Konu:Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:113
Tarih:14/07/2016


Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 404 sıra sayılı Tasarı'nın 20'nci maddesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun verdiği önerge üzerinde söz aldım. Bu vesileyle yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.

Tabii ki zaman zaman burada yapılan konuşmalar, buradaki olay, görüşmelerin hızı, sıhhati açısından önemli oluyor. Dolayısıyla, dünkü yaptığımız görüşmelerde de biz hakikaten müspet bir şeyler ifade etmeye çalıştık. Bunun da zaman zaman karşılık bulduğu kanaatindeyiz. Her zaman herkesi tenkit etmenin veya her zaman herkese olumsuz bir şey söylemenin anlamı yok.

Biz haddizatında bu önergemizle neyi yapıyoruz? Kanun tasarısının 20'nci maddesinin, tasarı metninden çıkarılmasını öneriyoruz Sayın Bakan. Buradaki esas olarak ifade ettiğimiz husus şu: Vergi Usul Kanunu'nun "Kaçakçılık Suçları ve Cezaları" başlıklı 359'uncu maddesinde sayılan fiilleri işledikleri veya bu fiillere iştirak ettikleri tespit edilenler veya bu suçları kesinleşenlerin, altı yıl süreyle vergi teşvik ve desteklerinden yararlanmayacağını içeren hüküm, 6455 sayılı Kanun'la üç yıl önce getirilmişti. Bunu AKP Hükûmeti getirmişti, uygulamaya koymuştu; şimdi bu tasarıyla bu, kaldırılmak istenmektedir. Yani, vergi kaçıranların, naylon fatura düzenleyenlerin, vergi teşvik ve desteklerinden yararlanabilmelerinin önü açılmaktadır. Bunu olumlu bir şey diye mütalaa etmek mümkün değildir.

Gerçekten, kanun tasarısının madde gerekçesinde, teşviklerden geriye dönük olarak yararlandırılmaması önündeki engellerin kaldırılarak güvenli bir yatırım ortamı tesis edilmeye çalışıldığı ifade edilmektedir. Oysa, kaldırılan (10)'uncu fıkrada vergi teşvik ve desteklerinden yararlanmamaya ilişkin bahis konusu edilen fiiller çok kapsamlı ve geniş olup kaçakçılık suçları ve cezalarını kapsamaktadır.

Gerekçe ile madde birbiriyle uyuşmamaktadır. Bu getirilen Hükûmet tasarılarının çok büyük bölümünde gerekçelerin, maddeleri anlatmadığını, maddeleri yorumlamadığını, ileride meydana gelebilecek anlaşmazlıklarda yardımcı olma yerine daha da engelleyici bir şekilde yazıldığını görüyoruz.

Burada özellikle şunu ifade etmek istiyorum: Biz, daha önce, Komisyonda, 4 sahifelik 1 maddenin, 1 satırlık gerekçeyle izah edilmeye çalışıldığını gördük ve o zaman yetkiliye sorduğumuzda, "Bu nedir?" dediğimizde, "Daha fazla açık yazdığımızda yanlış anlamalara neden olduğu için böyle yaptık." dediğini biliyoruz. O zaman "Hiç yazmasaydınız, hiç yanlış anlamalara neden olmaz." diye de takılmıştık, söylemiştik de.

Şimdi, gerekçe ile maddenin uyuşmadığını söyledik. Vergi kaçağından hiç bahsedilmiyor. Geçmişe dönük yararlanmamanın önündeki engellerin kaldırıldığı gibi, muğlak bir gerekçeyle, geçmişte vergi kaçıranların teşviklerden yararlanmasının önü açılıyor. 20'nci maddeyle, vergi teşvik ve desteklerinden yararlanmayacakların kapsamı daraltılmakta, vergisini ödemeyenlerin teşviklerden yararlandırılması sağlanarak, vergi kaçağı âdeta özendirilmektedir. Bu, iyi bir şey midir? Kesinlikle iyi bir şey değildir. Vergileme yoluyla belirli faaliyet ve yatırımların özendirilmesi başka bir şeydir, vergi kaçağının affedilmesi, hatta özendirilmesi yine başka bir şeydir.

Teşvik tedbirlerinin temel fonksiyonu, vergi yükünü azaltma yoluyla yatırıma ayrılacak fonların artırılması, yatırımların arzulanan alanlara ve bölgelere kayması veya yurt içinde döviz transferinin sağlanması olmalıdır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Dolayısıyla, biz, bunun için önergemize Genel Kuruldan destek istiyoruz.

Bu vesileyle, yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (MHP sıralarından alkışlar)