Konu:Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:111
Tarih:12/07/2016


Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükûmetimizce hazırlanan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlarken sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor; çalışmalarımızın memleketimize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Öncelikle, sözlerimin başında, bu tasarının Plan Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında gerek eleştirileriyle gerekse yaptığı katkılarla tasarının daha da gelişmesine katkı veren gerek AK PARTİ milletvekillerimize gerekse muhalefet partisi milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten, son derece verimli, son derece tasarının gelişmesine katkı veren görüş ve öneriler oldu, eleştiriler oldu, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren de Genel Kurulda inşallah yapılacak tartışmalarla birlikte bu tasarı daha da geliştirilecek, yapılan önerilerle birlikte inşallah ülkemizde yatırım ortamının iyileşmesine önemli bir katkı sağlayacak.

Bu tasarıyla, yatırım ortamına ilişkin işlem maliyetlerini azaltmayı hedefliyoruz. Katma değeri yüksek, inovasyon ve AR-GE yoğun üretim ve hizmetleri desteklemek amacıyla yaptığımız teşvik düzenlemelerini gözden geçirerek yasal düzenlemelerden kaynaklı uygulama farklılıklarını gidermeyi amaçlıyoruz. Uluslararası yatırımların önünü açmayı hedefliyoruz. Finans kurumlarının ve finansal ürünlerden elde edilen getirilerin vergisel yükümlülüklerini eşitleyerek finansal piyasalarda derinleşmeyi hedefliyoruz. Yine, vergisel araçlarla özel sektör tasarruflarını artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi etkinleştirmeyi, vergilemede öngörülebilirliği ve uyumu artırmayı, yurt dışında bulunan varlıkların ülke ekonomisine kazandırılmasını amaçlıyoruz. Ayrıca, bu amaçlarımızla uygun olmak üzere muhtasar beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumu bildirgelerinin birleştirilmesini hedefliyoruz. Şirket kuruluş ve şube açılış işlem maliyetlerinin azaltılmasına ilişkin düzenlemeler yapıyoruz. Toplumun tüm kesimlerince yeniden ele alınması istenilen iflas erteleme ve Çek Yasası'na ilişkin düzenlemeleri burada gözden geçirmek suretiyle toplumun beklentilerine uygun yeni düzenlemeler getiriyoruz. Tasarının görüşülmesi sırasında yapılacak her türlü yapıcı eleştiri, değerlendirme ve tespitlerin faydalı ve yol gösterici olduğuna inanıyor ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.

Hazırlanan tasarı, 2 geçici maddeyle birlikte 79 maddeden oluşmaktadır. Tasarıyla, başta Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanunu olmak üzere vergi kanunlarında, Türk Ticaret Kanunu ve Çek Kanunu'nda, İcra ve İflas Kanunu'nda ve ilgili diğer kanunlar olmak üzere toplam 18 kanunda düzenleme yapılmaktadır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yatırım ortamıyla ilgili işlem maliyetlerini azaltmak kapsamında iş ve yatırım ortamının geliştirilmesi programlarımız çerçevesinde yatırım ortamına ilişkin işlem maliyetlerini azaltmak amacıyla vergi kanunlarında istisna ve muafiyetlere ilişkin düzenlemeler yapıyoruz. Düzenlemelerimizin detayları maddelerin görüşülmesi sırasında konuşulacağından ben burada tek tek bahsetmek istemiyorum ama geneline ilişkin olarak Genel Kurulumuzu bilgilendirmek istiyorum.

Yatırımları teşvik etmek konusundaki kararlılığımızı her ortamda dile getiriyor ve icraatlarımızla da bunu ortaya koyuyoruz. Bu tasarıyla da yatırımlarla ilgili kâğıtlardan ve harca tabi işlemlerden alınan damga vergileri ile harçları kaldırmaya ve azaltmaya dönük düzenlemeler yapıyoruz.

Aslında, uzun süredir özellikle yatırımcılarımız, müteşebbislerimiz damga vergisinin ya kaldırılması ya da azaltılması yönünde önemli bir beklenti içerisindeydi. Bu kapsamda, uzun süre Bakanlık olarak bir çalışma yaptık. Özellikle işletmeleri kayıt dışılığa iten, teşebbüsü engelleyen, işletmelerin önünde önemli bir yük oluşturan işlem maliyetlerini azaltacak şekilde damga vergisindeki istisnaları genişletiyoruz. En fazla önem verdiğimiz, sözleşmeler üzerindeki damga vergisi yükünün azaltılması. Gerek finans sektöründe gerekse reel sektörde çok farklı amaçlarla sözleşmeler düzenleniyor. Bu sözleşmeler üzerinden de genellikle nispi oranda vergi alıyoruz. Bu vergi, işletmeleri zaman zaman kayıt dışılığa itiyor. Dolayısıyla, reel sektörün önündeki, yatırımın önündeki bu engelleri azaltmak anlamında özellikle reel sektörün daha fazla yatırım yapmasını sağlayacak. Yatırım dönemindeki maliyetlerini azaltacak. Yatırım bitmiş, işletme dönemindeki maliyetlerini azaltacak şekilde damga vergisindeki istisnaları genişletiyoruz. Özellikle yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım mallarının alımı, gayrimaddi hakların kiralanması ve satın alınması, sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşası, danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kâğıtlarda damga vergisini ve harcını istisna ediyoruz ve böylelikle Türkiye'de özellikle Yatırım Teşvik Belgeli yatırımlarda yatırım dönemi maliyetlerini aşağı çekmeyi umuyoruz.

Yine damga vergisinde hep konuşulan bir konu. Bir damga vergisine tabi bir sözleşmeyi kaç nüsha düzenlerseniz her nüshadan biz aynı oranda vergiyi tekrar alıyoruz. 5 nüsha düzenlemişseniz 5 defa aynı vergiyi alıyoruz. Bu ise işletmeleri büyük ölçüde kayıt dışılığa itiyor. Burada yaptığımız düzenlemede, artık 1'den fazla düzenlenmiş olsa bile sadece 1 nüshadan damga vergisi alacağız. Böylelikle sözleşmeye taraf olan yatırımcılar, işletme sahipleri bu damga vergisi yükünden kurtulmuş olacaklar.

Yine hepimizin malumu, kamu ihale yapıyor, kamu ihalelerinde biliyorsunuz vatandaş arasında konuşulan şekliyle "karar pulu" diye tabir ettiğimiz damga vergisi var. İhale yapılmış, ihaleyi kazanan yüklenici damga vergisini ödemiş, karar pulu olarak ödemiş. Ama daha sonra ihale iptal edilmiş. Mevcut düzenlemede biz bu damga vergisini geri ödemiyoruz. Hâlbuki ihale iptal edilmiş, vatandaşın üzerinde bir yük kalmış. Şimdi, yaptığımız düzenlemeyle bu damga vergisinin iadesinin önünü açıyoruz.

Yine yaptığımız düzenlemeler kapsamında özellikle ileri teknolojili imalatı ve ileri teknolojiye dayalı patent haklarının kapsamındaki patentin kullanımını, satın alınmasını teşvik eden hükümler getiriyoruz. Yani orta teknolojili veya ileri teknolojili ürün imalatına ilişkin düzenlenecek bütün sözleşmelerdeki damga vergisini kaldırıyoruz.

Yine, sermaye şirketlerinin pay devirlerinde damga vergisi ve noter harcı var, onu kaldırıyoruz. Böylelikle, işletmelerin pay devirlerinde damga vergisi yükü ortadan kalkmış olacak.

Finansal kiralama işlemlerinde çeşitli aşamalarda damga vergisi var, katma değer vergisi var, kurumlar vergisi var. Finansal kiralama işlemleri üzerindeki vergi yüklerini bir bankanın üzerindeki vergi yükleriyle eşitliyoruz. Böylelikle, reel sektörden bir vatandaşımız bir finansman ihtiyacını karşılamak istiyorsa, onu bir bankadan kredi kullanarak karşılayabileceği gibi, bir finansal kiralama şirketinden de kaynak kullanabilsin.

Özellikle bu tasarıyı hazırlarken finans sektöründen kaynak kullanımında, farklı finans kurumları arasında veya farklı finansal enstrümanlar arasındaki vergi kanunlarından kaynaklanan vergi yükü farklılıklarını ortadan kaldırmayı amaçladık. Böylelikle, ister katılım bankasından kredi alın ister bir bankadan kaynak kullanın ister bir finansal kiralama şirketinden kaynak kullanın isterse yine diğer finans kuruluşlarından kaynak kullanın; vergi kanunları karşısında, bundan sonra eşit muamele sağlayacak bir vergi düzenini bu tasarıyla getirmiş oluyoruz, bu da son derece, özellikle finans sektöründeki eşit rekabete katkı sağlayan bir düzenleme olacak.

Vergi kanunlarında özellikle vergi cezalarına ilişkin birtakım belirsizlikler var, o belirsizlikleri ortadan kaldıracak düzenlemeler yapıyoruz.

Yine, para piyasası işlemlerinde banka sigorta muameleleri vergisi istisnalarını gözden geçiren ve bu alanda farklı enstrümanlar üzerindeki banka sigorta muameleleri vergi yükünü de eşitliyoruz.

Araştırma geliştirme harcamalarına ilişkin, şu anda Gelir Vergisi Kanunu'nda, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda ve AR-GE Kanunu'nda hükümler var, aynı konuda farklı düzenlemeler var. Daha önce, buradan, Genel Kurulumuzdan geçen düzenlemeyle, AR-GE Kanunu'nda özellikle vergi uygulamaları bakımından kolaylaştırıcı hükümler getirdik, ancak Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında hâlihazırda bu AR-GE'yle ilgili düzenlemeler farklı şekilde devam ediyor. Biz artık diyoruz ki: AR-GE'yle ilgili bir harcama yapıldığında, bu konuyla ilgili bütün düzenlemeler AR-GE Kanunu'nda olsun. Bütün Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu'ndaki hükümleri AR-GE Kanunu'na taşıyoruz; diğer taraftan, AR-GE indiriminden kaynaklanan vergi avantajını ertesi yıla devir imkânı getiriyoruz; bir de, paranın zaman değerini kullanacak şekilde bu vergi indirimine endeksleme imkânı getiriyoruz, bu da özellikle araştırma-geliştirme harcamaları yapan firmalarımız açısından önemli bir iyileştirme olacak.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine, finansal kiralama şirketleri dışında, özellikle faizsiz finans ürünlerinin yaygınlaşması ve derinleşmesi noktasında da vergi kanunlarında önemli, iyileştirici düzenlemeler yapıyoruz. Bugün bir katılım bankasından finansman kullanan yatırımcının üzerindeki vergi yükü, bir bankadan finansman kullanan yatırımcının vergi yükünden farklı; bunları her bakımdan eşitliyoruz. Dolayısıyla, vatandaş bankaya gittiğinde de, katılım bankasına gittiğinde de aynı vergi muamelelerine tabi tutulacak.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Katılım bankalarını eşitliyor da onlar IŞİD'liyor bazı işleri. Onlar IŞİD'liyor bazı işleri yalnız, biliyorsunuz değil mi? IŞİD'in paraları taşıyor. Siz eşitleyin de...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Vallahi, bizim hiç bilmediğimiz konuları siz söylüyorsunuz, hayret ediyorum. Başka bir ülkede mi yaşıyorsunuz?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Benden mi duyuyorsunuz? Soru önergesiyle sordum, "Sorunun ifşası olur." dedi.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Evet, ben bazen bakıyorum, hangi ülkede yaşıyorsunuz, şaşırıyorum hakikaten.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Soru önergesi sordum, "Sorunun ifşası olur." dedi.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Evet, uluslararası yatırımları destekliyoruz. Bakın, Türkiye...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Kuveyt Türk'ü işittin mi, işittin mi?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Siz ne derseniz deyin, Türkiye, bölgesinde, dünyada uluslararası yatırımcılar için bir cazibe merkezi, bir çekim merkezi.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Kuveyt Türk'ü de mi işitmedin Sayın Bakan?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Türkiye olarak biz, özellikle global şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'de kurmalarını teşvik edecek vergisel düzenlemeler yapıyoruz. Bir global şirket, bölgesel yönetim merkezleri...

HÜSEYİN YILDIZ (Aydın) - Sayın Bakanım, demokrasisi olmayan bir ülkede, evrensel hukuku olmayan bir ülkede yatırımcı gelip buraya yatırım yapar mı?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Arkadaşlar, bu ülkede evrensel hukuk normları da var...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Hadi!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - ...demokrasi de var, insan hakları da var, var da var. (AK PARTİ sıralarından "Bravo!" sesleri, alkışlar, CHP sıralarından "Nerede?" sesleri)

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Evet. Size göre yok ama millete göre var, genele göre var, boş ver sen. Haydi bakalım!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Olmayan tek şey sizsiniz.

Siz şu yabancı yatırımcıların Türkiye'ye gösterdikleri güveni, Türkiye olarak gösterdikleri itimadı anlayacak seviyede olsanız zaten her şey çözülecek. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Yavaş, yavaş, yavaş Sayın Bakan, o seviye senin Başbakanının seviyesi.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Türkiye bugün gerçekten bölgesinde her bakımdan bir cazibe merkezi oldu. Bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'de kuran firmalara kurumlar vergisi ve gelir stopajı bakımından avantajlar getiriyoruz.

Yine, biliyorsunuz, arkadaşlar, global olarak hizmet sektörü artık ulusal sınırları aştı, artık hizmet sektörü global... (AK PARTİ ve CHP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar)

Osman Bey kardeşim, bir dakika, bir dur Allah'ını seversen, ben konuşuyorum.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Herkese yapıyor, bir gün de size yapsın.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - Alışkanlık, alışkanlık.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Bakan, bize de hep böyle yapıyor, bize de yapıyor.

MELİKE BASMACI (Denizli) - Yerinizde gözü var bence.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Dolayısıyla, bugün özellikle çağrı merkezleri, veri saklama hizmetleri, veri depolama hizmetleri, veri işleme hizmetleri konusunda, muhasebe hizmetleri konusunda, servis hizmetleri konusunda Türkiye'yi sahip olduğu genç nüfusuyla, eğitimli nüfusuyla bir bölgesel hizmet merkezi yapabiliriz. Biz bu inanca sahibiz. Bu konuda iki yıl önce bir düzenleme yaptık. Gerçekten özel sektörde büyük bir itibar gördü. Şimdi bunun kapsamını genişletiyoruz. Yeni hizmet türlerini bu hizmet sektöründe faaliyet sunan şirketlere getiriyoruz. Dolayısıyla, burada ne getiriyoruz? Bugün Türkiye'de kurulu bir şirket eğer bir başka ülkedeki bir şirketin veri saklama hizmetlerini Türkiye'de yaparsa kazancının yüzde 50'sinden kurumlar vergisi almayacağız.

Sağlık, eğitim... Arkadaşlar, Türkiye büyük bir potansiyele sahip. Bölgedeki ülkelere bakın, Türkiye bu anlamda gerçekten gerek sağlıkta gerek eğitimde gerek bilgi işlem sektöründe gerekse özellikle mühendislik hizmetlerinde büyük bir potansiyele sahip. İnşallah yaptığımız bu düzenlemeler neticesinde de büyük ölçüde Türkiye bir bölgesel yönetim merkezi hâline gelecek.

Çek Kanunu'nda ve iflas ertelemeyle ilgili kanunda önemli değişiklikler yapıyoruz. Bu değişiklikler de inşallah bu alandaki sorunları ortadan kaldıracak.

Konuşmamın son bölümünde özellikle yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin yaptığımız düzenleme hakkında Genel Kurulumuzu kısaca bilgilendirmek istiyorum. Bir kere ilk bilmemiz gereken şey şu ki arkadaşlar muhtemelen tabii dünyayı takip etmedikleri için...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ya, Sayın Bakan, yapma şunu akşam akşam ya, yapma gözünü seveyim ya, ya, bu nasıl bir üslup ya?

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Sen takip etmiyorsun. Ayıp ya! Saygısız cevap veriyorsun. Meclise hakaret ediyorsun. Yazıklar olsun sana!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - ...global kriz olduktan sonra bırakın uzağı, Avrupa Birliği ülkelerinden...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ya, bırak Allah aşkına ya, herkes seni dinliyor, sen Meclise hakaret ediyorsun.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Sabret kardeşim, bir dinle.

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Hakaret ediyorsun millete ya, yazıklar olsun ya, koskoca Bakansın ya!

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sen Meclise hakaret ediyorsun.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Bir dinle, bir dinle.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Etme kardeşim!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Bir dinle.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ya, etme Sayın Bakanım, derdini anlat, niye hakaret ediyorsun? "Dünyayı takip etmiyormuş..."

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Dünyayı yalnız sen mi takip ediyorsun?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Avrupa Birliği ülkelerinden bakın İtalya, Fransa, İngiltere, belki -dördüncü ülkeyi hatırlayamadım- İspanya, bu 4 ülkede arkadaşlar, varlık barışı düzenlemeleri oldu yani bugün ülkeler vatandaşlarının yurt dışındaki varlıklarını ülkeye getirmek için bu tür düzenlemeler yapıyorlar. Bunda garipsenecek bir durum yok ve Türkiye de diğer ülkelerin yaptığı gibi kendi vatandaşlarının yurt dışındaki kazançlarını, varlıklarını Türkiye'ye getirmelerini teşvik etmek üzere bir yasal düzenleme yapıyor. Dolayısıyla, bunu başka ülkelerin de yaptığını, bunun da normal bir şey olduğunu kabul edelim. Burada herhangi bir şekilde sanki dünyada hiç kimse yapmıyor da bir tek bu düzenlemeyi Türkiye yapıyor gibi bir düzenleme var. Daha iki gün önce Endonezya'da buna benzer bir varlık barışı kanununu Parlamentodan geçirdi. Bugün sermaye global olarak dolaşıyor. Türk vatandaşlarının da yurt dışında birtakım faaliyetlerden elde ettikleri kazançları var, birtakım varlıkları var. Bu varlıklarını Türkiye'ye getirmelerini sağlamak üzere yaptığımız düzenleme hepimizin destek olması gereken bir düzenlemedir diye düşünüyorum.

İkinci olarak bu getirilen düzenlemeye bu kürsüde ve Plan ve Bütçe Komisyonunda şöyle bir eleştiri yapılıyor: "Getirilen düzenleme sonucunda bu varlıklarını getiren kişilere mutlak manada bir koruma sağlanıyor. Şu şu şu kanunlardan dolayı herhangi bir şekilde bunlar hakkında bir soruşturma, kovuşturma inceleme yapılmayacak." şeklinde bir eleştiri getiriliyor. Tasarının kendi içerisinde çok açık ve net bir şekilde bu ifade edildi. Ne diyoruz tasarıda? Diyoruz ki: "Bu madde kapsamından yararlanarak bildirim veya beyanda bulunanlar ile bunların kanuni temsilcileri hakkında -burayı dikkatle dinleyin- sırf bu beyanın yapılmış olmasından dolayı ve bu beyandan hareket edilerek, aşağıdaki alt bentlerde yer alan ilgili kanunlardan dolayı soruşturma, araştırma yapılamaz." Ne demiş oluyoruz? Kişi yurt dışından varlığını getirmiş, bankaya bildirimde bulunmuş, vergi dairesine bildirimde bulunmuş. Sadece ve sadece bu bildirimde bulunulmuş olması veya bu bildirimden hareketle kişi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılamaz diyoruz. Herhangi bir şekilde bu kişi hakkında soruşturma, kovuşturma, araştırma, inceleme yapılmasını gerektiren bu bildirim dışında bir bilgi, bir bulgu, bir delil, bir emare, bir gerekçe varsa bu düzenleme hiçbir şekilde bu bakımdan bir koruma getirmiyor. Eğer kişi, burada ifade edildiği şekliyle, kara para diyelim, suç geliri diyelim vesaire bu tür bir kaynaktan bir gelir elde ettiğine dair devlet makamlarının bilgisinde olan bir sebep varsa, gerekçe varsa, bulgu varsa bu yasa çerçevesinde dahi olsa o getirilen para nedeniyle hakkında araştırma da, soruşturma da yapılacak. Dolayısıyla, Genel Kurulu bilgilendirirken yasada açık bir şekilde ifade edilen bu hususu yokmuş gibi farz ederek böyle bir yanlış bilgilendirme yapılmaması gerekir. Dolayısıyla, bu yapılan düzenlemede biz inanıyoruz ki...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Sayın Başkan, bir iki dakika alabilir miyim.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Böyle bir usul yok.

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Böyle bir usulümüz yok.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - Böyle bir usul yok.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Normalde bunu hep yapıyoruz, size yapmayacağız şimdi, yapmayacağız. Doğru değil, kabul etmiyorum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Bakanım, soru-cevap kısmında devam edebilirsiniz.

BAŞKAN - Sayın Bakan, normalde süreniz bitti, tamamlamanız için bir dakika vereceğim, lütfen tamamlayınız.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Sayın Başkanım, göstermiş olduğunuz nezakete ve zarafete teşekkür ediyorum. Genel Kurulda bu konudaki diğer arkadaşları da hayretle karşılıyorum.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Biz sizi hayretle karşılıyoruz.

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Bu İç Tüzük meselesi, nezaket ve zarafet meselesi değil.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesi meselesiyle ilgili düzenleme uluslararası normlar bakımından hiçbir şekilde Türkiye'nin itibarını sarsacak bir düzenleme içermiyor. Sayın Bakanımız söylediler, Türkiye'de kara para aklamayla ilgili mücadeleyi en kapsamlı şekilde getiren parti AK PARTİ'dir. Suç gelirleriyle mücadele eden, bugün kadar düzenleme yapan AK PARTİ'dir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

KAZIM ARSLAN (Denizli) - Sayın Bakan, hangi para aklandı şimdiye kadar? Hangi kara para aklandı?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Dolayısıyla, bu düzenleme kapsamında hiçbir şekilde kara paranın, suç gelirlerinin korunması şeklinde bir durum söz konusu değildir. Siz de biliyorsunuz ki bu düzenleme...

KAZIM ARSLAN (Denizli) - Şimdiye kadar bir tek kara parada aklandığını söyler misiniz Sayın Bakan, bir tek kara parada aklandığını söyler misiniz?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Bakan, siz Genel Kurula hitap edin, soru-cevap kısmında cevaplarsınız.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Arkadaşlar, siz merak etmeyin, bu düzenleme gelecek, vatandaşlarımızın yurt dışında helal kazançları Türkiye'ye gelecek, yatırım olacak, üretim olacak, istihdam olacak, Türkiye büyüyecek, Türkiye kalkınacak.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)