Konu: 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:71
Tarih:12/04/2016


65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tasarı Meclise geldiğinden beri konuşan bütün arkadaşlarımız torba yasa tasarılarının işlevsizliğinden ve usulsüzlüğünden bahsetti.

İktidarın Meclis iradesini, kanun yapma ilke ve usullerini yok saydığı bir torba yasa tasarısıyla daha karşı karşıyayız. İçinde trafikten muhtaç aylığına, kentsel dönüşümden çılgın projelere kadar birbirine benzemez her konuyu barındıran bir tasarıyla uğraşıp durmaktayız.

Değerli milletvekilleri, üzerinde konuştuğum madde, 3194 sayılı İmar Kanunu'na geçici madde eklenerek yurttaşları kentsel dönüşüme zorla ikna etmeyi amaçlıyor. 11'inci maddeye göre, kentsel dönüşüm muvafakati verilmesi koşuluyla izinsiz yapılara geçici elektrik, su ve doğal gaz aboneliği yapılabilecektir. Öncelikle, gecekondu sahiplerinin şimdiye kadarki mağduriyetlerini düşününce, ilk bakışta olumlu bir düzenleme gibi görünebilir. Ne var ki AK PARTİ iktidarından ne ilk bakışta ne de son bakışta olumlu bir şey beklenemeyeceğini de öğrenmiş bulunuyoruz.

Değerli milletvekilleri, bakın, daha önce Gecekondu Yasası çıkartıldı. 2981 sayılı Yasa, 755 sayılı gecekondu önlemeyle ilgili, bunların bazı maddelerini değiştiren 3364, 3290 sayılı Yasa'yla ilgili düzenlemeler yapıldı. Hâlâ biz gecekondudan bahsediyoruz ve hâlâ kentsel verilerden bahsediyoruz. Bu sorunları bir türlü çözemediğimize de ayrıca burada işaret etmek istiyorum.

Bu madde ile halka söylenen şudur: Oturduğunuz yapıları yıkıp onlardan rant sağlamamıza izin verdiğiniz müddetçe size elektrik, su ve doğal gaz bağlarız ama onu da geçici yaparız ki rahata alışmayın. Hatta bu abonelik kazanılmış hak olarak görülmesin diye de ayrıca belirtilmiş yasada. Yani "Şimdilik size elektrik, su ve doğal gaz bağlıyoruz ama yanlış anlamayın, zamanı gelince sizi yine kapının önüne koyacağız." anlamı içermektedir bu ifadeler. Kanun tasarısını hazırlayan bakanlar ve bürokratların gözden kaçırdığı önemli bir şey var: Elektrik, su ve doğal gaz öyle şarta bağlanamaz, bunların hepsi temel kamusal hizmetlerdir. Kaldı ki Türkiye, Avrupa Sosyal Şartı ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi'ni onaylayarak yurttaşlarına yeterli konut ve barınma hakkını sağlamayı da ayrıca taahhüt etmiştir. Eğer sosyal devlet olma iddiasındaysanız bunları bütün yurttaşlara, özellikle de yoksul olanlara sağlamak zorundasınız. Bu nedenle torba tasarıyla getirilen bu geçici madde uluslararası insan hakları yükümlülüklerimize ters düşmektedir. Bu sıralarda oturan ve halkın vekili olduğunu iddia eden herkesin temel hizmetlerin bir lütuf gibi sunulmasına itiraz etmesi gerekmektedir.

Değerli milletvekilleri, kentler inşaat şantiyesi değil, yaşam alanıdır. Hepimizin yakından şahit olduğu gibi AK PARTİ iktidarı boyunca ülkenin dört bir yanı şantiyeye çevrilmiştir. Ya TOKİ eliyle ya da yandaş müteahhitlere peşkeş çekilmek suretiyle yaşam alanları parsel parsel satılmış, yok edilmiş, yurttaşlar tek tip apartman dairelerinde yaşamaya zorlanmıştır. Hiçbir kentsel dönüşüm projesinde halkın ihtiyaçları gözetilmemiş, halk şimdiye kadar alıştığının dışında bir hayata mahkûm edilmiştir. Bu hayata itiraz eden ve evlerini, mahallelerini korumaya çalışan insanlar da sermayenin muhafızı gibi kullanılan zabıta ve polislerle karşı karşıya getirilmiştir. Anlaşılan o ki AK PARTİ iktidarı torba kanundaki bu maddeyle elektrik, su, doğal gaz aboneliğini kullanarak yurttaşların tepkisini azaltmayı ve onlardan zorla kentsel dönüşüm taahhüdü koparmayı planlamaktadır, bu da doğru bir davranış değildir. AK PARTİ'nin bu pozisyondan vazgeçmesi gerekmektedir.

Sözlerime son verirken tasarının bütünü gibi bu maddenin de tarafımızca kabul edilemez olduğunu belirterek hepinize saygılarımı sunuyorum. (HDP sıralarından alkışlar)