Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:56
Tarih:08/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Sayın Tanal'ın sorduğu sorulara ilişkin olarak arkadaşlar tam bire bir getirememişler ama bana getirdikleri bilgiden birkaç tane rakamı sizinle paylaşayım, belki yararlı olur. 2002 ila 2016'yı karşılaştıran bir çalışma TÜİK'in verilerinden derlenmiş. Net asgari ücretle çalışan bir vatandaşımız 2002 yılında, satın alma gücü olarak bakıldığında, net asgari ücretle bir ayda 181 ekmek alabilirken şu anda 346 ekmek alıyor. Daha önce 85 kilogram pirinç alabilirken şimdi 203 kilogram pirinç alabiliyor. Yine, 111 kilogram toz şeker alabilirken bir aylık ücretiyle, şimdi 320 kilogram alabiliyor. Bu listeyi uzatmam mümkün. Bu listenin gösterdiği şey şu: Çalışanlarımız AK PARTİ hükûmetleri döneminde satın alma gücü bakımından, refahlarının artışı bakımından önemli kazanımlara sahip olmuşlardır. Son yıllarda bu noktada bazı ürünler bakımından bakıldığında bu fotoğrafın farklı olduğu ürünler de var. Ama hep beraber ne yapmamız lazım? Bu refahı daha nasıl arttıracağız, onun gayreti içerisinde olmamız lazım.

Kamuda seçilme kriterleri konusunda da, bu konuyla ilgili her derecede memurla ilgili seçim kriterleri zaten mevzuatta, kanunda, yönetmeliklerde bellidir, onu da sizinle paylaşayım.

Sayın Ağbaba, Malatya'daki konularla ilgili olarak -Sayın Ağbaba beni dinleyebilirse- arkadaşlar notlarını almışlardır. O yerlerle ilgili çalışmayı yaptıracağım. Talepler neyse, inşallah, o konularda, tabii ki okulun yapılması, eğitimle ilgili talepleri takip edeceğiz, olur mu? Ben de arkadaşları...

VELİ AĞBABA (Malatya) - Ben de bunu bir söz olarak alıyorum.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Arkadaşlarım da şimdi notlarını aldılar, arkadaşlardan da rica ediyorum, o konularla ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Zaten bizim görevimiz daha fazla eğitim kurumu yapmak, gençlerimizin daha fazla eğitime ve sağlığa erişimini sağlamak.

Sayın Kayışoğlu ücretli öğretmenlerle ilgili bir soru sordu, emeklilikle ilgili. Bunu araştırıp öyle bilgi vereyim. Biliyorsunuz, AK PARTİ hükûmetleri döneminde yaklaşık 540 bin öğretmen işe alındı. Ha, gönül ister ki daha fazla öğretmeni alalım. Ama norm kadro olarak bakıldığı zaman da norm kadroda doluluk oranlarının önceki yıllara kıyasla sürekli arttığını da söyleyebiliriz. Ayrıca, ek gösterge taleplerine ilişkin olarak da şu anda kamu personeli rejimiyle ilgili bir yasal çalışma var. Bu talebi de bu kapsamda değerlendirmek ve üzerinde çalışmak gerekir diye düşünüyorum.

Yine, Sayın Aydın, bu Pasinler Ovası'ndaki konuyu Tarım Bakanımızla görüşeyim müsaade ederseniz. O konuda onlar mutlaka, Tarım Bakanlığımız mutlaka konudan haberdardır. Ama ben Tarım Bakanımızı da ayrıca arayıp sizin bu söylediğiniz hususla ilgili olarak kendisini bilgilendireceğim.

Taşeron işçileriyle ilgili olarak, biliyorsunuz, biz seçim beyannamemizde de, Hükûmet programımızda da asıl işlerde çalışan personel bakımından, bunların kamuya alınmasıyla ilgili bir yasal düzenleme yapacağımızı açıkladık. Hükûmet eylem planında da buna yer verdik, çalışmalarımız devam ediyor. Bu görev, bu çalışma görevi Bakanlık olarak bize aitti. Çalışmalarımızı biz tamamladık, Ekonomi Koordinasyon Kurulunda yaptığımız çalışmaları paylaştık, Koordinasyon Kurulunda da bazı hususlarda kararlar alındı. Artık bundan sonra konu Bakanlar Kurulunun gündemine gelecek ve inşallah, orada da konu tartışıldıktan sonra, Hükûmet olarak bu konudaki yol haritasını kamuoyuyla paylaşacağız.

Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Daha süre var.

MUSA ÇAM (İzmir) - Sayın Başkan, Sayın Bakan sorularımıza cevap vermedi.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Buyurunuz Sayın Bakan.

Soru-cevap bitti, 60'ıncı maddeye göre söz talebiniz mi var Sayın Bakan?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Evet.

Sayın Çam, kusura bakmayın bir anda orada atlamış oldum. Elimde olan tabloya baktığım zaman, burada kamu sektörünün borcu, brüt dış borcu olarak söylüyorum, milyar dolar cinsinden 2002 yılında 64,5 milyar dolar iken 2015 yılının üçüncü çeyreğinde 114,8 milyar dolar. Özel sektörün brüt dış borcu 2002 yılında 43,1 milyar dolar, 2015 üçüncü çeyrek itibarıyla 289,6 milyar dolar.

Kamu sektörünün borcunun gayrisafi millî hasılaya oranı olarak baktığımızda, 2002 yılında millî gelirin yüzde 28'i iken 2015 üçüncü çeyrek itibarıyla millî gelirin yüzde 15,5'ine düşmüş gözüküyor. Buna karşılık özel sektörün borçları, 2002 yılında millî gelire oranı yüzde 18,7 iken şu anda yüzde 39,39'a çıkmış.

Toplam brüt dış borç stoku olarak baktığımız zaman, 2002 yılında Türkiye'nin brüt dış borç stokunun millî gelire oranı yüzde 56,2 iken şu anda yüzde 54,7. Ama esas olan AB tanımlı kamu borç stokudur; orada da önemli iyileşmeler var. Burada baktığımızda, millî gelire oran olarak baktığımızda yüzde 74 seviyelerinden yüzde 32,6 seviyesine kadar düşmüş gözüküyor.

Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.