Konu:CHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:102
Tarih:15/06/2016


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖMER SERDAR (Elâzığ) - Sayın Başkan, Divanın değerli üyeleri, çok kıymetli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bilvesile ramazanınızın da hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Bugün CHP Grubu adına verilen önerge kapsamında depremi konuşuyoruz. Deprem, bizim bir gerçeğimiz, bu coğrafyada konuşlanan ülkenin bir gerçeği. Biz bu gerçekle çok defa karşılaştık ancak sonrasında yüzleştik, yaralarını sarmaya çalıştık ve bu gerçekle yaşamanın faturasını da geçmişte çok ödedik.

Tabii, önerge içeriğine bakıldığında münhasıran bir bölge ele alınmış. Doğrudur, burada yapılan tespitler var, Elâzığ, Bingöl ve Malatya'nın bulunduğu bölgedeki Doğu Anadolu fay hattı çerçevesinde Elâzığ'a daha güvenli bir yapılaşmanın yapılması yönünde bir önerge var. Ancak önergenin içeriğine baktığımızda daha çok, bildiğimiz şeyler tekrarlanmış durumda yani bir anlamda malumun ilamı.

Değerli arkadaşlar, siyaset malumun ilamı değildir, siyaset geleceğe dair vizyon kurmaktır. Siyaset içinde şehir adlarının geçeceği, mesela Elâzığ'ın geçeceği, Bingöl'ün geçeceği, Maraş'ın geçeceği cümleler kurmak da değildir. Bunları kurmak kolay veya bunlar üzerinden kariyer planlaması yapmak da kolay ama bu biraz da bizim, hani o yüce millet dediğimiz, zekâsına güvendiğimiz milletin aklıyla da dalga geçmek gibi bir şeydir.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Vay be! Yani büyük hakaret var burada.

ÖMER SERDAR (Devamla) - Değerli arkadaşlar, burada değerli hemşehrimin arkadaşlarıyla birlikte vermiş olduğu önergede bahsetmiş olduğu hususlar, zaten bizim siyaset anlayışımızın içinde olan hususlar. Ne demek istiyorum bununla? AK PARTİ hükûmetleri olarak başından beri biz insan merkezli olaya yaklaştığımız için ve yönetişim anlayışı içerisinde toplumu yönetmeye çalıştığımız için bunlar aynen Türkiye'nin diğer sorunlarında olduğu gibi bizim gündemimizde olan sorunlardı ve buna ilişkin çözüm arayışlarımız vardı. Şehirleşme olayına da böyle bakıyoruz, kentleşme olayına da böyle bakıyoruz çünkü insanların can güvenliği, akıl güvenliği, nesil güvenliği bizim sorumluluğumuz alanında olan şeyler ve anayasal teminat altında olan şeyler.

Şimdi, söylediğiniz o hususlara da geleceğim. Ancak, dediğim gibi, eğer bir siyaset paydaşlığı oluşturacaksak, bir siyaset üreteceksek içinde basit cümlelerle şehirlerin adının geçeceği siyasetler üretmeyelim. Şunu söylemeye çalışıyorum...

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - 3 kere aynı cümleyi tekrarladınız, ne diyorsunuz onu söyleyin.

ÖMER SERDAR (Devamla) - Şunun için, bunu daha iyi anlamanız için söylüyorum...

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Söyleyin de anlayalım.

ÖMER SERDAR (Devamla) - Kendi seçim alanlarınızı bırakmış, başka yerdeki sorunlarla, sadece bizim yaptığımız işleri tekrar etmekle...

TAHSİN TARHAN (Kocaeli) - Memleketi ya, memleketi! Yapma ya!

ÖMER SERDAR (Devamla) - ...araştırma önergesini hayata geçirmeye çalışıyorsanız bu konu yeterince anlaşılmamış demektir.

TAHSİN TARHAN (Kocaeli) - Kendi memleketi ya! Ayıp ya!

ÖMER SERDAR (Devamla) - Değerli arkadaşlar, biz memleketimiz için duyarlıyız, Hükûmetimiz de aynı şekilde duyarlı. Peki, duyarlı olarak ne yaptık? Ben isterdim ki önerge sahibi arkadaşımız burada yapılan şeyleri de söylesin.

Şimdi, Elâzığ gibi bir yerde...

ENGİN ALTAY (İstanbul) - İyi ya! Bunu mu söyleyeceğiz, ayıp ya! Olur mu öyle şey!

ÖMER SERDAR (Devamla) - Sayın Grup Başkan Vekili, bakın, dinleyin ne yapmışız Elâzığ'da.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Hadi anlat, dinleyelim. Onları sen söyleyeceksin, biz de yapamadıklarınızı söyleyeceğiz.

BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayalım lütfen.

ALİ ÖZCAN (İstanbul) - Şehir isminden bahsetme, basit politika yapma Ömer! Ömer, masumane bir araştırma yapmak istiyoruz.

ÖMER SERDAR (Devamla) - Evet, tespit doğru. Elâzığ ikinci derecede deprem bölgesi. Bunun farkında olarak gerek üniversiteler düzeyinde gerek TOKİ nezdinde gerekse Çevre Bakanlığı nezdinde ciddi çalışmalar yapıldı. Mesela, Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'nin ihalesi yapıldı, yer teslimi de yapıldı. Bu ne getiriyor? Bununla Elâzığ ili ve genelinde bütüncül planlama anlayışı içinde afet risklerinin tespit edilmesi, risk alanlarının dönüştürülmesi, gelecek vizyonunun belirlenmesi. Yani, bununla 4.050 hektar alandaki bütün binalar tek tek elden geçirilecek. Bu önemliydi Elâzığ şehri için ve bunun ihalesi de yapılmış oldu.

TAHSİN TARHAN (Kocaeli) - Biz de destek verelim, ne var ya!

ÖMER SERDAR (Devamla) - Aynı şekilde, biz yapıyoruz da dolayısıyla siz geriden geliyorsunuz.

ALİ ÖZCAN (İstanbul) - Ya, sadece siz yapmayın, hep beraber yapalım.

ÖMER SERDAR (Devamla) - Bunları yaptık, en azından sizi de bilgilendirmiş olalım.

Elâzığ Belediyesi 1/100.000 ölçekli revizyon imar planlarını devreye soktu, askıda bugünlerde. Burada da ada bazlı çalışmalarla özellikle riskli alanlarda, daha önce, şehrin ilk kuruluş aşamasında özellikle sokak aralarının dar olması, bitişik nizam faktörü dikkate alınarak buraların dönüştürülmesi için şu an askıda, bu çalışmalar devam ediyor, bunun planlamaları da tamamlandı. Dolayısıyla, burada da böyle bir önlem almış oluyoruz.

Aynı şekilde, il afet planıyla acil durumlara ilişkin alınması gereken önlemler, kurumlar tespit edilerek, bunlar da planlanmış durumda.

Değerli arkadaşlar, bunlar yapılırken Hükûmetimizin sadece bu alana değil, münhasıran bütün alanlara bakışı budur, insan merkezlidir. Burada, bazı siyasi parti sözcüsü arkadaşlarımız bazı şeylerden bahsetti. Nedir? Efendim, "Kentsel dönüşümde insan dikkate alınmıyor, rant merkezli dönüşümler yapılıyor." Değerli arkadaşlar, Elâzığ örneğine baktığımızda, biraz önce MHP hatibi arkadaşımız söyledi, Elâzığ'ın 23 plakasıyla ilgili kat ruhsatı verildiği söylendi. Keşke oradaki revizyona tam olarak baksaydınız, ada bazlı çalışmalarda neler yapıldığını görseydiniz bunu bu şekilde karikatürize etmemiş olurdunuz.

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Deprem riski olan yerde 23 kat yanlıştır, deprem riski olan yerde. Bunu kabul etmeniz lazım.

ÖMER SERDAR (Devamla) - Orada ada bazlı olarak, özellikle jeolojik etütler de yapılarak hangi bölgede ne kadar kat verilebileceği, bazı alanlarda da metropolün göstergesi olarak kat yükseklikleri verildi ama jeolojik etütlerin de dikkate alındığını görecektiniz.

OKTAY VURAL (İzmir) - Hani dikey yapılanma yoktu!

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Dikeyi sevmiyorsunuz siz, yatay istiyordunuz, niye dikey?

ÖMER SERDAR (Devamla) - Dolayısıyla, orada 4.050 hektar alanda bu revizyon imar planı yapıldı ve şu an askıda. Dolayısıyla, burada bizim yaptığımız, Hükûmet olarak yaptığımız şey, Çevre Bakanlığı olarak, TOKİ olarak yapmış olduğumuz şey, insanların, yaşanabilir kentlerde insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamasını temin edecek mekânlar oluşturmak.

Van konusunda biraz önce bir şeyler söylendi, burada insaf sahibi olmak lazım değerli arkadaşlar.

KAMİL AYDIN (Erzurum) - Yahu, sen kendi söylemek istediklerini söyle.

ÖMER SERDAR (Devamla) - Bakın, Van depremi olduğu zaman üç buçuk saat içerisinde Sayın Başbakan ve Kabinesi Van'daydı ve bir yıl içerisinde...

OKTAY VURAL (İzmir) - Daha depremin ne kadar olduğunu bile tespit edemedin üç saatte!

ÖMER SERDAR (Devamla) - ...17 bin konut, şimdiye kadar da 35 bin konut yapıldı. Burada yapılanları göz ardı ederek nankörlük etmemek lazım.

Bu açıdan, bizim özellikle, bu önergeye ret oyu vermemizin temelinde şu var: Sayın milletvekilleri, burada zaten biz yapılması gerekenleri yapıyoruz, yeni bir şey söylemiyorsunuz, araştırılması gereken bir şey yok, zaten bizim kurumlarımızın bu konuda yapmış olduğu çalışmalar ortada. Bu çalışmalar ortadayken Mecliste kurulacak bir araştırma komisyonunun buraya bir katkı sağlamayacağını düşünüyoruz.

TAHSİN TARHAN (Kocaeli) - Ne zararı olur ya!

ÖMER SERDAR (Devamla) - Yoksa, buranın deprem bölgesi olması ve riskli alanlar içerisinde olması tespitinize mugayir bir şey söylemiyoruz.

CEYHUN İRGİL (Bursa) - Uzatma, "Elâzığ için araştırma istemiyoruz." de. "Elâzığ için araştırma istemiyorum." deyin, Elâzığ halkı duysun sizi.

ÖMER SERDAR (Devamla) - Yani, burada oluşturulacak araştırma komisyonunun bir katkı sağlamayacağını düşünüyoruz.

Büyük siyasetler yapmak istiyorsak büyük projeler geliştirmek durumundayız. Dolayısıyla, bu çerçevede, önergeye ret oyu vereceğimizi belirtir, hepinizi saygıyla selamlarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)