Konu:Azerbaycan Millî Kurtuluş Günü'ne ilişkin gündem dışı konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:102
Tarih:15/06/2016


Azerbaycan Millî Kurtuluş Günü'ne ilişkin gündem dışı konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ERGÜN TAŞCI (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Azerbaycan'ın Millî Kurtuluş Günü vesilesiyle söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Azerbaycan'la tek millet olarak her alanda birbirine destek veren kardeş iki ülkeyiz. Ortak soy, dil, inanç, kültür, tarih, örf ve âdetler bu kardeş iki ülkeyi birbirine bağlamaktadır. Azerbaycan ile Türkiye'nin kardeş ülke olmasının temelinde tarihî bağlar, karşılıklı girişimler ve sarsılmaz irade bulunmaktadır. Azerbaycan lideri Haydar Aliyev'in seslendirdiği "Bir millet, iki devlet." ifadesi, iki devletin kendine özgü özelliklerinin bariz bir yansımasıdır.

Azerbaycan'ın Anadolu'da yaşayan kardeşlerine yönelik münasebeti, Mustafa Kemal Atatürk tarafından da "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir." şeklinde ifade edilmiştir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Azerbaycan ve Türkiye, dün olduğu gibi bugün de omuz omuza, birlikte hareket ederek her türlü zorluğun üstesinden gelmektedir. Birinci Dünya ve Çanakkale savaşlarında Azerbaycanlı gönüllü kardeşlerimiz Türk kuvvetleriyle birlikte savaşarak büyük kahramanlık göstermişlerdir. Zamanında, Bakü'yü işgal eden Ermeni Taşnakları, Bolşeviklerin yardımıyla 1918 yılının Mart ayında Azerbaycanlılara karşı soykırım gerçekleştirip on binlerce soydaşımızı hunharca öldürdüğünde, Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, Azerbaycanlı kardeşlerin yardımına gelmiştir. Bunu hazmedemeyen Bolşevik Rusyası...

BAŞKAN - Sayın Taşcı, bir dakika...

Sayın milletvekilleri, büyük bir uğultu var salonda. Rica ediyorum, lütfen...

ATİLA SERTEL (İzmir) - O köşede geniş bir sohbet var.

BAŞKAN - Lütfen...

Sayın milletvekilleri, sohbetinize lütfen kulislerde devam ediniz. Lütfen...

Buyurun Sayın Taşcı.

Sürenize ekleyeceğim.

ERGÜN TAŞCI (Devamla) - Bunu hazmedemeyen Bolşevik Rusyası 27 Nisan 1920'de Azerbaycan millî hükûmetini işgal yoluyla devirmiş, kitlesel tutuklamalar ve katliamlar yapmıştır. Bunun neticesinde, Azerbaycan halkı yetmiş yıl boyunca büyük acılar yaşamış, sefalet ve yoksulluk içerisinde kalmıştır. Tarihler 1991 yılını gösterdiğinde, Azerbaycan tam yetmiş bir yıl sonra bağımsızlığını yeniden kazanmış ve Azerbaycan'ı tanıyan ilk ülke Türkiye olmuştur. 1993 yılında Azerbaycan'da yaşanan iç savaş ve karmaşa ortamında, halk ve iktidar tarafından Azerbaycan millî lideri Haydar Aliyev Nahcivan'dan Bakü'ye davet edilmiş ve ali Meclisin Başkanı olarak seçilmiştir. Azerbaycan'ın kaderinin değiştiği bu tarihten itibaren, Aliyev'in liderliği sayesinde Azerbaycan'da kargaşa ve iç savaş sona ermiştir. Bu nedenle, bu tarihî gelişme Azerbaycan halkı tarafından Millî Kurtuluş Günü olarak ilan edilmiştir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçen zaman içerisinde Türkiye ve Azerbaycan arasında siyasi, askerî, iktisadi, sosyal alanda ortak adımlar atılmış, bölgesel ölçekte önemli projeler gerçekleştirilmiştir. İki ülke arasında uluslararası ve bölgesel platformlarda mevcut olan yapıcı iş birliği ve dayanışma hemen her konuda kendisini göstermiş, Türkiye Azerbaycan'ı, Azerbaycan da Türkiye'yi desteklemiştir. Bu bağlamda, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenilerin ayrılıkçı faaliyetlerine destek verdiği ve Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiği Karabağ sorununda Türkiye her platformda Azerbaycan'ın haklı davasını savunmuştur. Çünkü, Dağlık Karabağ sorunu sadece Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesi değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel güçlerin Güney Kafkasya'da uyguladığı jeopolitik egemenlik mücadelesinin bir parçasıdır.

Diğer taraftan, son iki yüz yılda Türkiye ve Azerbaycan farklı tarihî gelişmelere tanıklık etseler de 20'nci yüzyılın başlarından itibaren her iki devlet Ermeni sorunuyla uğraşmak zorunda kalmıştır. Yüz bir yıl önce Birinci Dünya Savaşı'nın çok özel koşullarında yaşanan ve Türkler ile Ermenilerin karşılıklı olarak büyük acılar yaşamasına neden olan 1915 olaylarına ilişkin değişik ülkeler tarafından kabul edilen sözde Ermeni soykırımı tasarıları taraflı ve tarihî gerçeklerden uzak bir yaklaşımla kaleme alınan, siyasi istismar malzemesi yapılan utanç vesikalarıdır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu vesileyle Azeybaycanlı kardeşlerimizin 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü'nü tekrar kutlar, Azerbaycan'ın bağımsızlığında çok önemli rol üstlenmiş olan ve "Yükselen bayrak bir daha inmez." diyen Mehmet Emin Resulzade'yi, Kafkas İslam Ordusunun kahramanı, Komutanı Nuri Paşa'yı, 1991'de yeniden bağımsızlığını kazanan Azerbaycan'ın ilk Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'i, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiyi "Tek millet, iki devlet." özdeyişiyle sembolleştiren, modern Azerbaycan'ın mimarı Haydar Aliyev'i, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)