Konu:2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 4'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:35
Tarih:09/12/2016


2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 4'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA HÜLYA NERGİS (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2016 yılı Adalet Bakanlığı bütçesi üzerine AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Aziz milletimizi ve yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

AK PARTİ döneminde, diğer alanlarda olduğu gibi yargı alanında da reformlar ve köklü değişikliklere imza atılmıştır; hak arama yolları çoğaltılmıştır, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı getirilmiştir. Yargı alanında en önemli tarihî reformlardan bir tanesi olan istinaf kanun yolu da 20 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete geçirilmiştir. Yıllardır dile getirilen istinaf mahkemelerinin kurulması ihtiyacı, 9 defa kanun tasarısı düzenlenmiş olmasına rağmen kanunlaşamamıştır; bu tarihî adımı atmak yine bize nasip olmuştur. Adli yargıda istinaf 2004'te, idari yargıda istinaf ise 2014 yılında yasallaşmıştır, 20 Temmuz 2016'da ise fiilen faaliyete geçirilmiştir.

İstinaf mahkemelerinin faaliyete geçirilmesiyle iki dereceli yargılama sistemine geçilmiş, hak arama yolları çoğaltılmış, bireylerin hukuki güvenceleri artmış, delillerin yeniden değerlendirilmesi imkânı getirilmiş, gerekirse yargılamanın tekrar yapılması sağlanmıştır; vatandaşlarımızın temyiz incelemesi için artık Ankara'ya gelmek yerine sorunu yerel düzeyde çözme imkânı getirilmiştir. Yargıtay ve Danıştayın iş yükü azaltılarak gerçek bir içtihat mahkemesi olmanın yolu açılmıştır. Uygulama birliğinin temini ile ihtisaslaşmada verimlilik ve etkinliğin sağlanabilmesi amacıyla ilk etapta 7 ayrı bölgede istinaf mahkemeleri faaliyete geçirilmiştir. İstinaf mahkemeleri dört aydır görev yapmasına rağmen, 6.924 ceza ve 4.138 hukuk olmak üzere toplam 11.062 dosya görülmüştür. Ceza dairelerinin toplam iş bitirme oranı yüzde 72, hukuk dairelerinin ise yüzde 74 olarak gerçekleşmiştir.

Yargının yükünü oldukça hafifleteceğine inandığımız başka bir düzenleme de ara buluculuk kurumudur. Ara buluculuk kurumu 6325 sayılı Kanun'la AK PARTİ iktidarında bir hukuk reformu olarak ülkemize kazandırılmıştır. Ara bulucular fiilen görev yapmaya başlamıştır. Şu an itibarıyla sicile kayıtlı 3.314'ü aşkın ara bulucu bulunmaktadır. Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Adalet Akademisinin de aralarında bulunduğu 31 eğitim kuruluşuna ara buluculuk eğitim izni verilmiştir, ara buluculuk eğitimleri de devam etmektedir. Ara buluculuğa başvurmuş olan 5.201 uyuşmazlıktan 4.967'sinde anlaşma sağlanmıştır, bu rakam yüzde 96'ya tekabül etmektedir.

Ara buluculuk uygulamalarının konu bazında dağılımında ilk sırada işçi-işveren uyuşmazlıkları yer almaktadır. İşçi-işveren uyuşmazlıklarında dava açılmadan önce ara bulucuya başvuru şartı getiren İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı 23/3/2016 tarihinde ilgili kurumların görüşüne sunulmuştur. Böylelikle, iş mahkemelerinin görev alanına giren yaklaşık 400 bin uyuşmazlığın ara buluculuk yoluyla çözümlenmesine imkân sağlanacaktır.

Adalet Bakanlığınca koordinasyonun sağlanması ve ara buluculuğun daha kolay ulaşılabilir olması amacıyla 59 adliyemizde ara buluculuk büroları kurulmuş ve faaliyete geçirilmiştir. Beşiktaş Belediyesi, Ankara Sanayi Odası, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası kendi bünyelerinde ara buluculuk merkezleri kurmuşlardır.

Adalet Bakanlığınca yapılan bütün bu çalışmalar ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak, aynı zamanda adli uyuşmazlıkların erken çözüme kavuşması suretiyle adaletin temininde etkili olacaktır.

Hepinizi saygıyla selamlar, 2017 yılı bütçesinin aziz milletimize hayırlara vesile olmasını dilerim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Nergis.