Konu:Kürdistan Ve "kürt İlleri" İfadelerinin Bağlamından Koparılarak Tarihî Ve Coğrafi Bir Terim Olarak Kullanılmasından Ziyade, Türkiye Sınırları İçerisindeki Bir Bölgeyi Ayrı Bir Hukuki Ve Siyasi Varlık Biçiminde Zikretmenin Doğru Olmadığına İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:55
Tarih:07/03/2016


Kürdistan ve "Kürt illeri" ifadelerinin bağlamından koparılarak tarihî ve coğrafi bir terim olarak kullanılmasından ziyade, Türkiye sınırları içerisindeki bir bölgeyi ayrı bir hukuki ve siyasi varlık biçiminde zikretmenin doğru olmadığına ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, daha önce de benzer tartışmalar burada yaşandı. Tabii burada bir yerin tarihî ve coğrafi bağlamından koparılarak konuşulması ayrı bir şey, tarihî anlam yükleyerek konuşmak ayrı bir şey. Türkiye Cumhuriyeti'nin merkezî ve mahallî idareler yapılanmasının esasları Anayasa'mızda çok açık ve net bir şekilde, 126 ve 127'nci maddelerinde düzenlenmiştir. Bu esaslar dâhilinde, Türkiye Cumhuriyeti devleti içinde hâlihazırda mevcut "kürdistan" adıyla ya da "Kürt illeri" adıyla herhangi bir idari ve coğrafi birim bulunmamaktadır.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - O zaman, bunu Cumhurbaşkanına da oku Sayın Başkan. Bunu Cumhurbaşkanına da okuyun çünkü "Fiilî olarak rejimi değiştirdim." diyor, mahallî ve idari sistemi tanımadığını söylüyor, ona da bir hatırlatın.

BAŞKAN - "Kürdistan", "Kürt illeri" ifadesinin bağlamından koparılarak tarihî ve coğrafi bir terim olarak kullanılmasından ziyade, Türkiye sınırları içerisindeki bir bölgeyi ayrı bir egemen, hukuki ve siyasi varlık biçiminde göstermek ve bu şekilde zikretmek doğru değildir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 3'üncü maddesine göre "Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür." Yine, Anayasa'nın 14'üncü maddesinde, Anayasa'da yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirinin devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılmayacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla, tarihî bağlamından koparılarak farklı bir şekilde bunun kullanılmasının doğru olmadığını daha önce de ifade etmiştim, bir kez daha ifade ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

KADRİ YILDIRIM (Siirt) - Niyet okuyorsunuz!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi "Kürt illeri" derken siz Türkiye'de 81 ilin, bu illerin ne şekilde tanımlandığını hepiniz çok iyi biliyorsunuz; 7 coğrafi bölgeyi, bölgelerin isimlerini çok iyi biliyorsunuz. Anayasa ve ilgili mevzuatta bunlar çok açıktır. Sorarlarsa "İstanbul nerenin ili?" "Bir başka il nerenin ili?" Bu çok önemlidir ve dolayısıyla ben...

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Sayın Başkan, isterseniz şuraya gelin, öyle konuşun. Başkanlık Divanında Genel Kurulu yönetiyorsunuz.

BAŞKAN - Evet, Genel Kurulu yönetiyorum.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - AKP grup başkan vekili olarak konuşamazsınız!

BAŞKAN - Genel Kurulu Anayasa'dan aldığım yetkiye, İç Tüzük'e uygun olarak yönetiyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)