Konu:674 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/760) ve İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:19
Tarih:10/11/2016


674 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/760) ve İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun hükmünde kararnamenin 4'üncü maddesinin yeniden düzenlenmesini arzu ediyoruz. Bu amaçla önergemizi verdik, yüce heyetten destek istiyoruz. Bu vesileyle saygılar sunuyorum.

Önerge gerekçemizde Adli Bilişim İhtisas Dairesinin görevlerinin tam olarak anlaşılması öngörülüyor. Zaten 4'üncü madde gerekçesine baktığımız zaman, burada maddeyle Adli Tıp Kurumu bünyesinde kurulması öngörülen Adli Bilişim İhtisas Dairesinin görevlerinin tanımlandığı söyleniyor.

Değerli milletvekilleri, şüphe yok ki yargı bir hukuk devletinin en önemli ögesidir. Yapılan her türlü yasama faaliyeti belli bir çalışmayı gerektirmektedir. Ancak, bir hukuk devletinde, özellikle de yargı alanında yapılan yasal değişiklikler oldukça önem arz etmektedir. Ne genel gerekçede ne madde gerekçesinde yeterli ve tatmin edici bir açıklama yok. Kaldı ki madde metninin kendisi de detaylı ve açık bir şekilde kaleme alınmamıştır. Bu düzenleme hukuk sistemi için, özellikle de ceza hukuku açısından oldukça önem arz etmektedir. Madde metninde "mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından talep edilen bilişim ile ilgili konularda gerekli incelemeleri yapmak" ifadesi yer almaktadır. Her ne kadar metnin devam eden bölümünde birtakım örnekler verilmiş ise de "gerekli inceleme"nin ne zaman olduğu açık değildir. Hukuki öngörülebilirlik ve adil yargılanma hakkı oldukça önemli bir kavram hukukta. Bunun da göz önüne alınarak daha detaylı ve özenli bir metnin kaleme alınması daha yerinde olurdu. Düzenlemenin kişisel verilerin korunması açısından da değerlendirilmesi gerektiği göz ardı edilmemelidir.

Metinde Adli Bilişim İhtisas Dairesinin veri toplama, işleme, depolama veya aktarma işlevi gören bilişim sistemleri ve her türlü sayısal ve elektronik materyal üzerinde inceleme, araştırma ve analizlerin yapılacağı hüküm altına alınmaktadır.

Teknolojinin ve bilgi sistemlerinin gelişmesi birçok alanı kuşkusuz etkilemektedir. Hukuk sisteminin de bu gelişmelerden etkilenmesi kaçınılmazdır. Uygulamada delillerin teknik olarak değerlendirilmesi için bilirkişilere başvurulduğu bilinmektedir. Bilişim suçlarının incelenmesi ya da herhangi bir davada kararı etkileyebilecek olan bilişimle ilgili bir delilin, bilirkişi incelemesi yapılması için bilirkişiye tevdi edildiği bilinmektedir.

Türk hukuk sistemi açısından bilirkişilik kurumunun bizzat kendinde birtakım aksaklıklar ve sakatlıklar olduğu aşikârdır. Ancak bilirkişiler açısından bir standardizasyona gidilmesi ve belli standartların getirilmesi gerekir. Bu bağlamda, başta hukukçular, bilgisayar mühendisleri olmak üzere ilgili tüm teknik uzmanların eğitiminin mutlaka sağlanması gerekir. Eğitimlerin sürekli olması da bilirkişilerin bilgilerinin güncel ve işlevsel olması açısından önemlidir. Bilirkişi bilgileri güncel olmalı, işlevsel olmalı, yeni gelişmelerden de haberdar olmalılardır.

Diğer taraftan, dijital delillerin incelenmesi oldukça önem arz etmektedir, hem teknik hem de hukuki bilgileri gerektirmektedir. Dijital verilerin ya da delillerin usulüne uygun, temel hak ve hürriyetler ihlal edilmeden değerlendirilmesi, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili düzenlemelerin de göz ardı edilmemesi gerekir.

Yasa koyucunun tüm hukuk sistemine âdeta bir hukukçu gibi hâkim olması mümkün değildir. Ancak göz ardı edilmemesi gereken husus, hukuk sisteminin bir bütün olduğu ve yapılan düzenlemelerin de mevcut hukuk sistemiyle ne denli örtüştüğü ile yeni düzenlemenin uygulamadaki sıkıntıları ne denli çözüyor olduğudur.

Adli bilişim ihtisas dairelerine işlevsellik kazandırılabilmesi için personel seçiminde birtakım kriterlerin getirilmesi, düzenli ve sürekli olarak meslek içi eğitime tabi tutulmaları gerektiği aşikârdır. Mevcut düzenleme metninin bir başlangıç olduğu, ancak yetersiz bir başlangıç olduğu da açıktır.

Buna arkadaşlar "Neden bu kadar teknik?" dediler.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Bunu millet okuyacak, hukukçular okuyacak. Karar verecekler, bunları okuyup anlayacaklar, "Neden milletvekilleri böyle söylemiş?" diyecekler. Bu, bütün herkese de örnek olacak. Bu nizam ve intizamı göstermemiz lazım.

Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ayhan.