Konu:İstem Üzerine Yapılan Açık Oylamayla İlgili Uygulamasının İç Tüzük Hükümlerine Uygun Olup Olmadığı Hakkında Usul Görüşmesi Münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:27
Tarih:25/11/2016


İstem üzerine yapılan açık oylamayla ilgili uygulamasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Demirel.

Sayın milletvekilleri, biz çalışmalarımızı yürütürken, bu Meclisi yönetirken tamamen İç Tüzük hükümlerine göre işlem yapmak zorundayız. İç Tüzük'te çok net bir şekilde ifade edilmeyen bazı hususlarla ilgili mutlaka ki geçmiş uygulamaları da dikkate alıyoruz ama şu anda istem üzerine yapılan açık oylamada Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 143'üncü maddesi çok açık. Bu maddeye göre, açık oylama isteminin yapılabilmesi için oylamanın zorunlu işaretle oylama veya zorunlu gizli oylama olmaması gerekir. Olayımızda olduğu gibi. Bu durumlarda 15 milletvekili yazılı olarak açık oylama isteminde bulunabilmektedir. 81'e göre de 20 kişi oluyor bu. Açık oylama yapılması istemini içeren önergelerin oylamaya geçilmeden önce Başkanlığa verilmiş olması ve açık oylama yapılmasını isteyen 15 milletvekilinin, bu istem oylanırken salonda hazır bulunması gerekir.

İç Tüzük'ün 143'üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında, önerge sahiplerinden en az 15'inin Genel Kurul salonunda bulunmaması veya bunlardan herhangi birinin oylamaya katılmaması hâlinde açık oylama isteminin düşeceği belirtilmektedir. Açık oylamalar artık elektronik cihazla yapıldığı için, oylama yapıldıktan sonra elektronik cihazdan çıktı alınması ve açık oylama talebinde bulunan milletvekillerinin oy kullanıp kullanmadıklarının tespit edilmesi gerekmektedir. Açık oylama talebinde bulunan milletvekillerinden sadece birisinin bile oy kullanmadığının tespit edilmesi durumunda oylamanın işaret oyu niteliğinde işlem görmesi gerekmektedir. Nitekim, 22'nci Dönem Birinci Yasama Yılı 32'nci Birleşimde böyle olmuştur, yine 23'üncü Dönem Üçüncü Yasama Yılı 104'üncü Birleşimde aynı şekilde, açık oylama işari oylamaya dönüşmüştür. Dolayısıyla, bahse konu oylamada ise açık oylama talebinde bulunan sayın milletvekilleri oylama işlemi devam ederken İç Tüzük 143'e göre uyarmamıza rağmen, sisteme girmemiş ve oy kullanmamışlardır.

Bu durumda, tutumumda herhangi bir değişiklik yoktur ve açık oylama hâliyle işari oylamaya dönüşmüştür. Benim yapabileceğim başka bir husus yoktur. Tutumum değişmemiştir.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)