Konu:Gizli oylamanın İç Tüzük ve usullere uygun şekilde yapılıp yapılmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:91
Tarih:20/05/2016


Gizli oylamanın İç Tüzük ve usullere uygun şekilde yapılıp yapılmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Rica ederim.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) -Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; öncelikle hepinizi saygıyla selamlarım.

Bu noktadaki gizli oylamaya ilişkin yapılan itirazların hakkaniyete ve hukuka uygun olmadığını öncelikle belirtmek isterim. Zira, İç Tüzük'ün 147'nci maddesinde gizli oylamanın ne şekilde yapılacağı açık, sarih bir şekilde ifade edilmiştir. Baktığımız zaman, geçen oylamada gizli oylamaya ilişkin 147'nci maddede yapılan açıklamanın aksi herhangi bir durum mevzubahis değildir. Kaldı ki sayın milletvekilleri, bu konuda geçmişte Meclisimizde de bir tartışma yaşanmıştır. Yaşanan bu tartışmada, 6/7/1995 tarihli 135'inci Birleşimde Doğru Yol Partisi milletvekillerinin kullandıkları oyun rengini açıkça göstermeleri Genel Kurulda itirazlara yol açmış. Bakın, burada zaten gizli oylama yapılıyor; orada milletvekilleri, açık bir şekilde, kullanmış oldukları oyu gösteriyorlar.

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Ya ayıp, ayıp!

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Neticede, Manisa Milletvekili olan Ekrem Pakdemirli bu duruma bir itirazda bulunuyor ve oylamanın tekrar edilmesi gerektiğini ileri sürüyor. Yapılan usul tartışması sonucunda o gün sizin de yakından tanıdığınız Kamer Genç bir açıklamada bulunuyor ve "Sayın milletvekilleri, gizli oylama esastır ancak milletvekilleri istedikleri tarzda oy kullanıyorlarsa bu onların bileceği bir iştir." diyor. Dolayısıyla, burada milletvekilleri için getirilmiş bir güvenceyi milletvekilleri isterse kullanır istemezse kullanmaz. Kaldı ki burada yapılan oylamada gizli oylamaya halel getirecek bir durum da söz konusu değildir diyorum; Başkanın tutumunun lehinde olduğumu ifade ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)