Konu:Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:125
Tarih:16/08/2016


Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ERGÜN TAŞCI (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi, İki İl Merkezinin Değiştirilmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Sayın milletvekilleri, uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve vatandaşlarımızın çeşitli talepleriyle beraber Hükûmetimiz, şu anda söz almış olduğum, 28 maddeyi kapsayan değişiklikte... Özetle, pozitif katkı sunan, toplumun büyük kesimini ilgilendiren değişikliklerle ilgili ana konularda size açıklama yapmaya çalışacağım.

İlki: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'ndaki değişiklikle, hâlihazırda yeni açılan özel ilköğretim okullarına beş vergilendirme dönemi boyunca sağlanan istisnanın özel kreş ve gündüz bakımevlerine de uygulanmasıyla beraber, burada amaçlanan husus, kadın istihdamının arttırılmasıdır ve gelişim çağındaki çocukların bu hizmetten daha fazla faydalanmasına, neticede sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlayacak bir düzenlemedir.

Tasarıyla ilgili, içeriğine ilişkin ikinci önemli değişiklik: Gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar bu düzenlemeyle vergi matrahından gider olarak indirilecek, bu sayede, binaların ısı yalıtımını teşvikle, aşağı yukarı, takriben yüzde 25 ila yüzde 50 oranında yakıt tasarrufunu sağlayabilmiş olacağız.

Yine, Merkez Bankası Kanunu'nda yapılan değişiklikle Merkez Bankasına, iki imza taşımak koşuluyla reeskonta ve avansa kabul edilecek ticari senet ve vesikaların türlerini, uygulamayla ilgili diğer konuları düzenleme yetkisi verilecek ve böylece, kredilerin en yüksek sınırı ve kredi türlerine göre limitleri, para politikası ilkeleri göz önünde tutularak Merkez Bankasınca belirlenecektir.

Yine, YÖK Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, üniversitelerin aylıklı profesörleri arasından seçilen, en çok 3 kişiden oluşan rektör yardımcılarının görev süresi, rektörle beraber, rektör değiştiğinde sona erecektir.

Yine, bu torba yasanın ilk 28'inci maddesindeki değişikliklerden önemli bir tanesi: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikle doğal sitler ve tabiat varlıklarıyla ilgili yetkilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geçmesi doğrultusunda düzenlemeler yapılmakta, bununla beraber, koruma, uygulama ve denetim bürosu kurulmamış yerlerde izinsiz müdahalelerle ilgili belirsizlikler böylece giderilmektedir.

Yine, yönetim alanlarıyla ilgili, idari kapasitenin geliştirilmesi amacıyla yönetim planlarının hazırlanması, onaylanmasıyla ilgili yetkiler yeniden bu yasayla belirlenmekte, Kültür ve Turizm Bakanlığına yönetim planını hazırlama ve hazırlattırma konusunda yetki verilmektedir.

Yine, tasarıyla, kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak, kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da doğal afet yaşanan yerlerde özel mülkiyette bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının onarımı, restorasyonuna yönelik proje ve uygulama işleri maliklerinin ve diğer ilgililerin muvafakati alınmaksızın, bedelsiz olarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda yürütülen proje ve uygulama işlerinden bir mali yıl içinde tamamlanması mümkün olmayanlar için dört yılı geçmemek üzere gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilecektir.

Yine, az önce Erhan Usta Bey'in ifade ettiği TEDES'le ilgili husus... Ordu ilinden bahsetti, değinmek istiyorum. TEDES; 2011'de çıkarılan yasayla Türkiye'de trafik düzenini sağlayan ve en önemlisi insanların can güvenliğini sağlayan güzel bir düzenlemeyle ilgili yeniden durum değerlendirmesi yapılarak, belediyelerin kendi işlettiği yerlerde yüzde 10 oranını koruyoruz, hasılat paylaşımıyla ilgili düzenlemede yüzde 30'u yüzde 15 olarak belirliyoruz. Yine, belediye bu konuda şayet kendisi işletmeyi kurar ve devam ettirirse yüzde 30 oranı devam ediyor.

Yine, Kamulaştırma Kanunu'nda değişiklikler var. Zamanımız çok az olduğu için... Burada en önemli maddelerden bir tanesi, Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu iptal kararı doğrultusunda, hukuken kamulaştırmasız el atmaya konu olan ve uygulama imar planında umumi hizmete, resmî kurumlara ayrılmış taşınmazların beş yıl içerisinde imar uygulamalarını tamamlatma zorunluluğu getiriyoruz. Kamulaştırmaları yapılacak ve yapılmaması hâlinde kişinin malik hakkının kısıtlanmasını engelleyecek düzenleme. Aslında zaman olsa daha iyi açıklandığında ciddi anlamda çok önemli, vatandaşlarımızın beklediği bir yasadır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ERGÜN TAŞCI (Devamla) - Böylece, tasarının tümü incelendiğinde, toplumun her kesimine hitap eden bu yasanın milletimize hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)