Konu:Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:122
Tarih:03/08/2016


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 409 sıra sayılı Kanun Teklifi'yle ilgili olarak söz almış bulunmaktayım.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi son beş yıl içerisinde bu kapsamda çıkarılan 3'üncü vergi affını içermektedir. Ortalama dört yılda bir yeniden yapılandırılan vergi ve sigorta prim afları anlamına gelen düzenlemeler ne yazık ki vergide uyumluluğu ortadan kaldırmaktadır. Aynı zamanda, bu tür vergi afları usulüne uygun bir biçimde, geciktirmeden vergisini ve sigorta primlerini ödeyen vatandaşlarımızı da mağdur etmekte ve bir anlamda da cezalandırmaktadır. Bu teklife göre, alt ve orta sınıf vatandaşlar neredeyse bu vergi affından yararlanamamakta ya da kısmi olarak çok az faydalanmaktadırlar. Teklifte yer alan vergi afları ve yapılandırmalardan esas olarak büyük sermaye kesimlerinin faydalanabileceğini net bir biçimde görmekteyiz. Çok uzaklara gitmeye gerek yok, daha önceki vergi aflarında büyük şirketlerin ve iş adamlarının nasıl yararlandığını, milyonları bulan vergi borçlarının bir kalemde nasıl silindiğini hatırlamaktayız. Bu teklif de tıpkı diğer vergi afları gibi, ortalama bir yurttaşa, işçiye, emekçiye dönük değil, iş adamlarını ve büyük sermayedarları mutlu etmeye, daha da zengin olmalarını sağlamaya ve kâr oranlarını büyütmeye yol açacaktır.

Değerli milletvekilleri, maddenin 2'nci fıkrasının (c) bendinde, "Kesinleşmiş alacaklar", gümrük vergisine göre kesilen vergi aslına bağlı olmayan cezaların yüzde 70 terkin ediliyor olması, diğerlerinin ise bu orandan daha düşük olması da bu kaygıları kanıtlar niteliktedir. Gümrük vergisinde yapılan affın büyüklüğü, diğer oranların neye göre değiştiğine dönük Hükûmet yetkililerinden kapsamlı bir açıklama beklediğimizi de burada ifade etmek istiyorum. Bu durum, daha evvel de çıkarılan afların belirli şahıslar ve sermaye odaklarının çıkarlarına yönelik olması bu kaygılarımızı da yine yinelememize neden olmaktadır. Ayrıca, maddede, vergi veya kamu alacağının tahakkuk ettiği tarihten bugüne kadar olan yasal gecikme faizleri yerine yurt içi aylık endeksleri baz alınarak bir gecikme faizi alınacağı şeklinde düzenleme vardır, yani mevcut oran aylık bazda 1,40'tan 0,80'e düşürülmektedir. Büyük sermaye kesimlerinin vergi borçları düşünüldüğünde bu oranın zaten, vergi adaletsizliğinin, zenginler lehine çok düşük olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, daha da ciddi bir vergi affı sağladığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Hükûmet ve iktidar partisi, bu teklifte sürekli bir vergi affı ihtimalini besleyerek, özellikle büyük sermayedarların düzenli vergi ödemesini zımni şekilde engellemekte, mali disiplini ortadan kaldırmakta ve vergi usulsüzlüklerini de beslemektedir.

Hükûmet sürekli olarak vergi afları çıkararak büyük şirketlerin, zaten ortalama bir yurttaşa göre nispi olarak iğne ucu kadar vergi ödeyen zenginlerin, sürekli olarak vergi affını bekleyerek vergisini düzenli ödeyenlere kıyasla büyük bir adaletsizliği yaratmaktadır. Kamuya olan borcunu kredi kullanarak ödeyen bir vatandaşın bankaya ödediği faizle bu şekilde ödemesi arasında ciddi farklar oluşmaktadır.

Değerli milletvekilleri, sermaye sahiplerine bu kadar büyük bir vergi affı sağlanırken, yaşama telaşı içinde bulunan ve yaşam şartlarının tüm zorluklarına rağmen vergisini ödeyen vatandaşın neden mağdur edildiğini buradan tekrar sormak isterim. Asıl konuşup tartışmamız gereken mesele aslında budur. Bugüne kadar sigorta primlerini ödeyen, vergi borçlarını günü gününe yatıran vatandaş bu düzenleme karşısındaki durumuyla suçlu olan konumuna düşürülmektedir. Bu adaletsizliğin bir an önce son bulması gerekmektedir.

Bu adaletsizliğin giderilmesi adına, vergisini düzenli ödeyen vatandaşlarımıza vergi indirimleri yapılarak bu eşitsizlik bir nebze olsun düzeltilebilir. 5510 sayılı Kanun'da yer aldığı gibi vergisini geciktirmeden düzenli ödeyen vatandaşlarımızı koruyan bir yasa düzenlemesi yapılabilir diye düşünüyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)