Konu:Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:50
Tarih:04/01/2017


Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Tanal "Şu anda Genel Kurulda görüşülmekte olan kanun tasarısında kaç kanunda, kaç kanun hükmünde kararnamede değişiklik yaptınız?" şeklinde bir soru yönelttiler.

Elimdeki bilgiye göre, bu tasarıda 20 farklı kanunda ve 2 kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapıyoruz. Burada yapılan değişikliklerden öne çıkanlara baktığımız zaman, geniş toplum kesimlerini ilgilendiren düzenlemeler var. Emeklilerimizle ilgili düzenlemelerimiz var, çalışanlarla ilgili düzenlemelerimiz var, işçilerle ilgili düzenlemelerimiz var. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdamla ilgili düzenlemeler var. Zaten bölümlerde de bunları tek tek görüşüyoruz.

Sayın Aydın, harp malulleri ve gazilerin hakları konusunda, tabii, zaman içerisinde karşılaşılan durumlara uygun olarak o dönemlerde bu düzenlemeler ardı ardına yapıldı yani ardı ardına yapıldı.

KAMİL AYDIN (Erzurum) - Eşitsizlik var, alınganlık var.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Her olayın da kendi özelliğine göre, önceki durumlarla mukayese edilerek bir adalet ve denge gözetilmeye çalışıldı. Tabii, aslında yakın zamana kadar çok farklı adlarla bu ödemeleri yaptığımız dönemde de biz bunlara mevzuatta açıkça "gazi" veya özel olarak "şehit" ifadesini de kullanmadık, bunu hep kendimiz kullanıyoruz ama kanunda bunun özel olarak bir karşılığı da yoktu. Ama şu anda tabii, çok farklı durumlara göre karmaşıklaşan bir mevzuat oluşturduk.

KAMİL AYDIN (Erzurum) - Terminolojik bir sıkıntı var artık.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yani burada böyle bir talebiniz önemli bir talep, mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor.

Ama bu vatan için canını feda eden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Güvenlik güçlerimizden vefat edenlere Allah rahmet eylesin. Yine, terör olayları nedeniyle canlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, milletimizin başı sağ olsun. Gerçekten bu insanlar bu memleket için canlarını feda ettiler. Allah memleketimizi bu tür sıkıntılardan ırak eylesin.

KAMİL AYDIN (Erzurum) - Bazıları o şerefe bile razı, maddi bir şey de beklemiyorlar.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Mutlaka Aile Bakanlığımızla birlikte bu konuda gereken çalışmaları yaparız.

Sayın Hürriyet de benzeri şekilde bir değerlendirme yaptı ama bu konuyla ilgili çalışmaları Aile Bakanlığımız yapıyor, Maliye Bakanlığı olarak da biz Bakanlığımıza teknik destek sağlıyoruz. Yani sizin de gündeme getirmiş olduğunuz konularla ilgili bir çalışma yapılması konusunu şimdi arkadaşlara sorduruyorum, yani o gelince ben size ayrıca bilgi vereceğim, onun ötesinde detaylı bir bilgim yok.

Sayın Bektaşoğlu "2017 yılı için fındıkta bir fındık politikanız var mı?" dedi. Bizim sadece 2017 yılı için değil, bütün zamanlarda bir fındık politikamız var. 2009 yılından itibaren, özellikle fındık üretimi yapan çiftçilerimizin rekoltedeki dalgalanmalara bağlı olarak gelir düzeylerinde dalgalanmalar olmasın diye, asgari gelir sağlamak üzere bir düzenleme yaptık. Dekar başına kilogram olarak bir ödeme getirdik. Benim hatırladığım, en son bu tutar yaklaşık 900 milyon lirayı aştı. Yani her sene fındık üreticimize ürettiği dekar başına belli bir ödeme yapıyoruz. Yani 2009'dan bu yana baktığımız zaman, bu dönemdeki rekolte miktarlarına, hasat miktarlarına baktığımız zaman 2009'da uygulamaya koyduğumuz politika da gerçekten üreticiyi memnun etti.

Bakın, her sene için şuna bir geriye gidip bakalım. Bu dönemde fındık fiyatlarında da önemli artışlar meydana geldi.

MURAT BAKAN (İzmir) - Üçte 1'ine düştü.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Hem önemli artışlar meydana geldi hem de biz devlet olarak, Hükûmet olarak fındık çiftçimize sürekli olarak bu gelir desteğini de vermiş olduk.

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - 10 lira, 10 lira...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Onun için, her zaman için fındık üreticimizin yanındayız, bütün çiftçilerimizin yanındayız. Hem onların maliyetlerinin aşağı çekilmesi hem de gelirlerinin artırılması için devlet bütçesinden de önemli destekler sağlıyoruz. Bunların sonuçlarını da seçimlerde görüyoruz, siz de görüyorsunuz, onu ayrıca ifade edeyim.

MURAT BAKAN (İzmir) - Dolar bazında üçte 1'ine düştü.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Vallahi, Düzce'deki fındık üreticisi perişan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Şimşek, millî gelir -biraz önce Sayın Erhan Usta da değindi- konusundaki mesele tabii teknik bir mesele. Yani siyasetçiler olarak biz kalkıp TÜİK'in, Türkiye İstatistik Kurumunun açıklamalarını siyasi olarak değerlendirirsek zaten yanlış bir yolda yürümüş oluruz. Teknik olarak bakmamız lazım, bu işin uzmanları var, Sayın Usta da bu konuda gerçekten uzman bir arkadaşımız. Tereddütleri olabilir, yani anlamak istediği konular olabilir. Burada da Türkiye İstatistik Kurumu, zaman zaman, siyasetçilerimizden de gelen bu tür tereddütler olsun, ekonomistlerden gelen talepler olsun, bu konuda gerekli açıklamaları yapıyor; daha da yapılır yani hâlâ açıklanması gereken konular varsa açıklanır. Benim söylediğim Erhan Usta Bey'in söylediğiyle aynı; mutlaka ve mutlaka kurumlarımızın kalitesi son derece önemli, TÜİK'in kurumsal anlamda yapmış olduğu işlemlerin tarafsızlığı, doğruluğu, güvenilirliği her şeyin üzerinde. Bu konuda da TÜİK'in her çalışmasında Hükûmet olarak -ben de bu işin 2006 yılından beri içinde olan bir insan olarak söyleyeyim- hakikaten... Sayın Erhan Usta'yla beraber de çalıştık, her zaman için beraber oturduk, orta vadeli programlar hazırladık.

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Sayın Bakanım, önceki mi yanlış, sonraki mi yanlış; hangisi yanlış?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Türkiye İstatistik Kurumundan... Yani Erhan Usta Bey'le o kadar çalışmışlığımız vardır, onun bir hatırı var. Dolayısıyla, buralarda Türkiye İstatistik Kurumunun kurumsal kapasitesinin artırılması, kabiliyetlerinin artırılması, yapmış olduğu istatiksel çalışmaların kalitesi, doğruluğu, güvenilirliği... Hiçbir farkımız yok, hepimiz aynı düşünüyoruz ama ben bu konuda TÜİK'in yerine geçip "Şöyledir, böyledir." demek istemiyorum. Ben de dışarıdan birisi olarak, yapılan açıklamalardan hareketle, elimden geldiğince bir siyasetçi olarak bunu size açıklamaya çalışıyorum ama ben, yapılan açıklamalara baktığım zaman, TÜİK'in bir profesyonel çalışma yaptığını görüyorum. Dışarıdan eleştiri yapanların da eleştirilerine bakıyorum, orada da benzeri değerlendirmeler var fakat sadece bazı konularda ilave açıklayıcı izahatlar isteniyor, bence bu doğru bir şey. Bunları hep beraber daha da geliştirmemiz lazım. Onun için, ifade edilen hususların hepsi kıymetli şeyler, bunları yapacağız.

Onun için, millî gelir ve asgari ücret ilişkisi konusunda Sayın Şimşek'in sorduğu konuda, yani millî gelirde bir düzeltme yapıldı ama son iki yılda da...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Mikrofonunuzu açıyorum, tamamlayınız Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - ...asgari ücrette birikimli olarak yüzde 40'ın üzerinde bir artış da yapıldı. Yani burada zamanınızı almak istemiyorum, asgari ücretin 2002 yılındaki satın alma gücü ile bugünkü satın alma gücünü yan yana koysak, gerçekten, asgari ücretlinin satın alma gücü bu dönemde arttı. Nominal, reel ücret artışlarına baktığımız zaman bunlar arttı.

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Siz 2016 ile 2017'yi kıyaslayın, 2002'ye gitmeyin.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - 2016'da da...

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - 2016-2017, 100 dolar geriye düştü şu anda. Nasıl artıyor alım gücü?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Tor etki analiziyle ilgili bir soru sormuş. Şöyle: Sosyal güvenlik, emekli ikramiyesine ilişkin hesapta bir yanlışlık yok. Sosyal Güvenlik Kurumunun yaptığı teknik çalışmada emekli ikramiyesinden kaynaklı toplam maliyetin yaklaşık 2 milyar lira olduğu... Bugüne kadar bunun yaklaşık 400 milyon liralık bir ödemesi yapıldı. Bundan geriye kalan ödenecek tutar 1,6 milyar lira. Bunu iki taksitte ödeyeceğimiz için, kurumlar hesabı 2017 ve 2018 yılına ilişkin yansıttıkları için size dağıtmış olduğumuz tabloda yıllık analiz vardır. Onun için...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Evet, son cümleler Sayın Bakan...

Açıyorum mikrofonunuzu.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Efendim, teşekkür ediyorum. Diğer sorulara kalan zamanda cevap vermeye çalışacağım.