Konu:Devlete Ait Kurum Ve Kuruluşlar İle Güvenlik Güçlerini İtham Eden Kaba Ve Yaralayıcı Söylemlerin Anayasa Ve İç Tüzük'e Aykırı Olduğuna Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti İçinde "kürdistan" Adıyla Herhangi Bir İdari Veya Coğrafi Birim Bulunmadığına İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:35
Tarih:29/01/2016


Devlete ait kurum ve kuruluşlar ile güvenlik güçlerini itham eden kaba ve yaralayıcı söylemlerin Anayasa ve İç Tüzük'e aykırı olduğuna ve Türkiye Cumhuriyeti devleti içinde "kürdistan" adıyla herhangi bir idari veya coğrafi birim bulunmadığına ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, özellikle son zamanlarda, kürsüde birtakım konuşmaların yapıldığını bizler de, çok net bir şekilde kamuoyu da görüyor. Bu Anayasa'ya ve İç Tüzük'e uygun olarak ben de bir açıklama gereği hissediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 3'üncü maddesine göre "Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür." Yine Anayasa'nın 14'üncü maddesinde, Anayasa'da yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirinin, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamayacağı belirtilmektedir.

Dolayısıyla, özellikle son dönemlerde zaman zaman "savaş", "iç savaş", "devlet terörü", "katliam", "kürdistan" ve hatta ve hatta "soykırım" gibi ifadelerle devlete ait kurum ve kuruluşlar ile güvenlik güçlerini itham eden, âdeta kesin ve maddi gerçeklik olarak sunulan kaba ve yaralayıcı söylemler Anayasa ve İç Tüzük ile evrensel hukuk kurallarına aykırıdır ve bu söylemleri şiddetle reddetmemiz gerekiyor. (AK PARTİ, MHP sıralarından "Bravo" sesleri ve ayakta alkışlar, CHP sıralarından alkışlar)

Türkiye Cumhuriyeti'nin merkezî ve mahalli idare yapılanmasının esasları Anayasa'nın 126'ncı ve 127'nci maddelerinde düzenlenmiştir. Bu esaslar dâhilinde, Türkiye Cumhuriyeti devleti içinde "kürdistan" adıyla herhangi bir idari veya coğrafi birim bulunmamaktadır. (AK PARTİ ve MHP sıralarından ayakta alkışlar, CHP sıralarından alkışlar) "Kürdistan" ifadesinin tarihî ve coğrafi bir terim olarak kullanılmasından ziyade, Türkiye sınırları içindeki bir bölgeyi ayrı bir egemen ve hukuki ve siyasi varlık biçiminde gösterir şekilde zikredilmesi doğru değildir.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Daha önce duymadınız mı?

FUAT KÖKTAŞ (Samsun) - Hatırlattığı için duygulandık.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Sayın Başkan... (AK PARTİ sıralarından "Dinle, dinle!" sesleri)

BAŞKAN - Kaldı ki Anayasa ve İç Tüzük gereği temiz bir dil kullanmanın yanı sıra, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü savunmak, terörün her türlüsüne karşı hep birlikte ortak tavır almak ve Anayasa'ya bağlı hareket etmek seçilmiş tüm milletvekillerinin asli görevidir.

Netice olarak ortada Kürt kardeşlerimizin bir mücadelesi yoktur. Ben de bir Kürt olarak çok açık ve net söylüyorum ki bu bir terörle mücadeledir ve terörün her türlüsünü lanetliyorum. (AK PARTİ ve MHP sıralarından ayakta alkışlar)

Teşekkür ediyorum.