Konu:Hükûmetin Gündem Dışı Konuşmaya Cevap Talebinin Ve Başkanlık Divanının Uygulamasının İç Tüzük'e Ve Yerleşik Teamüllere Uygun Olduğuna İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:110
Tarih:30/06/2016


Hükûmetin gündem dışı konuşmaya cevap talebinin ve Başkanlık Divanının uygulamasının İç Tüzük'e ve yerleşik teamüllere uygun olduğuna ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, değerli grup başkan vekilleri; bir defa, benim tutumumdan kaynaklanan bir kısıtlama asla söz konusu değildir.

LEVENT GÖK (Ankara) - Allah Allah!

BAŞKAN - İç Tüzük'ün 59'uncu maddesinin son cümlesi çok net bir şekilde bu Parlamentoda yerleşik bir teamül olarak da uygulandı, teamülün de ötesinde İç Tüzük'ün çok açık bir hükmüdür. 1'incisi bu. Ve Sayın Bakan, Hükûmet, istediği her gündem dışına karşı yirmi dakika süreyle cevap verme hakkına sahiptir.

LEVENT GÖK (Ankara) - Hangisine cevap verdi Sayın Başkan?

BENNUR KARABURUN (Bursa) - Hepsine verdi.

BAŞKAN - Ama Hükûmetin cevabının içeriğini de ne siz, ne biz belirleyemeyiz. Hükûmet gündem dışına... Sizin her konuyla ilgili, bakın, sizin gündem... (Gürültüler)

LEVENT GÖK (Ankara) - Hayır, hayır! Sayın Başkan, öyle değil. Siz "3'üncü konuşmacıya göre davet ediyorum." dediniz. 3'üncü konuşmacıya göre davet ettiniz.

BAŞKAN - Bir saniye Sayın Gök, ben konuşuyorum, istirham ediyorum. Bakın Sayın Gök, ben konuşuyorum, o kadar konuştunuz.

Şimdi, burada her konuşmanın içeriğini ne siz ne biz belirleyemeyiz. Her maddeye ilişkin, her konuya ilişkin, her muhalefet sözcüsünün oradaki konuşmasını ilgili, o içerikle sınırlandırdığınız takdirde asıl muhalefetin sesini o zaman kısmış olursunuz. Aynısını bekliyorsanız, aynısını düşünüyorsanız, bundan sonraki uygulamalarımız hep böyle olsun. Kanunsa kanun, uluslararası sözleşmeyse uluslararası sözleşme. Onun içeriğinin dışına asla ve asla kimse çıkmayacak bundan sonra. Doğru mudur? Aynı uygulamayı bekliyor musunuz? Asıl kısıtlama, asıl muhalefetin sesini kısıtlama böyle olur.

Bakın, o içeriğe müdahale etme şansımız ne Başkanlık Divanı olarak bizim ne de sizin yok. Bakanın konuşmasının içeriği, sizi de tatmin etmeyebilir, bizi de etmeyebilir, kamuoyunu tatmin edebilir ya da bir başka grubu tatmin edebilir ya da başka kişiyi tatmin eder, etmez; takdir, kamuoyunundur. Biz, o konuşmaya müdahale etmek durumunda değiliz. Hani kürsü özgürlüğü diyorsunuz ya.

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet.

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Sen karar veremezsin, herkesi memnun etmesi...

LEVENT GÖK (Ankara) - Biz bir şey demedik zaten.

BAŞKAN - Kürsü özgürlüğü, artı merak ettiğiniz birtakım konularda da bilgi vermişse takdir etmeniz lazım.

Bunu niye bu şekilde yapıyorsunuz?

İç Tüzük'ün dolanması diye bir şey yok.

LEVENT GÖK (Ankara) - Dolandınız, dolandınız.

BAŞKAN - İç Tüzük 59'uncu madde, Hükûmete bu noktada iki ayrı hak tanıyor, iki ayrı hak. Birincisi, hükûmet dilerse gündem dışına cevap verebilir. İkincisi, 59'a 2'de, dediğiniz gibi, Hükûmet isterse bilgilendirme yapar. Hükûmetin buradaki talebi, gündem dışına cevap ve bizim uygulamamız da tamamen İç Tüzük'e ve yerleşik teamüllere uygundur. Dolayısıyla, bu noktada benim yapabileceğim hiçbir şey yok ama Sayın Akçay'ın sataşma noktasında bir talebi varsa "Biz ne yaptığımızı biliyoruz, siz ne yaptığınızı bilin." diyorsa...

LEVENT GÖK (Ankara) - Bizim de var efendim o konuda.

BAŞKAN - ...bu noktada bunu bir sataşma olarak görüyorsa ben bu sataşmaya ilişkin olarak belki gruplara ikişer dakika süreyle cevap hakkı verebilirim.

LEVENT GÖK (Ankara) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Ama bakın, usul tartışması noktasında da Sayın Gök, 63'üncü maddeye açıp bakarsanız, usul tartışması hangi şartlar dâhilinde istenir. "Görüşmeye yer olup olmaması"

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet.

BAŞKAN - Evet, görüşmelerde yer alır, gündem dışı ve gündem dışıya cevap, kanun açık.

LEVENT GÖK (Ankara) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - "Başkanın gündeme..." Zaten daha gündeme girmedik.

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet.

BAŞKAN - Yani müsaade ederseniz inşallah bir an önce gündeme gireceğiz.

LEVENT GÖK (Ankara) - Yani siz fırsat verirseniz...

BAŞKAN - "Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma usullerine uymaya davet, bir konuyu öne alma veya..."

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet, aynen bu! Aynen bu!

BAŞKAN - Hiçbirinde bir problem yok.

LEVENT GÖK (Ankara) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Bir saniye, ben bitireyim.

Şimdi Sayın Gök, usul tartışması talebine konu olan tutumum, İç Tüzük'ün açık hükmünün ve Meclis teamülünün bir gereğidir. Bu açık durum karşısında tutumumda, Meclisin çalışma usullerine bir aykırılık olmadığı ortadadır, çok açıktır. Söz konusu talebi karşılamam da hakkın kötüye kullanımı olarak değerlendirilecektir. Dolayısıyla, usul tartışmasını açacak bir konu bulunmamaktadır.