Konu:Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:60
Tarih:23/03/2016


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 117 sıra sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı'nın ikinci bölümü üzerinde grubumuz adına söz aldım. Bu vesileyle Genel Kurulu saygıyla selamlarım.

Saygıdeğer milletvekilleri, sözlerimin başında belirtmek isterim ki şu anda yürürlükte kişisel verilerin korunmasına ilişkin bir kanun bulunmaması nedeniyle birçok kimsenin verileri denetim dışı ve kontrolsüz olarak kötü niyetli kimseler tarafından işlenmeye ve kullanılmaya müsaittir. Bu bakımından, görüşülmekte olan tasarının ne denli önemli olduğu izahtan varestedir. Hele hele günümüz bilgi teknolojilerindeki gelişmeler karşısında bu verilere erişimin kolay ve hızlı hâle gelmiş olması bu kanunun ihdasını zorunlu hâle getirmiştir. Hâl böyle olunca, önümüzdeki tasarının özel hayatın gizliliğinin bir alt unsuru olan kişisel verilerin işlenmesini belli bir disiplin altına alması başlı başına bir reform niteliğindedir.

TAHSİN TARHAN (Kocaeli) - Nasıl gizleyeceksiniz?

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Sayın milletvekilleri, şu anda kişisel veriler zaten bir şekilde işleniyor ve âdeta bu veriler havada uçuşuyor.

TAHSİN TARHAN (Kocaeli) - Ortaklık bozulunca nasıl gizleyeceksiniz?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Bu kadar önemliydi de on dört senedir niye getirmediniz, 2014'te niye geri çektiniz?

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Bu durumu bir disiplin altına almak üzere bu kanuni düzenleme yapılıyor ancak ne yazık ki bu tasarı fişleme yasası olarak yaftalanıyor.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - E, fişleme yasası tabii, 2014'teki yasayla karşılaştırdın mı?

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Kabul edilmesi mümkün olmayan bir iddiadır.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Değiştirdiğiniz maddelere baktın mı Hakan, baktın mı? Hangi maddeleri değiştirdiniz, değiştirdiğiniz maddelerdeki içerikler neler?

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Kanuna eleştirileriniz olabilir, bu, müzakerenin tabiatı gereğidir ama kanunun hiç olmaması gerektiği anlamı çıkarabileceğimiz tarzda...

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) - Öyle demedik, öyle diyen yok.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - ...onu âdeta ademe mahkûm edecek yaklaşımlarınız "Bu kanun olmasın, mevcut kontrolsüz ve denetimsiz sistem devam etsin." demektir ki bunu sizin de isteyebileceğinizi düşünmüyorum.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sizinle aynı şeyi istemeyiz biz.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Saygıdeğer milletvekilleri, ben tasarının ikinci bölümü üzerinde söz aldım. Tasarının ikinci bölümü 19 ila 33'üncü maddeler arasında yer alan son kısımdan oluşmaktadır. İkinci bölümdeki düzenlemeleri genel olarak 3 ana başlık altında toplayabiliriz.

İlk olarak, bu bölümde Kişisel Verileri Koruma Kurumunun oluşumu, yapısı, işleyişi, görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenmektedir. İkinci olarak, tasarının istisna kapsamında tuttuğu hâller...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Yarın senin aleyhine döner o istisna kapsamındakiler, o zaman göreceğim seni.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - ...son olarak da kanunun ihlali yani hukuka aykırı veri işlenmesi durumunda öngörülen cezai hükümler düzenlenmiştir.

Sayın Akar, dinlerseniz siz de tatmin olacaksınız.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Sen hiç dinlemedin ki. Hiç dinledin mi sen? Hiç dinlemedin sen.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sana ben öğretirim bunu. Sen bir öğren önce dinlemeyi. Bak, herkesi dinledik sen çıkana kadar.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Sayın milletvekilleri, bu tasarıyla kişilere ait verileri işleyecek kimseler yani veri sorumlularını herkesin öğrenmesine olanak sağlayacak şekilde veri sorumlularının veri kayıt sistemi kurmadan önce kaydolmalarını zorunlu kılan bir veri sorumlusu sicili oluşturulmaktadır. Bu veri sorumluları sicilinin tutulmasını Kişisel Verileri Koruma Kurumu sağlayacaktır.

Yine altını çizerek ifade etmeliyim ki...

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) - Kim atayacak Koruma Kurulunu?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Kim atayacak Koruma Kurulunu, biliyor musun?

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Arkadaşlar, altını çizerek ifade etmeliyim ki, burayı lütfen dinleyiniz...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - O tabi olduğun saray mı atayacak?

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - ...Kişisel Verileri Koruma Kurumunun asla veri işleme görevi ve yetkisi bulunmamaktadır.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Ne görevi var? Ne görevi var?

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Bursa) - Kimi kime şikâyet edeceğiz Hakan?

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Kurul raf elması mı, kurul üyeleri raf elması mı orada?

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Kişisel Verileri Koruma Kurumu, şikâyet üzerine veya resen veri sorumlusunun işlemiş olduğu verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmadığını...

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Bursa) - Kimi kime şikâyet edeceğiz?

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - ...doğru ve güncel tutulup tutulmadığını, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenip işlenmediğini...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Hakan, hiç haberin yok dünyadan senin be!

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - ...işlenen verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olup olmadığını...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Hiç teknolojiyi de bilişimi de bilmiyorsun, verinin nasıl kullanıldığını da bilmiyorsun. Kanunu da bilmiyorsun, kanunu.

Başkan, kanunda burada grup adına konuşuyor ya. Kanunu okumamış, kanunu.

BAŞKAN - Sayın Akar, hayırdır... Müdahale etmeyelim lütfen.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - ...amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilip edilmediğini, verilerin işlenmesinden önce veri sahibi kişinin açık rızasının bulunup bulunmadığını denetleyecek ve...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Tabii canım, milyon kişiyi getireceksin imza attıracaksın açık rıza var diye.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - ...bu konuda gerekli tedbirleri alarak veri sorumlusu tarafından yerine getirilmesini sağlayacaktır.

Sayın milletvekilleri, burada 7 üyeden oluşan Kişisel Verileri Koruma Kurumu üyelerinin Bakanlar Kurulu ve...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Neyle kuracaksın, neyle?

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - ...Cumhurbaşkanlığı tarafından seçilmesine ilişkin birçok eleştiri dile getirildi.

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) - Seçilme değil, atama, atama.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Bu eleştirilerin tamamı haksız ve yersiz eleştirilerdir.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Yapma ya!

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Zira, unutulmamalıdır ki hem Bakanlar Kurulu hem de Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin sandıkta ortaya koyduğu iradesiyle seçtiği kişiler tarafından göreve gelmektedir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Hüsnü Mübarek'i de millet seçti, Hitler'i de seçti millet; hiç farkı yok.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Bu nedenle, Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanının kuruma üye seçmelerine dahi tahammül gösterilememesi bir yerde milletin iradesine tahammülsüzlük olacaktır ki...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Hitler de seçimle geldi, Mübarek de seçimle geldi, Kenan Evren de seçimle geldi, Cumhurbaşkanı oldu.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - ...ben bu manada eleştiri getirenlerin millet iradesine tahammülsüz olduklarını düşünmüyorum. Kaldı ki Kişisel Verileri Koruma Kurumunun bağımsız ve tarafsız görev yapmasına imkân sunacak mekanizmalar zaten kanuna yerleştirilmiştir değerli arkadaşlar.

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) - Nerede var, söyle bir tane. Bir tane söyle.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Örneğin Anayasa'nın 138'inci maddesinde mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı için öngörülen anayasal hüküm Kişisel Verileri Koruma Kurumu için de aynen bu kanuna dercedilmiştir.

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Bursa) - İyi de mahkemeler bağımsız mı?

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Yine kurum, mali ve idari yapısı bakımından bağımsız kamu tüzel kişisi olacak, kurumda görev yapan üyelerin görev süresi dolmadan görevden alınmaları mümkün olmayacaktır değerli arkadaşlar.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Kim denetleyecek, kim? Bunları kim denetleyecek?

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Ayrıca, kurum üyeleri resmî veya özel başka bir görev alamayacakları gibi, kazanç getirici bir faaliyette de bulunamayacaklardır. Bununla birlikte, üyeler herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim organlarında görevli veya yetkili bulunmayan kimseler arasından seçilecektir.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Kim denetleyecek bunları, kim? Bir gün önce istifa ettiği gibi, değil mi? Bağımsızlık oluyor o zaman.

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkan, anlaşılmıyor efendim.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Görüldüğü üzere, kuruma ilişkin öngörülen bu düzenlemeler âdeta kurumun bağımsızlığını ve tarafsızlığını teminat altına almaya yönelik bir emniyet supabı niteliğindedir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) - İnanarak mı söylüyorsun bunu?

BAŞKAN - Ya, sayın milletvekilleri, Hakan Bey bile bu kadar müdahale etmiyordu, Allah var yani. Bu kadar müdahale etmiyordu sizin müdahale ettiğiniz kadar.

MEHMET PARSAK (Afyonkarahisar) - Aylardır o kadar çok müdahale etti ki, o kadar çok saygısızlık etti ki.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Öte yandan, kurum her yıl hazırlayacağı faaliyet raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna da sunacaktır. Böylelikle, Türkiye Büyük Millet Meclisi de kurumun bağımsız ve tarafsızlığına dönük olarak bir yönüyle sürece dâhil edilmiş olmaktadır.

MEHMET PARSAK (Afyonkarahisar) - Herkesin her sözüne müdahale etti. Kimi zaman anlamadan müdahale etti.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ya, Hakan, hakikaten kanunu okumamışsın sen ya!

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Komisyon görüşmeleri sırasında kurum üyelerinin bir kısmının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, seçilmesine ilişkin önergeleri sunmuştunuz, bizim birtakım kaygılarımız vardı Anayasa'yla ilgili olarak, biz diyoruz ki: Bakanlar Kurulu da, Cumhurbaşkanlığı makamı da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi de millet tarafından seçilmiş, hepsi muteber organlardır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MEHMET PARSAK (Afyonkarahisar) - Ya, ne anladınızda ne alkışlıyorsunuz Allah aşkına!

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Kanundan haberin yok, ne getirdiğinden haberin yok, bağımsız kurulun nasıl oluşacağından haberin yok, teknik bir kurumdan haberin yok!

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - İşte, şimdi birazdan göreceksiniz, önergemizi getireceğiz, sizin de bütün iddialarınız yerle yeksan olacak arkadaşlar.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - O kurumun teknik olması lazım...

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Dilini ısırdı.

BAŞKAN - Sayın Akar, çarpıldınız herhâlde.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Kanuna getirilen istisnalar bakımından da birçok eleştiriler yapıldı, bunlar da haklı eleştiriler değildir. Kişisel verilerin korunması, özel hayatın gizliliğine ilişkin temel hak ve özgürlüğün bir alt unsurudur. Nasıl ki temel hak ve özgürlükler, kanunla, özüne dokunmaksızın demokratik toplum gereklerine uygun olarak sınırlandırılabiliyorsa, kişisel verilerle ilgili bu hak da aynı amaçlarla sınırlandırılabilmektedir. Bu tür sınırlandırmaların temelinde güdülen amaç, kişi yararı ile toplum yararı arasında, bir başka deyişle kişi güvenliği ile toplum güvenliği arasında bir denge kurmaktır, kanunda öngörülen sınırlamalar da bu amaca matuf söz konusu ilkeler doğrultusunda yapılmıştır.

Kaldı ki kanunda öngörülen sınırlamalar, hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8'inci maddesinde hem de tasarının hazırlanması sırasında esas alınan Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi'nin 9'uncu maddesiyle...

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) - Avrupa Birliği açıklama yaptı...

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - ...95/46 sayılı Avrupa Direktifi'nin 13'üncü maddesindeki sınırlamalarla aynı mahiyettedir, lafzı da aynıdır değerli arkadaşlar.

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Bursa) - Çok yanlış, kişisel verilerin istisnai olarak alınması...

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) - Ya, bir okuyun, okuyun! Avrupa Birliği açıklama yapıyor.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Lafzı da aynıdır, hatta sınırlamalar için kanunda kullanılan ifadeler tıpatıp benzer ifadelerdir.

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Bursa) - Kanunun adı yanlış!

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Sayın milletvekilleri, bakın, bir şey söyleyeceğim. Evet, çok müdahale ettiniz ama bir şey söyleyeceğim. Bu kanunun anayasal dayanağını, ilk defa kişisel verilerin korunmasını bir hak olarak tanımlayan Anayasa'mızın 20'nci maddesinin üçüncü fıkrası oluşturmaktadır. Bu madde ne zaman geldi biliyor musunuz arkadaşlar?

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) - Avrupa Birliğinden öyle geldi, şart koştu, şart koştu!

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Bu madde 2010 referandumunda anayasa değişikliğiyle geldi. Peki, siz ne yapıyordunuz o sırada? "Hayır" turları düzenliyordunuz değerli arkadaşlar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz değerli kardeşlerim. Siz bunu da yapıyorsunuz, olmaz.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Ne yapalım, gidelim mi buradan? Nasıl istiyorsun?

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Evet, değerli arkadaşlar, kanunun ikinci bölümünde üçüncü olarak cezai düzenlemelere yer verildiğini ifade etmiştim. Bu kanunun ihlali durumunda Türk Ceza Kanunu'na atıf yapılmakta ve Türk Ceza Kanunu'nun 135'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hüküm değiştirilerek...

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) - Baypas edildi Türk Ceza Kanunu!

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - ...özellikle kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi, kişisel verilerin kaydedilmesi suçunun ağırlaştırıcı nedeni olarak yeniden düzenlenmektedir.

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) - İstisnaları söyle! İstisnaları anlat!

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Bunun yanında, Türk Ceza Kanunu'nun 243'üncü maddesine yeni bir fıkra eklenerek...

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Bursa) - Kanunun adı yanlış, "Kişisel Verilerin İstisnai Olarak Alınması" olacak.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - ...bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişilerin cezalandırılacağı da hüküm altına alınmaktadır.

Değerli arkadaşlar, ne derseniz deyin, neyi söylerseniz söyleyin, şu anda, Türkiye'de bu manada meri bir kanuni düzenleme yoktur.

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Bursa) - Hakan, bütün avukatlarda borçluların MERNİS bilgileri var. Bunları nereden alıyorlar? Kamu kurumlarından. Kamu kurumlarına karşı koruyor mu bu kanun?

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Şu anda kişisel verilerimiz her yerde, havada uçuşmaktadır. Dolayısıyla bu kanun her şeyden evvel bunların işlenmesine, saklanmasına, değiştirilmesine ilişkin birtakım denetim sistemini ortaya koymaktadır.

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Bursa) - Sen de bir avukatsın, çok iyi biliyorsun, bütün avukatlarda borçluların bütün bilgileri var. Kamu kurumlarına karşı koruyor mu bu kanun? SGK sattı bütün bilgileri 65 milyona.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Ayrıca, Sayın Altaca, ben prensip olarak hiçbir Bursa milletvekiline buradan söz atmıyorum, sizi de kınıyorum Bursa Milletvekiline söz attığınız için.

Teşekkür ediyorum.

Hepinize iyi akşamlar diliyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)