Konu:İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın yaptığı açıklaması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:56
Tarih:08/03/2016


İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın yaptığı açıklaması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce hatip buraya gelip birtakım asılsız, tamamen iftira niteliğinde iddialarda bulunmuştur. Bir tutanağı burada göstermek suretiyle, idarenin haksız ve hukuksuz bir şekilde, alması gereken bir vergiyi almadığı iddiasında bulunmuştur. Ben bu tartışmaların başladığı ilk andan itibaren kendilerine söyledim: Bu verginin haksız yere alınmadığını gösterecek elinizde ne delil var? Dolayısıyla, burada, idare, önüne gelen bir meselede tamamen hukuki bir yorum yapmak suretiyle bir sonuca varmış ve bu sonuca varırken de... Bu tutanağı imzalayan arkadaşlarımızın hepsi şerefiyle, namusuyla bu işi yapan arkadaşlar. Uzlaşma müessesesi, netice itibarıyla, yazılan bir raporun değerlendirilmesi sonucunda idare ile mükellef arasında bir noktada uzlaşmayı sağlamaktır. Burada, gidip kasıtlı bir şekilde, bilerek ve isteyerek belli bir mükellefin dosyasını bulup, oradaki bir rakama bakıp bir sonuç çıkarmak kesinlikle yalandır, iftiradır ve çamur atmadır.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) - Bu sonuç ne anlama geliyor Sayın Bakan?

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) - Sayın Bakan, nereden bulmuş o belgeyi?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Bana söylediğiniz bütün bu iddialar geçersizdir. Bakın, daha önce de söyledim, bir vergi inceleme raporu yazılır, bu rapor yazıldıktan sonra idare o rapora bakar, kanunlara uygun mu, tebliğlere uygun mu, idarenin yerleşik görüşlerine uygun mu...

KAZIM ARSLAN (Denizli) - Peki, kanuna uygun mu Sayın Bakan? Sadece onu sordu.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Beyefendi...

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Sayın Bakanım, siz konuşun, cevap vermek zorunda değilsiniz.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Değerli arkadaşlar, rapor eğer mevzuata uygun olsaydı bu vergi alınırdı, mevzuata uygun olduğunu kim iddia ediyordu? Kendi kendinize hem savcı hem de hâkim olup burada hüküm kuruyorsunuz. Dolayısıyla, temcit pilavı gibi aynı konuyu, bir şey olmadığı hâlde, getirip var gibi burada söylemek bir kere, en basit anlamda, insanın kendisine saygısı olmadığını gösteriyor.

Sayın Tanal, siz bir hukukçusunuz. Önce hukukta temel bir kural vardır: İddia makamı ispatla mükelleftir, ispat edemezseniz müfterisiniz.

Saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)