Konu:2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:41
Tarih:15/12/2016


2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın 2'nci maddesi üzerine şahsım adına söz aldım. Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.

2'nci maddede, 2015 yılı merkezî yönetim bütçe geliri 482,8 milyar TL. Ancak -bildiğiniz gibi- 12 Aralık 2016 günü İstatistik Enstitüsü, millî gelir serisinde ulusal hesaplarda bir revizyon yaptı; millî gelir rakamlarında, hem toplam Türkiye millî gelirinde hem de bununla paralel olarak kişi başına gelirde bir değişiklik yaptı, bir artış yapıldı. 2015 yılı rakamları yıllık bazda yüzde 19,7 oranında arttı. 2015 yılında buradaki artış yaklaşık 335 milyar TL. Bunun detaylarına şu anda girmeyeceğim, grup başkan vekilimiz bu konuda dün gece detaylı bir değerlendirme yaptı.

Şimdi, kesin hesap kanununda bütçe geliri 482,8 milyar TL; TÜİK'in dün açıkladığı tablolarda bu 551,9 milyar TL gözüküyor. Benim bir yanlışım varsa lütfen bürokrat arkadaşlar -detayıyla Sayın Bakan bilmeyebilir- söylesinler, izah etsinler; bu önemli bir şey. Dolayısıyla 2015 yılı TÜİK rakamlarında, millî gelir rakamlarında yaptığı revizyon sonrasında yayımlanan bu rakamlarda, orta vadeli program ve Hükûmetin bütün belgelerinde, bütçe gerekçelerinde olan rakam arasındaki merkezî yönetim bütçe gelirleri açısından da şu anda 69,1 milyar TL fark oluşuyor. Yanlışımız varsa lütfen düzeltin, yoksa -biraz önceki konuşmamda söyledim- hakikaten bir açıklamalı ilmihâl lazım. Bunları birilerinin ne yapması lazım? Şeffaf bir şekilde hem izah edebilmesi lazım hem de öğrenebilmesi lazım.

Şimdi, burada bütçe görüşülürken TÜİK hesapları değiştiriyor, birtakım revize rakamları yayınlıyor. Biz Genel Kurulda hangi rakamları onaylayacağız şimdi? Bu, ciddi bir iş, devlet işi de ciddiyet ister. Alelacele, paldır küldür, zamansız, mesnetsiz işler işi bozuyor. Devletin kamu giderlerini karşılamada temel gelir kaynağı elbette ki vergilerdir. Vergilerin oluşturduğu yük ve bu yükün adaletli dağılımı önem arz eder. Herkesin mali gücüne göre vergi ödemesi anayasal bir yükümlülüktür. Bu yükümlülüğün adaletli ve dengeli bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması da iktidarın en önemli görevidir.

2017 yılı bütçesinde öngörülen vergi gelirlerinin yüzde 30,3'ü gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler, yüzde 2,3'ü mülkiyet üzerinden alınan vergiler, yüzde 41,5'u dâhilde alınan mal ve hizmet vergileri, yüzde 19'u uluslararası ticaret ve muamelelerden alınan vergiler, yüzde 3'ü damga vergisi, yüzde 3,9'u da harçlardır. Dolayısıyla dolaylı vergilerin son derece yükseldiği ve adaletsiz bir vergileme sisteminin olduğu net bir şekilde ortadadır.

Vergi artışının yapılan son düzenlemeler neticesinde ÖTV artışı gibi dolaylı vergiler üzerinden yapılması, zaten toplam vergiler içinde çok yüksek olan dolaylı vergilerin payını daha da artırıyor, gelir dağılımına da ne yapıyor? Olumsuz etki ediyor.

Türkiye'de vergideki adaletsiz dağılım kronikleşmiştir. İktidar, gerçek bir vergi reformu yapmayı siyasi risk olarak görmektedir. Hükûmetin, düzenli olarak vergi tahsil edemediği ve neredeyse her yıl yapılandırma düzenlemeleri getirmek zorunda kaldığı bir vakıadır. 2015 yılında sadece kurumlar vergisinden kaynaklanan 16,1 milyar liralık vergi harcaması ile tahsil edilemeyen 32,3 milyar liralık KDV toplamı olan 48,4 milyar lira 2015 yılı bütçe açığının yaklaşık 2,5 katıdır.

Türkiye'de üretim üzerindeki vergi yükü ağırdır ve bu durum işletmelerin rekabet gücüne zarar vermektedir. Dolayısıyla kesin hesap olmasına rağmen bunların bir mukayese edilebilir bazının yeni hesaplarla da dikkate alınması lazım.

Ben, hassaten, Sayın Bakan, aracılığınızla, Maliye Bakanlığından bunu istiyorum.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.

Bütçenin de hayırlı olmasını diliyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ayhan.