Konu:Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:56
Tarih:08/03/2016


Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Biraz önce Sayın Bülent Kuşoğlu'nun değerlendirmeleriyle ilgili son derece yapıcı olduğunu düşündüğüm bir açıklama yaptım. Benim sabahleyinki konuşmamda mevcut yasal mevzuatı hatırlattığımı, onun ötesinde bir şey söylemediğimi, Maliye Bakanlığının mevcut yasal mevzuata göre özel olarak kayıt tutan bir görev ve fonksiyon üstlenmediğini ama Sayın Kuşoğlu'nun yaptığı bu görüş ve önerilere saygı duyduğumu, bu konularda daha şeffaf, daha hesap verebilir mekanizmaların kurulması yönündeki önerilere hepimizin aynı şekilde baktığını söyledim. Dolayısıyla, Maliye Bakanlığında böyle bir kayıt yoktur. derken de olmaması gerekir şeklinde dedim aslında. Sonra emin olamadığım için ilgili mevzuata baktığımda bunun ilgili kamu idareleri nezdinde tutulduğunu da zaten sabahleyin söyledim. Dolayısıyla, burada önemli olan, yasa koyucu bir düzenleme getirmiş; kişi hangi kamu kurumunda ise o kamu kurumuna teslim edecek, kamu kurumu teslim edilen bu hediye vasfındaki taşınırı... Bakın bu konuda mevzuatımızda düzenlemeler de var, yönetmelik diyor ki: "Bu durumda her kamu idaresi bunu kendi taşınır mal hesabına dâhil eder." Biliyorsunuz, 5018'den sonra kamu idareleri için yeni bir hesap planı getirildi. Her kamu idaresinin kendi hesabını kendisi tutması ve Sayıştaya hesap vermesi şeklinde bir yaklaşım benimsendi. 5018 sayılı Kanun'un getirdiği prensip de bu. Ama bütün bu taşınır mal kayıtları Maliye Bakanlığı tarafından genel yönetim muhasebe hesapları çerçevesinde tutuluyor ve raporlanıyor. Dolayısıyla gerçekten Bülent Kuşoğlu Vekilimizin söylediklerine aykırı bir şey söylediğimi düşünmüyorum, tamamen olumlu. Aynı şeyi düşünüyoruz. Farklı şekillerde ifade etmiş olabiliriz ama sabahki söylediğimde de kesinlikle söylediğini yanlışlamak gibi bir kastım yoktu. Sadece ve sadece mevcut durumu ifade ettim.

Teşekkür ediyorum.