Konu:Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:21
Tarih:16/11/2016


Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, yanlış anlamadıysam Sayın Usta'nın ilk yaptığı değerlendirmeyi soru-cevap bağlamında bir soru olarak değerlendirdiniz.

BAŞKAN - Evet, birinci bölümün bitiminden sonra on beş dakika süreyle soru-cevap işlemi yapıyoruz. Sayın Usta'nın...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Açıklamalarını soru olarak cevaplamam gerekir mi?

BAŞKAN - Sizin takdirinizde Sayın Bakan, sizin takdirinizde.

ERHAN USTA (Samsun) - Gerekmez, ben soru olarak sormadım, sadece o zaman söz talebi olarak söylemiştim ama Sayın Başkan öyle değerlendirdi.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Gerekmez, peki, anladım, olur.

Teşekkür ediyorum.

Tabii, emeklilerimiz bizim her şeyimiz. Hepimiz bir gün gelecek bulunduğumuz yerlerden ayrılacağız ve emekli olacağız. Allah herkese sağlıklı, huzurlu emeklilik nasip etsin, her şeyin başı o. Gençken her şeyi yapıyoruz, yaşlı olunca tabii, emekli olunca artık çocuklarımıza, torunlarımıza bakıyoruz.

BAŞKAN - Sayın Bakan, daha bu "yaşlı" kelimesini kullanmak için vakit çok erken.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Yani, sadece sizin için söylemiyorum, hepimiz için söylüyorum bunu.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Öyle. Rabbim her şeyin hayırlısını ve sağlıklısını versin inşallah.

Tabii, değerli arkadaşlar, banka promosyonları konusunda biliyorsunuz, Çalışma Bakanımız ilgili kurumlarla çalışmalarını sürdürüyor, zaman zaman bu konuda açıklamalar da yapıyor. Bu açıklamalar çerçevesinde, Maliye Bakanı olarak benim bu açıklamalara ilave söyleyecek bir bilgim bulunmamaktadır ama hazır söz emeklilerden açılmışken, en azından bu dönemde emeklilerimizin hayat şartlarını düzeltmek, refahlarını artırmak için Hükûmet olarak neler yaptığımız konusunda sizleri kısaca bilgilendireyim, bunlar da bunlar da son derece önemli düzenlemeler.

2002 ila 2016 yıl sonunu şöyle bir gözümüzün önüne getirdiğimizde: Bakın, SSK emekli aylığı 2002 Aralık ayında 257 liraymış, şu anda SSK en düşük emekli aylığı 1.339 liraya çıkmış.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Onu sormuyoruz Sayın Bakan, promosyona ne oldu?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yaklaşık olarak yüzde 420 nominal artış var, yüzde 60 da reel artış var yani en düşük SSK emekli aylığı enflasyonun üzerinde yüzde 60 artmış. Yine, SSK, esnaf BAĞ-KUR emekli aylığına baktığımızda, 2002 yılında esnaf BAĞ-KUR emekli aylığı 149 liraymış, şu anda 1.199 liraya çıkmış, reel artış yüzde 147 yani enflasyonu arındırdıktan sonra yüzde 147 artış yapmışız. Ama, bir de şeyi unutmayalım arkadaşlar: Geçen sene seçim zamanında hep beraber konuştuk. Hükûmet olarak gerek seçimden hemen sonra -7 Haziran seçimlerinden hemen sonra- gerekse 2016'nın başında emeklilerimize önemli artışlar yaptık. 2015 Temmuzda yaklaşık olarak seyyanen 100 lira artış yaptık, yine 2016'nın başında emeklilerimize bir defa daha olmak üzere 100 lira daha seyyanen artış yaptık. Bu nedenle, 2016 yılında yani 2015 Haziranından 2016 Ocağına kadar olan dönemde yani altı ayı aşan bir dönemde emekli aylıklarında yaklaşık yüzde 17 artış oldu. Bu süreçte gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'in altında olduğunu da tahmin ediyorum. Dolayısıyla, Hükûmet olarak her zaman için sosyal kesimlerin refahını artırmak, yaşam koşullarını iyileştirmek noktasında özel bir hassasiyetimiz var; gerek çalışanlarımız gerek emeklilerimiz gerek işçilerimiz hepsi bizim açımızdan son derece önemli ve AK PARTİ Hükûmetleri döneminde de önemli iyileştirmeler yaptık.

Doğrudur, promosyonla ilgili konu çalışılıyor, henüz bitmedi, inşallah en yakın zamanda bu çalışmaların da tamamlanıp emeklilerimizin de bu promosyonu almalarını ben de şahsen gönülden arzuluyorum. İnşallah, o da en kısa sürede olur.

Onun dışında, memur emeklisi olup otuz yıldan fazla çalışanlara ödenmesi gereken emekli ikramiyesi konusu -biliyorsunuz- şu anda Danıştayda ve idare mahkemelerinde davalar devam ediyor. Burada yargı kararlarının alacağı aşamaya göre bu konuda da idare gerekli işlemleri yapacaktır.

Diğer taraftan, Sayın Usta ödenek üstü harcamalara ilişkin bir tablo istemişti, arkadaşlar henüz getiremediler; uygun görürseniz ben size onları ayrıca ulaştırayım.

Sayın Akar, dövize bağlı olarak meydana gelen kurdaki hareketlilikten dolayı müteahhitlerimizin hakkedişlerine ilişkin bir sorun olduğundan bahsetti. Şu anda detaylarına vakıf değilim ama normalde, kamu ihalelerinde farklı nedenlerle maliyetlerde oluşabilecek artışları dikkate alarak fiyat farkı verilmesine ilişkin bir Bakanlar Kurulu kararı var, bu çerçevede bu konuyu değerlendirmek gerekir. Ama detayları konusunda da arkadaşlardan ayrıca bilgi alırsam sizinle de onu paylaşırım.

Sayın Başkanım, özellikle Sayın Erhan Usta'nın başta yapmış olduğu bilgilendirmeye ben de bir katkı vereyim. Doğrudur, yani burada bütçe hakkı gereğince başlangıçta verilen bütçe ödeneklerinin Meclisten geçtiği şekliyle uygulanması esastır, esas olan Meclisin verdiği yetki çerçevesinde bu ödeneklerin kullanımıdır. Fakat hepimiz biliyoruz ki bütçe disiplinini, mali disiplini uygulamada da temin etmek amacıyla analitik bütçe sistemine uygun olarak hazırlamış olduğumuz bütçeler son derece detay bazında hazırlanmış bütçelerdir, âdeta bir muhasebe dokümanı gibi çok detaylı olarak hazırlanır ve böylelikle kamu idarelerinin, uygulama aşamasında ödenek kullanımında esneklikleri olabildiğince kısıtlanır ki hem planlama aşamasında hem de uygulama aşamasında kamu idareleri ödenekleri uygun bir şekilde kullansın. Hatta, Maliye Bakanlığı bu noktada, ödeneklerin kullanımı konusunda kamu idarelerine daha da kısıtlayıcı birtakım uygulamalar da yapar ama bu kadar detaylı bütçe uygulamasının yapıldığı bir noktada gerçekten zaman zaman kısmi olarak bir miktar esneklik verilmesi de doğal. Başka ülke uygulamalarında da idarelere yıl içerisinde bütçeyle verilen ödeneklerin kullanımıyla ilgili kısıtlı, çerçevesi, sınırları belirlenmiş imkânlar verilmektedir. Dolayısıyla bugün sizin önünüze getirilen düzenlemeyi de bu çerçevede esneklik olarak düşünmek gerekir diyorum.

Hepinize teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan.