Konu:Bilirkişilik Kanunu Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:15
Tarih:02/11/2016


Bilirkişilik Kanunu Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Baştan büyük bir sorumluluk yüklediniz. Zaten daha önce AKP Grubu başkan vekili arkadaşımız hemen takdim cümlemize ambargo koydu.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - O ben değilim.

EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Zatıaliniz, evet efendim.

Şimdi, "388 sıra sayılı" demeyeceğim. Görüşülmekte olan Bilirkişilik Kanunu Tasarısı'nın 4'üncü maddesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisinin görüşlerini arz etmek için söz aldım. Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.

Bizim bu madde üzerindeki önergemizde görüşülmekte olan 388 sıra sayılı Bilirkişilik Kanunu Tasarısı'nın 4'üncü maddesinin (3)'üncü fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere bir cümlenin eklenmesini arz ve teklif ediyoruz.

Bu cümlemiz nedir? "Kurul kendi arasından müsteşara yardımcı olmak üzere üç yardımcı seçer." Biz bunu teklif ediyoruz. Gerekçemiz de şu: Müsteşarın görevlendireceği yardımcıların nasıl tespit edileceğine açıklık getirilmesi dileğiyle. Bizim bu önergemiz, kabul edilmeyecek bir önerge değil. Dolayısıyla, bu ifademizde, bu değişiklik önergemizde yüce heyetten destek talep ediyoruz. Yüce heyetin bunu bizden esirgemeyeceğini de biliyoruz.

Şimdi, tasarının genel gerekçesinde hukuki ihtilafların giderek arttığı, çeşitlendiği, karmaşık bir hâl aldığı, çözüm için teknik bilgi gerektiği belirtiliyor. Bilirkişiliğin bu nedenle yargıda önemli hâle geldiği de ifade ediliyor, yargı sisteminin işleyişine de katkı sağlanacağı söyleniyor. "Aksi hâlde hak kayıpları olacak." deniyor. 4'üncü maddenin, gerekçesinde de bilirkişilik hizmetlerinin yürütülmesinde yaşanan sorunların çözülmesi gerektiği, bu nedenle Bilirkişilik Danışma Kurulunun oluşumu, üyelerin kaynağı, görev süresi, seçim yöntemi, çalışma usul ve esaslarının belirlendiği söyleniyor. Ayrıca, yüksek yargı organları, bölge adliye, bölge idare, ilk derece mahkemeleri, üniversiteler, Adli Tıp Kurumu, meslek odaları ve meslek birliklerinden üye seçilecek bir model sekretaryası da aynı yer daire başkanlığına veriliyor. Esasen, Bilirkişilik Danışma Kurulu düzenleniyor. Yapı ve görev itibarıyla bu kurul ilgili daire başkanlığının gerçekten gölgesinde kalacak. Bu nedenle kurulun işlevsel özelliği olmayacak. Geniş bir üye sayısı var. Yılda iki defa toplanıyor. Kurulun politika oluşturmada katkısı azalır. Dar ve aktif katılımlı bir yapı daha aktif olurdu, doğru olurdu ve katkı sağlardı. Adalet mekanizmasındaki problemlerin yığıldığını, çözüm için çağrı arandığını zaten bu hazırlanış biçimi mutlaka ne yapıyor? Gösteriyor.

Gerçekten, şimdi, ülkede adalet mekanizması yaralı, sıkıntılı. Kimseyi itham edip şu çalışma ortamını ne yapmak istemiyorum? Sıkıntıya sokmak istemiyorum. Ama siz, daha hemen yakın dönemde hâkim, savcı stokunuzun, personel sayınızın üçte 1'ini ne yapmışsınız? Dörtte 1'ini dışarı koymuşsunuz. Neden? Şu anda tam madde metni önümde değil, "terörist örgüt iş birliği" vesaire... Şimdi, bunların geçmişe yönelik verdiği kararlar ne olacak? Bu çok önemli. Kimler bundan bizar oldu, kimler bundan sıkıntı çekti, kim buna vesile oldu? Bunların ne yapılması lazım? Bilinmesi.

Vakit daraldı. Sayın Bakanım, bu, sizin altında imzanız olan 2007 yılı programı. Ben burada baktım, gerçekten, bu programda olması gereken tedbirler ne diye, meslekten ihraç edilenler ve edileceklerle ilgili hiçbir düzenleme öngörülmüyor. Bu sıkıntılı, keşke buraya girseydi. Buna herhâlde bütçede bir şekilde ne yapmak lazım? Bakmak lazım.

Bir diğeri: Almanya'da 23 hâkim 1.000 kişiye, bizde 11 hâkim, savcı... Bunların bağlı personeli orada 1 hâkim, savcıya 3 düşüyor, bizde düşüyor 4-5, neyse. İngiltere'de euro olarak ortalama miktar 38,1 euro kişi başına adli yardım, bizde sadece 1,3. Hakikaten garip gureba, fakir fukara bu düzende hakkını aramakta sıkıntı çekiyor.

Ben yüce heyeti saygıyla selamlıyorum ve önergemize destek vereceğini umut ediyorum.

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz.