Konu:Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:73
Tarih:22/02/2017


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MHP GRUBU ADINA EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 456 sıra sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerine Milliyetçi Hareket Partisinin görüşlerini arz etmek üzere söz aldım, yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bahse konu kanun teklifi de bundan öncekiler gibi, aralarında hiçbir bağlantı olmayan, konu ve amaç bütünlüğü olmayan fazla sayıda mevzuata değişiklik getirmektedir. Bu torba kanunlar, her zaman söylediğimiz gibi, kanunların öngörülebilir ve anlaşılabilir olma vasıflarını da maalesef yok etmektedir. Ayrıca, yapılan düzenlemeye ilişkin bir etki analizi de bulunmamaktadır. Bu hâliyle Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine de aykırılık teşkil etmektedir.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; teklifin genel gerekçesinde sosyal güvenlik sisteminde sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımıza da sağlık imkânı sağlanmasında söz konusu sistemin bazı aksaklıkları barındırdığından bahsediliyor. Aksaklıkların ise temelde vatandaşlarımızın sağlık sigortası prim borcu ödeme alışkanlığı olmaması, sistemin de basit, sade olmaması olarak gösteriliyor, ifade ediliyor. "Sistem basit olsa, uygulanabilir olsa, erişilebilir olsa problem olmayacak." deniyor. Hâlbuki bu sistemi kuran, bu değişiklikleri yapan, bunu yasa olarak, tasarı olarak getiren mevcut AKP iktidarı. Basit olsa ne olacaktı? Vatandaşın ödeme gücü olmayınca ödeyemeyecekti. Bunun için düzenlemenin yapılacağı ifade ediliyor. Ayrıca, geçmiş prim borçlarının yapılandırılması hakkı teklif ediliyor. Teklif 9/1/2017 tarihli. Kaç yıl sonra problemler hâlâ devam ediyor.

Sayın Bakanım, Denizli'den Duran Bey var. Derdini ne o anlatabildi ne de ben anlatabildim. Buradan size telefon numarasını da vereceğim. Ben çözemedim, nasıl bir sıkıntısı varsa bu sistemde, lütfen, siz işe el atın, bunu çözelim. Belki de şu anda izliyor veya izlemiyor. Ben buna söz verdim, üzerimde kalmasın. Telefon numarası 05384204401. Ben bu zatı muhteremle her akşam, günde en az on beşer dakika, telefonu açtığım anda mutlaka görüşüyorum. Gerçi maddi durumunun sıkıntılı olmasından da kaynaklanıyor. Sanıyorum Denizlili milletvekili arkadaşlar da bununla ilgili muhatap oluyorlar.

Bunlara ilave olarak, Esnaf Ahilik Sandığı kurulması amaçlanıyor. Ne zaman lazım olacak? Çalışan sigortalıların ekonomik olarak zor duruma düşmeleri nedeniyle iş yeri kapatma veya iflas ertelemesi durumunda oluşan gelir kayıplarının telafisi isteniyor. Demek ki sıkıntı var, ihtiyaç var. Ayrıca, işsizlik ödeneğinin ödeme tarihinin belirlenmesine ilişkin husus da var.

Teklifte yer alan diğer hususlar: Döviz girişini artırmak. Problem var mı? Var demek ki döviz girişini artırmaya çalışıyoruz.

İnşaat sektörünü desteklemek için yabancıların konut ve iş yeri alımında katma değer vergisi istisnası sağlanması öngörülüyor.

İnşaat sektörünün maliyeti azaltılıyor. Nasıl? Tapu harcı farklılaştırılmasına imkân sağlanıyor. Burada düzenleme tamam mı? Tamam da problem var. Eskiden konut için yaptığınız hukuki düzenlemelerde, mevzuat düzenlemelerinde iki senede veya yılda bir kolaylık getiriyordunuz. Bu altı aya düştü, sonra üç aya düştü, iki aya düştü, şimdi artık haftalık olmaya başladı. Daha geçen hafta biz bununla ilgili, konutta kolaylık getirmek amacıyla birtakım düzenlemeleri buradan geçirdik ama şimdi bakıyoruz ki bu artık ne yapıyor? Yetmiyor. Devamlı ne yapmamız lazım? Böyle bir şeyi düzenlememiz lazım. Bu neyi gösteriyor? Sektörde yapısal bir problemin olduğunu gösteriyor. Kentsel dönüşüm tamam, vesaire tamam ama bu yapısal problemi çözmezsek, gerçekten, sektör birilerinin üzerinde kalır; bunu buradan da ben ifade ediyorum.

Vergi indirimine ilişkin düzenlemeler var. Damga vergisi oranlarının farklılaştırılmasına imkân sağlanıyor.

Devlet Su İşleri tarafından yürütülen baraj projeleri için kamulaştırma ve iskân çalışmalarının barajı yapan DSİ tarafından tek elden yürütülmesi ve projelerin süresinde bitirilmesi... Hasıl olan amaç ise ülke ekonomisine yapılan katkıyı artırmak.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sizlere teklifteki bazı maddelerden bahsetmek istiyorum. Birinci bölümdeki 3'üncü maddeyle, 1990'lı yıllarda Körfez krizi sonucu mağdur olanlara kullandırılan kredilerden geçen yıl yapılandırma imkânı sağlanan alacaklardan bakiye kısmının yapılandırılması düzenleniyor. Söz konusu alacakların -ki bizim dönemimizde de çalışmasını yaptığımız için yakinen biliyorum- uzun yıllar titizlikle takip edilememesi, ayrıca Birleşmiş Milletler tazminat sürecinin ve ortaya çıkan bazı hukuki ihtilafların süreci uzatması ve karmaşıklaştırması nedeniyle bir ihtiyaç hâline geldiğini de değerlendirmekteyiz.

Teklifin 4'üncü maddesinde vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimleri düzenlenmektedir. Bunun için bazı şartlar sıralanıyor. Kanımızca vergi indiriminin vergisini düzenli ödeyen tüm mükellefleri kapsaması gerekmekte; aksi, eşitsizliğe yol açma potansiyelini barındırır. Esasen vergilerini düzenli ödemekle birlikte, teklifin kapsamında yer almayan çalışanlar bir an önce kapsam içine alınmalıdır. Zira, çalışanlar üzerinde son derece adaletsiz ve ağır bir vergi yükü bulunmaktadır. Bu vergi yükünün azaltılması iç talebin güçlenmesi ve ekonomik dengelerin kurulması bakımından da elzemdir.

Bu çerçevede çalışanların asgari ücret kadar geliri vergi indiriminden yararlandırılmalıdır. Aslında biz bunu 2007'den sonra bir şekilde ifade ettik, "Vergisini düzenli ödeyen dürüst vergi mükelleflerine bir kolaylık sağlayın." dedik. Haddizatında bir kolaylık sağlanması lazım da bu dünyanın hiçbir yerinde normal vergisini ödedi diye bir insana indirim yapılmaz. Ne yapılır? Ona başka kolaylıkları sağlamanız lazım. Çünkü sistemin, ekonomik durumun iyi olmadığını gösterir, sistemde tıkanıklıklar olduğunu gösterir. Buna da iyi bakılması lazım.

Şimdi, bu hususlar Milliyetçi Hareket Partisinin uzun zamandır dile getirdiği ve seçim beyannamelerinde de yer alan hususlardır. Dolayısıyla bu düzenleme gerekli olmakla birlikte bu hâliyle eksiktir ve gecikmiştir.

Teklifin 5'inci maddesi inşaat sektöründe, özellikle kamu projelerinde başlangıç maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla damga vergisi muafiyeti getirilmektedir.

İnşaat sektörüne verilen düzenlemelerin her torbada ayrı ayrı yer alması, işi içinden çıkılmaz bir şekle sokmaktadır. Bu düzenlemelerin derli toplu bir şekilde yapılarak uygulanması, sektörün de bizlerin de temennisidir.

Teklifin 7'nci maddesinde, yabancılara konut ve iş yeri satışında KDV istisnası düzenlenmektedir. Türk vatandaşlarına verilmeyen böyle bir hakkın yabancılara verilmesi ne kadar kabul edilebilir, hakkaniyetsiz midir ve gayrimillî bir uygulama mıdır, üzerinde düşünmek lazım. Bu maddenin teklif metninden çıkarılıp çıkarılmaması veya yeniden düzenlenmesi konusunda ciddi olarak düşünmek lazım.

Esnaf Ahilik Sandığı kurulması 9'uncu maddede düzenleniyor. Esasen bunu olumlu buluyoruz. Ancak yapılan düzenlemenin içeriğiyle ilgili eleştiri ve önerilerimiz bulunuyor; maalesef, Komisyon görüşmelerinde bunlar Hükûmet tarafından dikkate alınmıyor. Öncelikle, Esnaf Ahilik Sandığı esnafı kapsamalıdır. Esnaf dışında tacir ve şirket ortaklarının bu kapsama dâhil edilmesi uygun değildir. Esnafımızın prim yükü hâlihazırda çok yüksek, yüzde 35'ler oranındaki SGK primini ödeyemez hâlde. Bu düzenleme sonucu, yüzde 2 oranında ilave prim yükümlülüğü de nasıl yerine getirilecek? Esnafın üzerindeki bu yük mutlaka hafifletilmelidir.

Ayrıca, Ahilik Sandığındaki bir önceki yıl prim gelirlerinin İş Kurumuna aktarımı konusu kabul edilebilir bir düzenleme değildir. Bu sandık, kurum için değil, esnaf için kurulmuştur.

Teklifin 11'inci maddesinde, SGK Yönetim Kuruluna başkan ve başkan yardımcısı dışında, memuriyeti olmayanların atama ve görevlendirme yapılabilmesi düzenlenmektedir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Sayın Bakanım, gelin SGK'yı da Varlık Fonu'nun içine koyalım. Bir katkısı olur. Bütün dünyada gördüm.

BAŞKAN - Sayın Ayhan, teşekkür ederim.

EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Ben çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum yüce heyete.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler.