Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 9'uncu tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:54
Tarih:06/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 9'uncu tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HÜLYA NERGİS (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın 4'üncü maddesi üzerine söz almış bulunuyorum. Aziz milletimizi ve yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Bugün devlet bütçesine büyük katkı sağlayacağına inandığım Arabuluculuk Kurumu üzerine konuşmak istiyorum. Konuyla ilgili olarak Fransa'nın ünlü şairlerinden Victor Hugo "Hukukla ilgili iki olumsuz deneyimim oldu; birincisinde bir davayı kaybettim, ikincisinde kazandım." demekle anlaşarak sorunları çözmenin en insani yol olduğunu ifade etmektedir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfusun artışına, ekonomik ve sosyal problemlere bağlı olarak yargıya intikal eden uyuşmazlık sayısı da artmıştır. Yargı mensupları büyük iş yükü altındadır. Bu kapsamda, adaletin etkinliğini artırmak için uyuşmazlıkların yargıya intikal etmeden önce dostane yollarla çözümlenmesinin önemi anlaşılmıştır. Birleşmiş Milletler verilerine göre, bu kurum 160'tan fazla ülkede uygulanmaktadır.

Ara buluculuk, tarafları bir araya getirerek onların birbirini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini üretmelerini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin başlatılarak tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin yardımıyla yürütülen dostane çözüm yoludur. Bu sistem Amerika Birleşik Devletleri'nde elli yıldır, Avrupa ülkelerinde kırk yıldır uygulanmaktadır. Dünyadaki uygulamada, söz gelimi İngiltere'de yıllık 1,5 milyon hukuk davasından yüzde 3'ü mahkemelerde, yüzde 97'si dostane çözüm yöntemleri olan ara buluculuk, sulh, uzlaşma ve tahkim gibi yöntemlerle çözülmektedir.

Arabuluculuk Kurumu 6325 sayılı Kanun'la AK PARTİ iktidarlarında bir hukuk reformu olarak ülkemize kazandırılmıştır. Verilen eğitimler ve yapılan sınavlar sonucunda 14/11/2013 tarihi itibarıyla ara bulucular göreve başlamışlardır. Şu an itibarıyla sicile kayıtlı 2.500'ü aşkın ara bulucu bulunmakta, 6.500 kişi de ara buluculuk eğitimi almış ve ara buluculuk eğitimleri de devam etmektedir.

Ara buluculuk adalete hızlı erişimin bir yoludur. Dava süreci bütün dünyada ortalama iki yüz gün ila dört yüz gün arasında bir süreyi ifade eder. Ara buluculuk yoluyla çözülen uyuşmazlıkların çoğunluğunun bir gün içerisinde sonuçlandığı görülmektedir, bu da ara buluculuk yoluna başvuranları tatmin ettiğini ve mutlu ettiğini gösterir.

Ara buluculuk kaybedeni olmayan bir çözüm yoludur. Ara buluculuk süreci gizli bir süreç olması itibarıyla, ticari işletmeler için oldukça cazip bir yöntemdir. Zamandan olduğu gibi, dava masraflarından da tasarruf edilmektedir. Bu süreç, esnek ve ihtiyari bir süreçtir. Ara buluculuk geçmişi yargılamaz, geleceği kurar, uyuşmazlık bitiminde de ilişkilerin devamını sağlar.

Taraflar ara bulucuya başvurduktan sonra huzurda anlaştıklarında, hep birlikte anlaşma metnini imzalarlar. Taraflardan her biri veya her ikisi mahkemeye başvurarak, bu anlaşma metnine icra edilebilirlik şerhi kazandırabilirler. Mahkemeler, çekişmesiz yargı işi olarak süratle icra edilebilirlik şerhi verirler, bu şerhle anlaşma metni ilam hükmünü alır.

Bugün itibarıyla uyuşmazlık için ara buluculuk yoluna başvurulan anlaşmazlıkların yüzde 96'sı anlaşmayla sonuçlanmıştır. Bu oran, eskiden beri toplumumuzda var olan uzlaşı kültürünün devam ettiğini ve ara buluculuk sisteminin kabul gördüğünü göstermektedir. Arabuluculuk Kurumunun işlerlik kazanması için adli makamlara başvuranların ara buluculuk konusunda bilgilendirilerek, ara buluculuğun bir alternatif olarak sunulması, daha sonra da bazı uyuşmazlıklarda zorunlu hâle getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Arabuluculuk Kurumunun her geçen gün sayıları artan hukuk fakültesi mezunlarına alternatif iş ve istihdam imkânı sağlayacağına inanıyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HÜLYA NERGİS (Devamla) - Hepinize çok teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)