Konu:MHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:79
Tarih:08/03/2017


MHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HÜLYA NERGİS (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; MHP grup önerisi üzerinde söz almış bulunmaktayım. Yüce meclisi saygıyla selamlıyorum.

TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman'ı tekrar aramızda görmüş olmaktan mutlu olduğumuzu belirtmek istiyor ve kendilerine hoş geldiniz diyorum.

Bugün Dünya Kadınlar Günü. Mülteci sorunlarının bittiği, kadınların ve çocukların ezilmediği, İslam coğrafyasında ve dünyanın birçok yerinde akan kanın durduğu bir dünyaya uyanmak dileğiyle Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.

Ülkemiz gübre fiyatlarıyla ilgili dünya gübre fiyatları döviz kuruna göre serbest piyasa koşullarında arz talep dengesi içerisinde oluşmaktadır. Dünyada serbest piyasa koşullarında artan gübre fiyatlarından çiftçimizin olumsuz etkilenmemesi için 2016 yılı Şubat ayı içerisinde gübreden alınan yüzde 18 KDV'yi tamamen kaldırdık. Gübre fiyatları KDV indirimi sonrasında yüzde 1 ila yüzde 20 arasında gerilemiştir. İktidarımız döneminde tarımsal destekler 6,5 kat artmıştır, hedefimiz daha da yükseltmektir. Hükûmetlerimiz tarafından tarım ve hayvancılık, stratejik ve rekabete dayalı, iktisadi bir sektör olarak ele alınmıştır. Tarım Kanunu'nun da içinde olduğu 15 kanun çıkarılmıştır. 2016 yılında, yedi bölgede çiftçiler, STK'lar ve tarımla ilgili tüm paydaşların katılımıyla toplantılar yapılmış; sorunlar ve çözümler, mahallinde ele alınmıştır.

Bu çalışmalardan sonra Millî Tarım Projesi hayata geçirilmiştir. Millî Tarım Projesi'yle, tarımda yapısal sorunların giderilmesi, planlı üretime geçilmesi, tarımsal ithalatın azaltılarak ihracatımızın artırılması ve tarımsal hasılamızın artırılması amaçlanmaktadır. Millî Tarım Projesi, "bitkisel üretim" ve "hayvancılık" ana başlığında iki bölümden oluşmaktadır. Havza bazlı tarımsal üretimi destekleme modelinde iklim, toprak, topoğrafya, su kısıtı göz önüne alınarak tarımsal faaliyet yapılan her ilçe bir tarım havzası olarak kabul edilmiştir ve 941 tarım havzası belirlenmiştir. Stratejik ve arz açığı olan 19 ürün, 941 havzada üretim alanı destekleme kapsamına alınmıştır. Bu sistem, hem üretici hem de ülkemiz için önemli faydalar sağlayacaktır. Havza bazında desteklenecek ürünler, üç yıllık açıklanacağından, çiftçiler ekeceği ürünü üretime geçmeden belirleyecektir. Yılda tek başvuru ve iki ödeme yapılacaktır. Tarımda planlı üretime geçilecek, arz talep dengesi daha etkin oluşturulacaktır. Tarım alanlarının daha etkin kullanılması sağlanacaktır. Tarımsal hasılada artış sağlanacaktır. Mazot maliyetinin yüzde 50'si, destek olarak üreticilerimize ödenecektir. Ürün bazında mazot üretimleri ve maliyeti her üretim sezonunda hesaplanacak ve maliyetin yarısı üreticilere destek olarak verilecektir. Hayvancılıkta yerli üretim modeline geçilecektir. Artan kırmızı et talebini karşılamak, damızlık üretimini geliştirmek, meraları rasyonel kullanmak, hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele etmek, buzağı ölümlerini önlemek, süt üretiminde sürdürülebilirliği sağlayarak ihracat bazlı büyümeyi sağlamak hedeflenmektedir.

Hayvancılıkta yerli üretimi destekleme modeli içinde yürütülecek projeler şu şekildedir: Mera hayvancılığı yetiştiricisi bölgeleri; mera varlığı, yetiştirici kültürü ve iklimin yapısının uygun olduğu 29 il mera hayvancılığı yetiştirici bölgesi olarak belirlenmiştir. Proje kapsamında meralarımız hayvancılık yapmak ve ıslah etmek şartıyla uzun süreli kiraya verilecektir. Ahır ve ağıl yapımına yüzde 50 hibe, düve alımına yüzde 30 hibe verilecektir. Yetiştirici bölgesinde doğan her buzağı için 750 TL destek verilecektir.

Damızlık Düve Üretim Merkezi Kurulması Projesi; 32 ilimizde en az 500 baş kapasiteli damızlık düve üretim merkezleri kurulacaktır. İnşaat yatırımlarına, alet, ekipman ve buzağı alımına yüzde 50 hibe verilecektir. Damızlık ihtiyacı bu merkezlerden temin edilecektir.

Damızlık Koç, Teke Üretim Merkezlerinin Kurulması Projesi; 26 ilde en az 500 baş kapasiteli damızlık koç, teke üretim merkezleri kurulacaktır. Ağıl yapımına, yetiştirilen koç, tekeye yüzde 50 hibe verilecektir. Küçükbaşta damızlık ihtiyacı bu merkezlerden temin edilecektir.

Damızlık Manda Üretim Merkezleri Kurulması Projesi; 10 ilde en az 250 baş kapasiteli damızlık manda üretim merkezleri kurulacaktır. Ahır yapımına ve manda malağı alımına yüzde 50 hibe verilecektir. Mandacılıkta damızlık ihtiyacı bu merkezlerden temin edilecektir.

Hastalıktan Ari Bölgelerin Genişletilmesi Projesi: Trakya bölgesinde elde edilen aşılı arilik statüsü genişletilecektir. Arilik statüsü iki kademe hâlinde genişletilecek olup ilk etapta Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısını kapsayacak şekilde genişletilecektir. İlerleyen yıllarda ikinci kademeye geçilecek olup böylece tüm Türkiye'nin hayvan hastalıklarından ari hâle gelmesi planlanmaktadır. Ayrıca, hayvan nakillerinin sağlıklı yürütülmesi için yedi ayrı noktada hayvan dinlenme ve kontrol merkezleri yapılacaktır. Küçükbaş hayvancılık desteklemesi devam etmektedir. Ayrıca, çoban ihtiyacının karşılanması için Sertifikalı Sürü Yöneticisi Programı'na da devam edilmektedir.

Et ve Balık Kurumu 2005 yılında özelleştirme kapsamından çıkarılmıştır. Et ve sütte fiyat dalgalanmalarının olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması, üreticinin korunup gelirinin artırılması ve piyasada istikrar sağlanması gibi görevleri de içerecek şekilde 2013 yılında yeniden yapılandırılarak Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Genç yatırımcılara 30 bin TL hibe projesi 2016 yılında başlatılmıştır.

Türkiye'yi tarımsal hasılada Avrupa'nın zirvesine taşıdık Türkiye olarak. 2002 yılında 36 milyar TL olan tarımsal hasılamız 2015 yılında 4 kat artarak 147,2 milyar TL'ye ulaşmıştır. Türkiye, tarımsal hasılada 2002 yılında tarımda Avrupa'nın en önde gelen ülkeleri olan Fransa, İtalya ve İspanya'nın ardından 4'üncü sıradayken 2005 yılından bugüne Avrupa'nın en büyük tarımsal hasılasına sahip ülkesidir. 2002 yılında 3,8 milyar dolar olan tarımsal ihracatımız 2015 yılında 17 milyar dolara ulaştı. Tarımda 2003-2015 döneminde ise toplamda 53 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik.

Ülkemizde süt üretimini artırmak maksadıyla Tarım Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığıyla birlikte okullara süt eğitimiyle alakalı proje başlatılmıştır. Bu projeyle Tarım Bakanlığı süt üreticisinin sütünü almak suretiyle köylünün sütünü değerlendirmeyi planlamaktadır.

Çiftçi borçlarının yapılandırılması konusunda da yasal düzenleme yapılmıştır. Hükûmetimiz tarafından Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankasından alınan çiftçi borçlarıyla alakalı olarak 15/02/2017 tarihinde genelge çıkarılmıştır. Çiftçi borçları beş yıl süreyle yüzde 3 faizle yapılandırılmaktadır. Faizin yarısı Hazine Müsteşarlığınca karşılanmaktadır.

Değerli milletvekilleri, sözlerime son verirken Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Nergis.