaşım değil, onu da ifade etmek gerekiyor.

Şirket merkezlerinin, tabii, farklı farklı illerde olması mevcut sistemin doğasında var. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir çalışmamız söz konusu değil.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - İstanbul ile Ankara alıyor, sıralamanın ilk sırasında olanlar.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yok, hayır. Sistem şu anda gayet güzel bir şekilde işliyor.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Bakan, nasıl işliyor sistem? En mağdur il biziz ya o konuda.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Erdem, Kapalıçarşı esnafının belini büken işgal harcıyla ilgili biraz bilgi alırsak o konuyu araştıralım.

Sayın Gürer, çiftçilerle ilgili hasar tespitlerine bağlı ödenek konusunda yani burada bir Bakanlar Kurulu kararı çıkarılması hâlinde, bu konularda gerekli tespitlerin yapılması hâline bağlı olarak Maliye Bakanlığı gerekli ödeneği her zaman temin eder. Bu konuda, tabii, gerekli çalışmaların yapılması lazım.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.