Konu:Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:51
Tarih:05/01/2017


Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

LALE KARABIYIK (Bursa) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, şimdi, ben, size, önce gelecek nesilleri şekillendirmeyi amaçlayan bir ideolojinin nasıl adım adım götürüldüğünü Plan ve Bütçe Komisyonundan alarak anlatmaya çalışacağım, eğer bugün yarıda kalırsa, yarın da 22'nci maddeyi konuşurken orada devam edeceğim.

Sayın vekiller, geçen ay, birdenbire Plan ve Bütçe Komisyonuna 4 maddelik bir torba yasa geldi. Bu torba yasanın 2 maddesi vardı ki Kredi ve Yurtlar Kurumuyla ilgiliydi.

Birincisi, Kredi ve Yurtlar Kurumunun amacını değiştiriyordu, amacına "Millî ve manevi değerleri geliştirme eğitimi." diye bir madde ilave etmişti. "Nedir bunlar?" dedik, dediler ki "İlgili bakanlığın bütçede sunumu olduğu zaman sorarsınız."

Peki, ikinci bir madde gelmişti, işte, bugünkü maddeyle biraz ilgili -adım adım oraya geliyoruz zaten- o da şuydu: Bakanlığın vergi muafiyeti listesinde bulunan vakıf ve derneklerin kurduğu yurtların beslenme ve barınma maliyetlerine devlet destek verecek, karşılayacaktı.

Hemen sorduk: "Hangi vakıf ve dernekler bunlar?" 100 küsur dernek, 100 küsur da vakıf listesi getirildi bize, "İşte, bunlar." denildi. İçinde Kanser Vakfı da vardı, Göz Nurunu Koruma Vakfı da vardı, Ensar Vakfı da vardı. Sorduk: "Peki, bunlara hangi kriterlere göre destek vereceksiniz?" Denildi ki: "O kriterleri Bakanlık belirleyecek, buna göre destek verilecek."

Sonra aradan zaman geçti, geldik bütçe görüşmelerine ve Sayın Gençlik ve Spor Bakanı sunumunu yaptı, bir baktık ki millî, manevi değerleri geliştirme eğitimleri zaten bir yıldır veriliyor, hani, fiilî durum, gerçek durum hesabı, kanunun maddesi daha sonradan getiriliyor. "Nelerdir bunlar?" diye baktık, Diyanet İşleri Başkanlığıyla bir ortak protokol yapılmış ve gençlik kamplarında birtakım eğitimler veriliyor "Maneviyat İstasyonları" adı altında. Hani, "millî, manevi değer" deyince aklımıza Atatürk de gelir, ama bir tane kelimede geçmiyor, böyle bir etkinlik, eğitim de yok ve eleştirdik.

Ardından şimdiki madde geldi. O maddede de ne var? Artık, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Maliye ve Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen şartları sağlayan vakıf ve derneklerin çalıştırdığı yurtlara, mülkiyeti hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde kırk dokuz yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilecek.

Şimdi, sayın vekiller, sürekli diyoruz ki: "Devlet yurt yapsın, yurtları çalıştırsın, bu sorumluluğu üzerinden atmasın, denetimini de kendisi yapsın." Biz Ensar Vakfında da gördük, geçen gün yangında da gördük. Örnekleri şimdi burada sıralasam zaman yetmez ama iktidar ısrarla diyor ki: "Hayır, biz bu sorumluluğu üzerimizden atacağız." Ya, bu mülkler varsa bu mülkleri devlet kullansın, o yurtları kursun, denetlesin, çalıştırsın böyle bir imkân varsa. Az sonra bir açıklama daha gelecek zannediyorum. Şimdi bir önerge geldi. Bu önergeye göre de yine, "492 sayılı Kanun'un 63'üncü maddesinde yer alan harca esas değerin yarısı üzerinden doğrudan satılabilir." gibi bir ifade geldi.

Şimdi, sayın vekiller, kimin malını kime satıyoruz, neden satıyoruz? Sayın Bakan burada sanırım bir açıklama getirecek ama biz buna tabii ki karşıyız. Sonuçta bunların kriterlerini kim belirleyecek, nasıl belirleyecek, hangi koşullarda belirleyecek? Bunları zaten son derece merak ediyoruz. Ancak, fiilî durum-gerçek durum meselesinde olduğu gibi, bize o kadar çok bilgi geliyor ki. Son iki üç ay içerisinde Ensar Vakfı başta olmak üzere çok sayıda mülkün zaten devri yapıldı, yani maddesi şimdi geçiriliyor ama devri yapıldı. Biz Plan-Bütçe görüşmeleri sırasında sorduk "Bunların listesini verir misiniz?" diye, sağlıklı bir liste bize maalesef verilemedi ve ben zaten o bilgiyi hâlen Sayın Bakandan bekliyorum ama her ilimizde hemen hemen var. Başta Ensar Vakfı olmak üzere son iki üç ayda zaten devredilen yerler var. Yani şimdi maddeyi geçiyoruz veya oylanacak ama zaten fiilen bunlar gerçekleşmiş durumda.

Sayın vekiller, lütfen eğitimde yurtların sorumluluğunu devlet üstünden atmasın. Eğitimi, her zaman söylediğimiz gibi, siyasetin arka bahçesi hâline de getirmeyelim. Yurtların denetimini ve çalıştırılmasını da...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

LALE KARABIYIK (Devamla) - ...devlet, sorumluluğu üstlenerek yürütmek zorunda.

Yarın 22'nci maddede devam edeceğim.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Karabıyık.