Konu: 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 9'uncu Tur Görüşmeleri Münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:54
Tarih:06/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 9'uncu tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AK PARTİ GRUBU ADINA SAMİ ÇAKIR (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın Maliye Bakanlığı gelir bütçesi üzerine grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2016 yılı merkezi yönetim bütçesi kapsamında temel amacımız, enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam etmek ve cari işlemler açığını düşürerek hedeflenen büyümeyi gerçekleştirmektir. Para ve maliye politikalarında sıkı duruşu devam ettirerek faiz dışı harcamaları kontrol altında tutmak, mali disiplini sürdürmek, kamu harcamalarının etkinliğini artırmak, kaynak kullanımında etkinliği artırmak, kamu mali sisteminin ihtiyaç duyduğu gelirleri sağlıklı ve sürekli kaynaklardan temin etmek, kamu gelirlerinin artırılması amacıyla kayıt dışılıkla mücadeleyi sürdürmek maliye politikalarındaki önceliğimizdir.

Maliye Bakanlığınca, son dönemlerde sağlanan iyileştirmeler çerçevesinde, 2004 yılından itibaren, merkezî yönetim kapsamındaki idarelerde, uluslararası standartlarla uyumlu analitik bütçe sınıflandırılmasına geçildi. Yeni bütçe sınıflandırılması, devlet faaliyetlerinin ekonomi içerisindeki etkisinin analizine ve uluslararası verilerle karşılaştırma yapılmasına imkân sağlamaktadır. Yeni bütçe sınıflandırması ve tahakkuk esaslı muhasebe sistemi, 2006 yılından itibaren mahallî idareleri de kapsayacak bir şekilde uygulanmaya başlandı.

14 Temmuz 2004 tarihli ve 5217 sayılı Kanun'la, bütçe disiplininin ve bütçe hakkının güçlendirilmesi amacıyla, özel gelir ve özel ödenek uygulamalarında değişikliğe gidilmiştir.

Kamu mali yönetim sistemimizi uluslararası standartlara uygun bir şekilde yapılandıran 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2006 yılından itibaren bütün maddeleriyle yürürlüğe girdi.

Gelir politikalarının oluşturulması ve belirlenen politikaların uygulanması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ve Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü kuruldu ve yapılanmaları büyük oranda tamamlandı.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gelir bütçesi, bütçenin ikinci ayağı ve kanunun 2'nci maddesidir. Bütçe gelirlerinin tahminî tutarını belirtir. Tahmin edilen tutarlara ulaşılıp ulaşılamaması o yılın ekonomik ve siyasi koşullarıyla doğrudan ilgilidir. Bütçe çalışmalarında önce giderler tespit edilerek zorunlu ihtiyaçların karşılanması esas alınır. Giderler tespit edildikten sonra, buna uygun gelir sağlanmaya çalışılır. Gelir-gider arasındaki fark bütçe açığını oluşturur. Bütçe açıklarını en aza indirebilmek için, hem maliye politikamızdaki sıkı duruşu devam ettirmek hem de gelirleri artıracak politikalarımızı geliştirmek mecburiyetinde olduğumuz aşikârdır. Yine, vergilendirmede adalet ve etkinliğin sağlanması, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, mali disiplinin sürdürülmesi, istihdamın ve yatırımların teşviki, rekabet ortamının geliştirilmesi, bölgesel ve sosyal gelişmişlik farklılıklarının azaltılması gelir politikalarımızın temel hedeflerindendir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; merkezî yönetim gelirleri, genel bütçe gelirleri, özel bütçeli idarelerin gelirleri, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirlerinden oluşmaktadır. Merkezî yönetim gelirlerinin büyük kısmı vergi gelirlerinden elde edilmektedir. Burada vergi ödeyerek ülkenin kalkınmasına, giderlerin karşılanmasına katkı sağlayan işçi, memur, esnaf, tüccar, sanayici ve toplumun her kesimine bu katkılarından dolayı grubumuz adına teşekkürü bir borç biliyorum. Yine, gelir bütçesinde en büyük payı taşıyan vergilerin tahsilinde görevli memurundan amirine, tüm personelimize teşekkür ediyorum. 2016 yılı merkezî yönetim bütçesi ve 2014 yılı kesin hesap görüşmeleri sırasında verdikleri katkılarından dolayı Meclisimizin tüm üyelerine teşekkür ediyorum.

Değerli milletvekilleri, bu bütçeyle Türkiye'yi daha güçlü kılmak, demokrasimizi güçlendirmek, birliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirmek temel amacımız olup, 2016 yılı merkezî yönetim bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, sizleri ve milletimizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)