Konu:2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 9'uncu Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:40
Tarih:14/12/2016


2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 9'uncu Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA ERGÜN TAŞCI (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kamu İhale Kurumu bütçesi üzerine AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Sözlerime başlamadan önce, İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen hain terör saldırısında hayatlarını kaybeden 44 evladımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum.

Yine, yanımızda, başucumuzda yaşanan bir vahşete, bir insanlık dramına ses vermek isterim. Halep, kan ağlıyor. Sadece son on beş gün içerisinde bine yakın masum, kadın, çocuk, yaşlı demeden katledildi. Dünya sessiz, dünya ilgisiz. Dünya, bu mazlumların, bu masumların çığlıklarına sağır olmuş. İnsanlık sadece bu drama sessiz kalmadı; Ruanda'da da 1994'te ölen 800 bin kişiye sessiz kaldı; Avrupa'nın göbeğinde, Bosna'da 100 bin kişinin canice katledilmesine, soykırım uygulanmasına sessiz kaldı; Myanmar'da, Filistin'de ve dünyanın birçok yerinde mazlumların, masumların, çocukların katledilmesine gözler kapandı. Bu hususun altını yüce Meclisin huzurunda çizmek isterim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söz almış bulunduğum Kamu İhale Kurumuyla ilgili birkaç hususun altını çizmek isterim.

Kamu kaynaklarının en çok kullanıldığı alanlardan birisi olan kamu ihalelerinin rekabetçi ve şeffaf bir ortamda gerçekleştirilmesi, kamu kaynaklarının etkin kullanılması çok önemlidir. Bu bakımdan, ihale mevzuatımızın doğru bir şekilde düzenlenmesi, ihalelerde rekabeti sağlayarak kamu ihtiyaçlarının uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının teminini sağlayacak bir şekilde oluşturulması elzemdir.

Kamu kaynaklarıyla kamu alımlarında rekabeti, verimliliği, hesap verilebilirliği, kamuoyu denetimini ve eşit muamelenin sağlanmasını temel ilke olarak kabul eden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, ihale sürecini sıkı kurallara bağlamış ve akabinde ihale süreci sonucunda 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu da aynı amaçla yürürlüğe konulmuştur.

Kamu İhale Kanunu'yla birlikte kamu alımları alanında uygulama birliğinin sağlanması, ihale sürecinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların sözleşme öncesinde hızlı bir şekilde çözümlenmesi, karara bağlanması için düzenleme ve inceleme ağırlıklı olmak üzere Kamu İhale Kurumu kurulmuş. 2002 yılında kurulan bu kurum, bu gelinen süreç itibarıyla, uzman kadrosuyla profesyonel bir şekilde bu süreci düzenleyen, denetleyen bir kurum olarak görevini devam ettirmektedir. Kurulduğu günden itibaren etkin ve rekabetçi bir kamu alımları sisteminin oluşturulması yönündeki çalışmaları, özverili gayretleri faaliyet olarak devam etmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamu kaynaklarının etkin kullanılması, kamu alımları sisteminin daha etkin hâle getirilmesi temel amaçtır. Söz konusu kanunun yürürlüğü tarihinden itibaren yeni ihtiyaçların ortaya çıkması, Avrupa Birliğiyle müktesebat uyumunun sağlanması, kamu alımlarını gerçekleştiren idarelerin, isteklilerinin ve diğer paydaşların talepleri ve yargı kararları neticesinde bu süreç devam etmektedir. Dolayısıyla, büyük yatırımların hız kazandığı, dünya ölçeğinde büyük projeler gerçekleştiren ülkemizde de hızlı bir değişim kendini hissettirmektedir. Dolayısıyla, kurumun ve diğer yargı kararlarının uygulamadaki farklılıkları nedeniyle yasada, kamu ihale mevzuatında da değişiklik ihtiyacı sık sık, her zaman önümüze gelmektedir. Bunlara örnek vermek gerekirse, aşırı düşük teklif değerlendirme süreci itiraza ve itirazen şikâyete konu olmakta ve bunun sonucunda yargı kararları beklenen hizmeti ve yatırımları geciktirmektedir.

Yine, örnek olarak vermek gerekirse, yabancı belgelerle ilgili ihtilafa konu olan ve yargıda çözülmesini uzun süre engelleyen bir sorunun da, ihale mevzuatımızdaki bu ihtiyacın temel çözümü, muhalefetle beraber uzlaşı içerisinde, dinamik alanı çok sağlıklı bir şekilde düzenleme noktasında, regülasyon konusunda hep beraber, paydaş bir şekilde bu konuya eğilmekten geçmektedir.

Yine, itirazen şikâyet sürecindeki iddia sahibinin, isteklilerin iddialarının korunması yanında kamu kaynaklarının da ötelenmesini engelleyecek şekilde bir yaklaşımın kamu ihale mevzuatında birlikte, adil bir şekilde bir yerde buluşması elzem durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ERGÜN TAŞCI (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vakit çok sınırlı olduğu için, özverili bir şekilde çalışmalar yürüten bu kurumumuzun bütçesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum ve bu kurumda çalışan gayretli kardeşlerimizin çalışmalarının devamını diliyorum. Bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum.

Sağ olun, var olun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)