Konu:Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:51
Tarih:05/01/2017


Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Bakan'ın, uzman jandarma ve astsubayların özlük haklarına ilişkin olarak, benim de kısmen bildiğim, birtakım talepleri var. Tabii, Maliye Bakanlığı olarak, kamu kurumlarından özlük haklarına ilişkin bir talep geldiğinde, Bakanlık olarak değerlendirmeyi belirli ölçütler dâhilinde yapıyoruz.

Yapmış olduğumuz değerlendirmede, öncelikle özlük haklarından bir kısmına ilişkin bir talep olduğunda, biz o özlük haklarının bütününe ilişkin bir değerlendirme yapıyoruz. Bazen özlüğü oluşturan unsurlardan bir tanesinde farklı ve daha düşük olabilir ama başka özlük haklarında, aslında, o söz konusu personelin diğer koşulları daha iyi olabiliyor.

Onun için, burada, özlük haklarında "Eşit işe eşit ücret" kavramı başta olmak üzere, adaletli, performansı teşvik eden, çalışmayı teşvik eden bir anlayışla kurumlara görüş veriyoruz, bu konuda da Millî Savunma Bakanlığıyla birlikte çalışıyoruz, onu da ifade edeyim ama emsal gösterilen diğer meslek unvanlarının özlük haklarını da değerlendirdiğimiz zaman, tabii, Bakanlıkla farklı görüşlerimiz de olabiliyor.

Sayın Arslan, biraz önce komisyon tarafından uygun görüşle Genel Kurulumuzun takdirine arz edilen önergede, Maliye Bakanlığına verilen yetki genel yetkiyi de içeriyor yani Maliye Bakanlığı normalde bir yılı aştıktan sonra katma değer vergisi iadesini indirimli orana tabi işlemlerde yapabilecekken bütçe imkânlarını dikkate alarak bütün sektörler için genel anlamda da bu süreyi bir yıldan önceki bir süreye çekme imkânını aldık ama ihtiyaca göre bunu sektörler itibarıyla yapma imkânı da oluşacak. Dolayısıyla, burada sizin de ifade ettiğiniz şekilde bütün sektörleri de kapsayacak bir yetkiyi de aldığımızı ifade edeyim.

Sayın Demirtaş dış borçlar konusunda, tabii, birtakım rakamlar verdi, biz de aynı hassasiyetleri paylaşıyoruz. Ekonomiyle ilgili risk algısı oluşurken, tabii ki birçok gösterge yanında, özellikle cari işlemler açığı, dış borç seviyeleri, dış borç oranları önemli göstergeler. Burada da özellikle son dönemde özel sektör borçları üzerinden oluşan bir değerlendirme var ama Hükûmet olarak da daha önce de yapılan açıklamalar var. Hem geleceğe dönük olarak hem de mevcut borçların çevrilmesi anlamında birtakım tedbirleri de hayata geçirdik.

Dolar kuru hedefi konusunda, biliyorsunuz, tamamen serbest piyasa ekonomisi içerisinde dolar arz ve talep koşullarına göre kendi dengesini oluşturmakta, onun için Hükûmet olarak orta vadeli programda herhangi bir şekilde bir dolar hedefi ortaya koymadık. Sadece ve sadece her ekonomi programında ister istemez makroekonomik dengeleri oluşturabilmek açısından gösterge mahiyetinde bir dolar seviyesi veya kur seviyesi belirlenmiştir. Bu noktada da özellikle bu hususu belirteyim.

Sayın Karabıyık, akademisyenlerle ilgili bu detaylara vâkıf değilim ama ilgili kurumlarla görüşeyim. Ben de aynı kanaatteyim, yani öğretim üyesi kolay yetişmiyor. Mutlaka buradaki arkadaşlarımızdan yapılan soruşturmalar çerçevesinde hiçbir şekilde sıkıntısı olmayanların süratle görevlerinin başına gelmesi son derece önemli. Ben bunu sizin kadar önemsiyorum. Doğru bir talep.

Sayın Akyıldız, tabii, özellikle emeklilik yaşıyla ilgili, emeklilik zamanıyla ilgili bir talepten bahsetti. Vatandaşlarımızın bu şekilde bir talebi var ama bir taraftan da sosyal güvenlik sisteminde özellikle 2008 yılında önemli bir reform yaptık. Bu reform çerçevesinde, mevcut sistemin parametrelerinde herhangi bir değişiklik yaptığımız durumda, bu defa da sosyal güvenlik açıklarıyla ilgili birtakım başka meselelerle karşılaşıyoruz. Ama, emeklilik haklarımızın, emeklilerimizin haklarının daha da geliştirilmesi noktasında Hükûmet olarak da bir çaba içerisindeyiz.

Sayın Atıcı, tabii, birtakım değerlendirmelerde bulundu ama bir soru sormadı. Zaten haftaya inşallah Genel Kurulda bu konularla ilgili tartışmalar etraflı bir şekilde yapılacak.

Sayın Durmaz, nüfus çalışanlarıyla ilgili bir konu gündeme getirdi. Anladığım kadarıyla, İçişleri Bakanlığı, nüfus çalışanlarına bu dönemde fazla mesai ödenmesi konusunda bir talep göndermiş Bakanlığımıza. Tabii ki biz geçici dönemlerde artan iş yüküne bağlı olarak yapılan çalışmalar karşılığında fazla mesai ödenmesi konusunda Bakanlar Kuruluna olumlu görüş bildiriyoruz. Burada da benzeri bir yaklaşım içinde olacağımızı söylemem gerekir.

Uzman jandarmaların diğer kurumlara geçişi konusunda da benim bildiğim, Millî Savunma Bakanlığının bu konuda bir çalışması var. Biz de Bakanlık olarak çalışmaya teknik anlamda destek veriyoruz.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.