Konu:Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:50
Tarih:04/01/2017


Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın milletvekilleri, zor bir coğrafyada yaşıyoruz ve bunun etkisiyle ülkece yine zor günlerden geçiyoruz. Birliğimizin ve huzurumuzun hedef alındığı kirli oyunlarla karşı karşıyayız. Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı terör saldırılarına karşı eşi, benzeri görülmemiş bir mücadelenin içerisindeyiz. Açıkça görüyor ve anlıyoruz ki yalnızca birkaç terör örgütüne karşı değil, yedi düvele karşı yeni bir istiklal mücadelesi verilmekte. Mücadele azmimizi asla kaybetmeden, geleceğe ilişkin hedeflerimizi değiştirmeden ülkemiz, devletimiz, milletimiz tüm bunların üstesinden gelecek güce sahiptir.

Değerli milletvekilleri, umudumuzu kırmak, hevesimizi köreltmek, hedeflerimizden saptırmak istiyorlar. Buna asla müsaade etmeyeceğiz, mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek ve Allah'ın izniyle terörün hakkından geleceğiz. Bu zor günlerde terörle mücadelede şehit olan asker, polis ve vatandaşlarımıza buradan Allah'tan rahmet dilemek istiyorum. Ülkemizin birliğine, beraberliğine kasteden PKK'dan DAEŞ'e, DHKP-C'den FETÖ'ye başta olmak üzere her türlü terör örgütünü ve teröre destek veren herkesi buradan bir kez daha lanetlemek istiyorum.

Sayın milletvekilleri, Türkiye aynı zamanda baş döndürücü bir küresel yarış içerisinde. Genç bir nüfusumuz, dinamik bir ekonomimiz, sürekli değişen toplumsal, ekonomik ihtiyaçlarımız var. İşte, bizler de burada bu ihtiyaçlara cevap vermek üzere yasal düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz. Son dönemde hep birlikte çıkardığımız AR-GE Kanunu, Taşınır Rehni Kanunu, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kanunu gibi kanunların her biri son derece önemli.

Bugün görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı da toplumun farklı kesimlerini ilgilendiren oldukça kapsamlı bir düzenleme. Tasarıda çok farklı kanunlarla ilgili düzenlemeler yer almakta. İşletmelere, yatırımcılara, ihracatçılara vergisel teşvikler getiriliyor, KOBİ'lerin krediye erişimi kolaylaşıyor, denizcilik sektörünün gelişmesine imkân sağlanıyor. Memurların emekli ikramiyesine yönelik düzenlemeler yapılıyor.

Bu tasarı, esas olarak 18 Kasım 2016'da gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan kararlar çerçevesinde, ülke ekonomimizin ihtiyaçlarına yönelik bir reçete niteliği taşıyor. Bu reçetede yer alan her başlık ayrı ayrı son derece önemli çünkü toplumun farklı kesimlerinin beklediği, bir an önce çıkmasını istediği farklı yasal düzenlemeler hayata geçiyor.

Kredi Garanti Fonu'na ilişkin düzenleme, işletmelerimizin krediye erişimlerini sağlamak, bilhassa reel sektörün kredi kullanma imkânını artırmak bakımından son derece önemli. Bu düzenlemeyle 250 milyar liralık bir kredi hacmi oluşturulmaktadır. Oluşacak kredi hacmiyle kredi piyasası genişliyor, kredi kullanma imkânları artırılıyor, reel sektörü canlandırmak amaçlanıyor.

Geçen ay, Hazine Müsteşarlığı ile KOBİ'lerin ve ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak için Kredi Garanti Fonu arasında bir protokol yapıldı. Burada amaç, reel sektörün daha güçlü bir şekilde desteklenmesi. Bunun için de kredi Garanti Fonu'nun imkânları artırılıyor, Kredi Garanti Fonu üzerinden kaynak kullanımı kolaylaştırılıyor ve bürokrasi ciddi anlamda azaltılıyor. Ocak, şubat, mart aylarına ilişkin sosyal güvenlik prim ödemelerinin ekim, kasım ve aralık aylarına ötelenmesiyle asgari ücret desteğinden yararlanan işletmelere sağlanacak katkı artırılıyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz başta olmak üzere, işletmelerin nakit ihtiyaçlarına katkı sağlamak, işletme sermayelerine destek verilmek üzere bu değişiklik yapılıyor. İmalat sanayisinde faaliyette bulunan ve birleşen 2 şirketin KOBİ olması durumunda, bu birleşmenin olduğu dönem dâhil 3 dönem yüzde 75'e kadar indirimli kurumlar vergisi uygulaması son derece teşvik edici. Böylece işletmeler güç birliği yapmış olacaklar, işletme ölçeklerini büyütecek, kurumsallaşacaklar ve rekabet güçlerini geliştirebilecekler. İmalat sektöründe yatırım teşvik belgesine sahip yatırımcılar, 2017 yılındaki inşaat yatırımları nedeniyle yüklendikleri ancak mahsup yoluyla indirim konusu yapamadıkları KDV'leri iade yoluyla geri alabilecekler. Ayrıca, 2017'de imalat sanayisinde gerçekleştirilen yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamalarına ilişkin kurumlar vergisi indirim oranı yükseltilmesi suretiyle yatırımlara sağlanan teşvik yukarıya çekilmiş olacaktır.

KDV mevzuatına göre, belediyeler ve il özel idareleri, sahip oldukları taşınmazları iki yıldan önce satmaları hâlinde katma değer vergisine tabiler. Yine bu tasarıda yer alan bir düzenlemeyle iki yıl şartı ortadan kalkacak, yerel yönetimlere kaynak sağlanmış olacaktır. Böylece vatandaşlarımıza yönelik hizmetin hem kalitesi hem de çeşitliliği artmış olacaktır.

Yıllardır gemi ve yatlar üzerindeki vergi yükü nedeniyle denizlerimiz yabancı bayraklı gemi ve yatlarla dolu idi. Veraset ve intikal vergisi ile diğer vergisel muafiyetler tanınmasıyla bu gemi ve yatlar ülke bayrağımızı taşımaya özendirilecek, bu yolla etkin bir denetim mekanizmasına olanak sağlanacaktır dolayısıyla ülkemizde denizcilik sektörünün gelişmesi teşvik edilmiş olacaktır.

Mali sorumluluk sigortası kapsamında sigorta şirketlerinin hasar tedbir sürecinde orijinale eş değerliliği belgelendirilmiş parçaların da kullanılabilmesine yönelik düzenlemeyle piyasada rekabet artacak, bu parçaların üretimini yapan yerli sanayi gelişecektir.

Sayın milletvekilleri, geçmişe yönelik olarak memur emekli ikramiye ödemelerine ilişkin düzenlemeyle ikramiyeye esas hizmet süresinin hesabındaki otuz yıllık üst sınırın Anayasa Mahkemesince iptali üzerine ortaya çıkan sorunlar giderilmiş olacaktır.

Bütün bu düzenlemelerle birlikte, ekonomimizin yeniden gelişmesi ve ortada yaşanan bütün bu sıkıntıların giderilmesi noktasında alınan kararların, EKK kararlarının da bu yasa tasarısı içerisinde işletmecilerimizin, üreticilerimizin, yatırımcılarımızın faydalanması noktasında yasa tasarısında bulunduğunu söylemek istiyorum.

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor ve edecektir. Alınan bu kararlarla ekonomimizin rekabet gücü artacak ve gerek istihdam gerekse üretim ve ihracatta artış sağlanacaktır. 2017 yılında Türkiye ekonomisinin daha fazla büyümesi için başkaca gerekli tüm önlemler şimdi olduğu gibi ileriki günlerde de alınacaktır. Hedef 2017'de ülkemizin büyümesini artırmak, ihracatımızı geliştirmek, istihdamımızı artırmak ve işsizliği azaltmak olacaktır. Terörle mücadeleye rağmen, bölgesel sorunlarımıza rağmen, dünyadaki ekonominin gerilemesine rağmen, 2016 yılını son derece büyüme oranlı ve gelişme oranlı bitirdik. 2017'de daha iyi rakamlara ulaşacağımızı buradan belirtiyor, bu yasa tasarısının hayırlı ve uğurlu olması dilekleriyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)