Konu:Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:50
Tarih:04/01/2017


Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Şimdi, Sayın Paylan tabii anlamak istemiyor. Israrla, çok net bir şekilde, kendisinin ne söylediğini, benim ne söylemek istediğimi kürsüde anlattım.

GARO PAYLAN (İstanbul) - Başbakan öyle söylemiyor.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Anlattım ve Sayın Başbakanın, bu konuyla ilgili yapılan düzenlemenin geneline ilişkin bizim ortaya koyduğumuz prensibi ifade ettiğini söyledim.

Ondan önce şunu söyleyeyim: Yapmış olduğumuz düzenleme, esnafımıza bir sicil affı düzenlemesidir. Siz, buna farklı nedenlerle "Böyle değildir." deseniz bile bu doğru değil. Bu, esnafımıza getirilen bir sicil affıdır. Burada bu düzenlemenin tarafları vardır, bankalar vardır, değil mi? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu vardır, işletmeler vardır ve bu düzenlemenin kendisi vardır. Bu düzenleme yapılırken, madde oluşturulurken bütün taraflar, yani bankalarımız son derece olumlu, son derece yapıcı; bu düzenlemenin hayata geçirilmesi hâlinde, bu düzenlemeyi uygulamak konusunda istekli olduklarını ifade etmişlerdir. Bu konuyla ilgili yapılan düzenlemede, özellikle bankalarımızın bu uygulamayı yaparken hukuki bakımdan uygulamayı rahat yapmalarını sağlayacak düzenleme de maddenin içerisine konulmuştur. Diğer taraftan, maddenin içerisinde işletmenin yani...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, çok önemli olduğu için birkaç hususu...

BAŞKAN - Açıyorum, buyurunuz.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yine madde düzenlemesi içerisinde, hem bankalarımızın risk analiz sistemlerinin dikkate alınması hem de bu sicil affından yararlanmak isteyen esnafımızın menfaatinin uyumlaştırılması şeklinde bir ana prensip benimsenmiştir. Onun için siz endişe etmeyin, bu madde bütün taraflarla ortak bir amaç etrafında dikkatle kaleme alınmış. Bankalarımız da, esnafımız da, bu konuyla ilgili diğer taraflar da buna dikkat edecekler.

Sigorta primi ertelemesi konusunda ise: Komisyonda da burada da tekrar açıkladım. Yani benim açıklamama siz çok farklı bir anlam yükleyebilirsiniz...

GARO PAYLAN (İstanbul) - Sizin değil, Başbakanın...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Hayır, benim yaptığım açıklamalar Sayın Başbakanımızın yaptığı açıklamalarla uyumludur. Hiçbir sorun bulunmamaktadır. Siz sadece farklı anlamlar yükleyerek sanki burada bir anlam var gibi bir şey söylüyorsunuz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bir de şunu söyleyeyim: Biz her konuda Sayın Başbakanımızı tam bilgilendiririz. Sayın Başbakanımızın yaptığı bütün açıklamalar da buraya gelen yasa maddelerine uygundur Sayın Paylan.