Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:56
Tarih:08/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, ben de sözlerime başlarken şehit olan polis kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum, milletimizin başı sağ olsun.

Sayın Tanal biber gazıyla ilgili çok farklı sorular sordu ama şu anda bu konuyla ilgili elimde hazır bir bilgi yok.

Sayın Erdem anladığım kadarıyla TÜİK dışındaki bir sivil toplum örgütünün hazırlamış olduğu istatistiksel bir değerlemeden bahisle bir soru sordular. Tabii, bu konuda resmî anlamda gelir dağılımındaki değişimi, yoksulluk gelişmelerini biz TÜİK'in resmî istatistiklerinden takip ediyoruz. Bu anlamda baktığımız zaman, her zaman söylediğimiz birkaç tane ölçü var, onları sizlerle de paylaşmam lazım: Öncelikle, son on dört yıldır kişi başına millî gelir hem sabit fiyatlarla hem de dolar cinsinden önemli ölçüde artmıştır. Türkiye'de bugün artık kişi başına millî gelir, hem Avrupa Birliği ülkeleriyle hem de Amerika Birleşik Devletleri'yle mukayese yaptığımız zaman, önceki dönemlerle mukayese ettiğimiz zaman önemli derecede bir iyileşmeyi ifade etmektedir.

Biliyorsunuz, bir ülkede gelir dağılımını ölçen önemli göstergelerden bir tanesi Gini katsayısı. Burada, baktığımız zaman, yaklaşık 0,44 olan 2002 verisi 2014 yılına geldiğinde 0,38 olmuş yani gelir dağılımında önemli bir iyileşme sağlanmış durumda. Yine aynı dönemde, en zengin yüzde 10'luk kesimin ortalama gelirinin en yoksul yüzde 10'luk kesimin ortalama gelirine oranıysa 18,3'ten 11,6'ya düşmüştür.

Sizin söylediğiniz manada yoksulluk göstergelerine baktığımız zaman, mutlak yoksulluk göstergelerinde de önemli iyileştirmeler sağlandı. Günlük, 2,15 doların altında geçinen nüfus 2002 yılında yüzde 3'ken 2014 yılı itibarıyla bu oran sıfıra indi. Günlük 4,3 doların altında geçinen nüfussa on iki yılda 28,7 puan azalarak yüzde 1,6'ya düştü. Bugün, hem emeklilerimiz bakımından hem çalışanlarımız bakımından hem de asgari ücretliler bakımından 2002'yle mukayese ettiğimiz zaman reel anlamda gelirleri bu dönemde arttı, satın alma güçleri bu dönemde arttı. Biz, tabii, gelinen noktayı yeterli görmüyoruz, daha da iyileştirmemiz lazım. Çalışanlarımız, emeklilerimiz, köylülerimiz, çiftçilerimizin bütün vatandaşlarımızın gelir düzeyi daha yüksek olsun istiyoruz, refahtan daha fazla pay alsın istiyoruz, refahları artsın istiyoruz; eğitime, sağlığa daha fazla erişsinler, eğitimde ve sağlıkta kalite artsın istiyoruz.

Sayın Şimşek bu Büyükşehir Belediyesi Kanunu'yla ilgili olarak Mersin özelinden de bir değerlendirme yaptı, su fiyatlarıyla ilgili sorular sordu. Uygun görürseniz, Sayın Vekilim, bu detayda elimde bilgi yok, bu konuda valilikten bilgi alır, size ayrıca bilgi veririm. Fakat, şunu söyleyeyim: Büyükşehir belediyesi değişikliği yapıldığı zaman il özel idarelerinin elindeki taşınmazların ne şekilde dağıtıma tabi olacağı konusu yasada düzenlendi. Valinin başkanlığında bir komisyon teşekkül ettirildi. O komisyon... Taşınmazları, kullanan idarelere göre, o anda fiilen kullanan idarelere göre ve ihtiyaca göre valilikteki kurulan bu komisyonun dağıtması şeklinde kanuna bir hüküm konuldu. Dolayısıyla, Hükûmet olarak merkezî düzeyde bir karar mekanizması olmadığı gibi, merkezî düzeyde de "Şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız." diye bir yönlendirme olması asla mümkün değil.

Sayın Ilıcalı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'yle ilgili bir değerlendirmede bulundu. Teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye'de daha fazla mega projeler yapılır. Türkiye hak ettiği noktada çok daha güzel projelerle inşallah daha iyi noktalara gelir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Mikrofonunuzu açıyorum Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.