Konu:Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:27
Tarih:25/11/2016


Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

RUHİ ERSOY (Osmaniye) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çocuklarımızın, geleceğimizin âdeta teminatı olabilen, Türk milleti ailesinin gençliğinin eğitim programıyla ilgili önemli konular konuşuyoruz. Elbette, yönetici sınıfının, yöneticilerin mevzuatları da ince elekten geçirilerek bu konular tartışılıyor. Ben 14'üncü maddedeki önergede Milliyetçi Hareket Partisinin düşüncelerini paylaşmak üzere huzurunuzdayım.

Bu, 14'üncü maddede temel olarak 2 tane alt başlık var; (1) ve (2)'nci fıkra. (1)'inci fıkranın (a) bendinde yönetici atamasıyla ilgili usul ve esaslar var, ona dair şerhimiz söz konusu değil, eski hâliyle de kalabilir belki. Ama, bizim buna ilave olarak önerdiğimiz bir husus var ki bu dillendirilmeyen bir konu. Şahsa bağlı eğitim uzmanlarının maaşları dondurulmuş durumda. Biz, bu durumda çalışanların durumlarının düzeltilmesi ve maaşlarının artırılması gerektiğini düşünüyoruz ama asıl önerimiz ve üzerinde durduğumuz konu, tasarının (2)'nci bendindeki maarif müfettişlerinin durumu. Bununla ilgili görüşlerimizi yazılı metinden paylaşmak istiyorum.

Tasarıyla, Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Müsteşara bağlı olarak hizmet veren Rehberlik Denetim Başkanlığı kaldırılmaktadır, yerine Bakanlığa bağlı Teftiş Kurulu Başkanlığı kurulmaktadır. Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı olarak gerekli görülen illerde Bakan onayıyla çalışma merkezleri kurulabilecek veya kaldırılabilecektir. 81 ildeki il millî eğitim müdürüne bağlı maarif müfettişleri başkanlıkları kaldırılmaktadır. Mevcut Rehberlik ve Denetim Başkanı hiçbir işleme gerek kalmaksızın Teftiş Kurulu Başkanlığına atanmaktadır. İllerde maarif müfettişleri başkanlığına bağlı olarak görev yapan 2.334 maarif müfettişi, bunlarla birlikte diğer kurumlarda denetçi ve müfettiş unvanını taşıyanlar arasında mülakat sonrasında 500 kişi Bakanlık maarif müfettişi unvanıyla Teftiş Kurulu Başkanlığına Bakan onayıyla atanabilecektir. Dolayısıyla, yaklaşık 2 bin maarif müfettişi illerde il millî eğitim müdürü emrinde şahsa bağlı maarif müfettişi kadrosuyla inceleme, araştırma, rehberlik hizmetleri ile il millî eğitim müdürünün vereceği diğer görevleri yapacaktır.

Anayasa Mahkemesi kararına göre kariyer mesleği olan maarif müfettişlerinin tekrar mülakatla bir ayrıma tabi tutularak Bakanlık maarif müfettişi olarak seçilmesi hukuki değildir. Bu husus Anayasa'ya ve uluslararası sözleşmelere de aykırıdır. Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde bugün itibarıyla 2.334 maarif müfettişi bulunmaktadır. Bu müfettişler 95.000 okul, kurum, 17 milyon 590 bin öğrenci, 9 milyon 910 bin kursiyer ve 927 bin öğretmeni denetlemektedir. Tasarıyla 500 Bakanlık maarif müfettişi ve 250 Bakanlık maarif müfettiş yardımcısı kadrosu ihdas edilmektedir. Ancak yeni alınacak Bakanlık maarif müfettiş yardımcıları üç yıl boyunca denetim yapamayacaktır. Dolayısıyla, Millî Eğitim Bakanlığı en az üç yıl boyunca 500 Bakanlık müfettişi ve Bakanlık maarif müfettiş yardımcısı tarafından denetlenecektir. Sadece örgün eğitimde bulunan 35.180 öğrenciye 1 Bakanlık maarif müfettişi düşmektedir. 500 Bakanlık maarif müfettişinin tetkik, eğitim ve denetim yapabilmesi mümkün müdür? Dolayısıyla, okul, kurumlar ve personel yıllarca denetim göremeyecektir. Yönetme sorumluluğu taşıyanların, kurum ve kuruluşlarda yaşanan ve yaşanabilecek tehlikelerden haberi olmayacaktır. Eğitim kurumlarında keyfî tutum ve uygulamalar artacaktır. Usulsüzlük, yolsuzluk, şiddet, istismar olayları artabilecektir. Öğretmenlere rehberlik ve mesleki gelişim boyutunda destek verilme ihtimali düşecektir. Denetim, devletin garantisidir. Denetim birimlerinin tek çatı altında birleştirilmesi kamu kaynaklarının daha etkili ve verimli kullanılmasını sağlayacaktır. Denetim hizmetlerinin merkezden yürütülmesi, hizmet alanındaki bütün kurumların düzenli aralıklarla denetlenebilmesi ve bu hizmeti sunanlara etkin olarak rehberlik yapılma imkânı verecektir. Ayrıca, eğitim, öğretim, yönetim ve denetim hizmetlerinin yerel etkilerden kurtarılması sağlanacaktır.

Önergemiz, denetim hizmetlerinin merkezden tek çatı altında yürütülmesi, hizmet alanındaki bütün kurumların düzenli aralıklarla bütüncül olarak denetlenmesini öngörmektedir. Eğitim, öğretim, yönetim ve denetim hizmetlerinin yerel etkilerden, çağdaş bilimin öngördüğü nesnel olgulara dayalı olarak sürdürülmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, önerimizin kabul edilmesini diliyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.