Konu:Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:113
Tarih:14/07/2016


Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SAMİ ÇAKIR (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 404 sıra sayılı Tasarı'nın ikinci bölümü üzerine şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle, Genel Kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; her ekonomide şartlara, konjonktüre bağlı olarak zaman zaman inişli çıkışlı dönemler yaşanması doğal kabul edilmektedir. Hükûmetler ve ekonomi yönetimleri, bu gibi durumlarda politikalar üretmek, değişiklikler gerçekleştirmek ve içinden geçilen duruma göre gerek yapısal gerek yasal düzenlemelerle ihtiyaç hasıl olan alanlar için çözüm üretmek durumundadır.

Bilindiği üzere, 26'ncı Dönem Meclisi oluşur oluşmaz, hükûmetlerimiz, taahhütlerine ve vatandaşın beklentilerine uygun ekonomik vaatleri hayata geçirmeyi başarmış, bu da milletimiz nezdinde olumlu karşılanmıştır.

İşte, bu yasa tasarısıyla ihtiyaç görülen alanlara müdahale edilmiş olmakla gerçekleştirilen ekonomik iyileştirmelerin hem devamını sağlamak hem de bu iyileştirmeyle iç içe olan yatırım ortamının iyileştirilmesi için çok ciddi adımlar atılmış bulunmaktadır.

Bu yasa tasarısı, sadece yeni düzenlemeler yapmış olmayıp aynı zamanda, ekonomi çarkını direkt ilgilendiren ve etkileyen iflasın ertelenmesi hususu, Çek Yasası'yla ilgili oluşan boşluklar gibi öncesi olan sorunları da düzenlemeye tabi tutan bir tasarı hüviyetindedir ve bu konularda günün şartlarına ve ihtiyaçlarına göre düzenlemeyi içermektedir.

Yasa tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonundaki yoğun görüşmeleri esnasında elbette muhalefetin katkı ve değerlendirmelerinin önemi inkâr edilemez.

Tasarıyla yatırım ortamına ilişkin işlem maliyetlerinin azaltılması, finans kurumları arasındaki farklı uygulamaların ortadan kalkması hedefine yönelik etkin ve nitelikli bir düzenleme getirilmekte, bunun da yatırım ortamının iyileştirilmesine yardımcı olması öngörülmektedir.

Özellikle tasarının ikinci bölümüyle, döviz kazandırıcı faaliyetler ile uygulama usul ve esaslarının belirlenmesindeki hususlara kanun hükmünde yer verilmesi, yeni sözleşme türleri ve bu sözleşmeler için oran belirlenmesi, kamu ihalelerinde ihalenin iptali durumunda damga vergisinin iadesi, kanuni süresinde düzeltme amacıyla verilen beyannamelerden damga vergisi alınmaması, aylık hizmet ve prim belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesi, öğrenciler ile özel okullar arasında düzenlenen kâğıtlarda ve resmî dairelerce yurt dışına gönderilen kişilerin eğitim, öğretim ve sağlık giderlerine ait düzenlenen kâğıtlardan damga vergisi alınmaması, anonim, limitet ve komandit şirketlerin pay devirlerinin istisna kapsamına alınması, gayrimenkul yatırım fonlarının istisna kapsamına alınması, birden fazla düzenlenen kâğıtların sadece bir nüshasından noter harcı alınması, finansal kiralama işlemlerinde süre sonunda kiracıya devrinde tapu harcı alınmaması, yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binalara beş yıl süreyle emlak vergisi muafiyeti verilmesi, sat ve geri kirala işlemine konu edilen taşınır ve taşınmazlara ilişkin KDV muafiyeti tanınması gibi, bu ve benzeri birçok alanda getirilen muafiyet ve teşvikler bu yasanın amacıyla örtüşmektedir.

Bu tasarıyla ülkemizin kalkınma yaklaşımının esaslarını gösteren planların uzun vadeli bakış açısıyla hazırlanmasının, toplumun tüm kesimlerine yönelik hedef birliği ve bütüncül bir perspektif sağlanmasının kalkınma sürecinin başarısı için önemli olan hedef ve stratejilere katkı sağlayacağına inanıyor ve bu çerçevede her bir maddenin farklı bir iyileştirmeyi ele aldığını görüyoruz. Bir bütün olarak Meclisimizin tensibiyle yasalaşması hâlinde de yatırımın iyileştirilmesine yönelik olumlu bir adım atılmış olacağı ve refahın yaygınlaştırılmasına yönelik katkı sağlayacağı aşikârdır.

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; bu vesileyle, görüşmekte olduğumuz yasa tasarısının hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)