Konu:Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:58
Tarih:14/01/2017


Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Üzerinde görüştüğümüz maddeyle esasen Hâkimler ve Savcılar Kurulunun yapısı yeniden düzenlenmektedir. Anayasa değişikliğinin geneline uygun olarak da Hâkimler ve Savcılar Kurulunun hem yapısı hem de buraya seçilecek üyelere ilişkin esaslar bu maddede düzenlenmektedir. Vekillerimizin çoğunluğu aynı konuya değindikleri için ben de maddede yapılan değişiklik hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum.

Şu anda Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 22 asıl ve 12 yedek üyeden oluşmaktadır, daire sayısı 3'tür. Bu, mevcut durum. Burada yapılan değişiklikle Kurulun üye sayısı 22'den 13'e indirilmekte, daire sayısı da 3'ten 2'ye düşürülmektedir ve yedek üyelik uygulamasına da son verilmektedir. Kurulun 3 üyesi birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hâkim ve savcıları arasından, 1 üyesi birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idari yargı hâkim ve savcıları arasından Cumhurbaşkanınca; 3 üyesi Yargıtay üyeleri, 1 üyesi Danıştay üyeleri, 3 üyesi öğretim üyeleri ve avukatlar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilecektir. Böylece Kurula Türkiye Büyük Millet Meclisinin de üye seçmesinin önü açılmıştır, özellikle bu hususu vurgulamak istiyorum. Dolayısıyla, sayın vekillerimizden bazılarının Hâkimler ve Savcılar Kurulunun seçim esas ve usullerine ilişkin yapmış olduğu eleştirilerin hiç de doğru olmadığı getirilen madde düzenlemesinden açık bir şekilde görülmektedir.

Yine, eğer vekillerimiz fırsat bulurlarsa, incelerlerse farklı ülke uygulamalarında da farklı kaynaklardan hâkimler savcılar kurullarına üye seçimi yapılmaktadır. Burada, Hollanda'da, İsveç'te buna benzer seçim yöntemleri vardır, onu da açıkça ifade edeyim.

Burada, seçilecek üyeliklere ilişkin Meclis Başkanlığına yapılacak başvurular üzerine Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon her bir üyelik için 3 adayı belirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapar. Burada, herhangi bir şekilde, getirilen yeni yapının Hâkimler ve Savcılar Kurulunun tarafsızlığına ilişkin bir yanlış sonuç doğurması asla söz konusu değildir. Sayın Cumhurbaşkanının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yaptığı seçim sonucunda bu görevi deruhte edecek olan Kurul üyelerinin hepsi Anayasa'ya göre kendilerine verilen görevleri tam bir tarafsızlık içerisinde de yürüteceklerdir. Bu açıdan da getirilen eleştirilerin doğru olmadığını düşünüyorum.

Diğer taraftan, baştan itibaren söylüyoruz, bu getirilen düzenlemeler, gerçekten, yargının tarafsız bir şekilde işlev icra etmesi ve çalışmasına da büyük katkı sağlayacaktır.

Diğer taraftan, Sayın Hürriyet Anayasa değişikliğine ilişkin olarak, hiçbir şekilde tasvip edemeyeceğimiz, asla kabul edemeyeceğimiz birtakım isnatlarda bulunmuştur. Bizim, herhangi bir şekilde, şu andaki mevcut Anayasa'mızda ortaya koyulan ve ilk 4 maddesinde ifadesini bulan rejim konusunda hiçbir tereddüdümüz yok. Bu, hepimizin millet olarak sahip çıktığı bir genel çerçevedir ve sonuna kadar da bu çerçeveye sahip çıkacağız, onu da ifade edeyim.

Diğer taraftan, yine, ekonomiyle ilgili...

Sayın Hürriyet, yani hiçbir şekilde doğru olmayan birtakım ifadeleri varmış gibi kabul ettiniz. Burada mevzubahis olan şu: İster eliniz...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın lütfen.

Teşekkür ediyoruz.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Burada, dolar konusunda ifade edilen düşüncelere de asla katılmamız söz konusu değildir. Yapmış olduğunuz yorumlar da temelden yoksundur.

Teşekkür ederim.