Konu:Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:22
Tarih:17/11/2016


Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İBRAHİM HALİL YILDIZ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Genel Kurul gündemine alınan Ceza Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın birinci bölümü üzerine söz almış bulunmaktayım. Değerli heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Bilindiği üzere, Fetullahçı terör örgütü üyesi oldukları anlaşılan bu grup, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya çalışmış, Türkiye Büyük Millet Meclisini yok etmeye ve Gazi Meclisin gereklerini yapmasının önüne geçmeye cüret etmiş, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya ve görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmiş, halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunmuştur. Milletimizin darbe girişiminde bulunanların karşısına geçip dik durması sayesinde, hamdolsun, bu teşebbüs amacına ulaşamamıştır.

15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen bu darbe girişiminden sonra gerekli tedbirlerin alınması ve uygulamadaki bazı sorunların giderilmesi amacıyla bazı yasal değişikliklerin yapılması zorunlu hâle gelmiştir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizlere tasarıda yer alan bazı maddelerdeki hükümleri kısaca özetlemek istiyorum. Terör ve darbeye teşebbüs suçlarından tutuklanan askerler, askerî cezaevi yerine Adalet Bakanlığına bağlı cezaevlerine konulacaktır. Askerî disiplinin tesisinde zafiyetlere yol açabileceği değerlendirildiğinden ön ödeme uygulanabilecek askerî suçlar, kanunda öngörülen hapis cezasının üst sınırı üç ayı geçmeyen suçlarla sınırlandırılmaktadır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun istinaf ve temyiz kanun yolu ile öngörülen parasal sınırla uyum sağlanması amacıyla ilgili kanunlarda değişiklik yapılarak parasal sınırlar artırılmaktadır. Bu kapsamda, öngörülen parasal sınırların yeniden değerleme oranında artırılması hükme bağlanmaktadır.

Asker kişilerin işlediği suçun 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 2'nci kitap 4'üncü kısım, 4'üncü, 5'inci, 6'ncı ve 7'nci bölümlerinde tanımlanan suçlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan olması durumunda bu kişilerin yakalandıklarında adli kolluk görevlilerine teslim edilmeleri ve bu kolluk görevlilerince nezarette tutulmaları öngörülmektedir. Bu şekilde, şüphelilerin soruşturmayı yürütmekle görevlendirilen adli kolluk görevlilerine teslimiyle soruşturma işlemlerinin daha hızlı ve etkili biçimde yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Türk Ceza Kanunu'nun 103'üncü maddesinde çocukların cinsel istismarıyla ilgili Anayasa Mahkemesi kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda ceza belirlenirken bir kademe belirlenmektedir. Mağdurun 12 yaşından küçük olması durumunda verilecek cezanın artırılması bu yasayla öngörülmektedir.

Nitelikli dolandırıcılık suçunun cezasının alt sınırı iki yıldan üç yıla, üst sınırı yedi yıldan on yıla çıkarılmaktadır. Dolandırıcılık suçunun failinin kendisini polis, hâkim, savcı; banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması, bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi hâlinde en az dört yıl hapis cezasıyla cezalandırılmaktadır.

Yine, yasada, patlayıcı maddelerin yapımında kullanılan malzemelerin izinsiz olarak bulundurulması veya kabul edilmesi de suç olarak düzenlenmekte ve suçun cezasının alt sınırı üç yıldan dört yıla çıkarılmaktadır. Ayrıca, suçun örgüt faaliyetleri kapsamında işlenmesi hâlinde yarı oranı yerine 1 kat artırım yapılacaktır.

Yine, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun cezasının alt sınırı bir aydan üç aya çıkarılmıştır bu yasayla.

Tasarıda, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçunun cezası artırılarak suç olarak öngörülen cezanın alt sınırı bir aydan bir yıla, üst sınırı ise bir yıldan üç yıla çıkarılmakta; adli para cezasının alt sınırı iki yüz gün olarak belirlenmektedir.

Tasarıda, mahkemenin fiilî sebepler veya güvenlik gerekçesiyle duruşmayı il sınırları içinde başka bir yerde yapabilmesine imkân tanınmaktadır; örgütlü suçlar bakımından tahliye isteminin yedi gün içinde karara bağlanması düzenlenmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk hukukuna önemli bir katkı sağlayacağını düşündüğüm bu tasarının milletimize ve yargı camiasına faydalı olmasını temenni eder, kanunlaşması sürecinde katkılarınızdan dolayı şimdiden şükranlarımı sunarım.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)