Konu: 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 9'uncu tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:54
Tarih:06/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 9'uncu tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA ERGÜN TAŞCI (Ordu) - Sayın Başkan, değerli Divan üyeleri, kıymetli milletvekilleri; Kamu İhale Kurumu bütçesi üzerine AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, Kamu İhale Kurumu, kamu alımları konusunda 4734 sayılı Yasa'nın kendisine vermiş olduğu görevleri saydamlık, eşitlik, güvenirlik, kamuoyu denetimi ve ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ilkeleri çerçevesinde yerine getirmektedir.

Kamu İhale Kurumu, 2015 yılı verilerine göre, millî gelirimizin yaklaşık yüzde 7'sini ve toplam kamu harcamalarının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan, mali büyüklüğü düzenleyen, denetleyen ve makro ölçekte iktisadi etkileri olan özerk bir kurumdur.

Benim de kariyerimde önemli yer teşkil eden kurum, esas olarak, dört temel faaliyet üzerinde oturmaktadır. Faaliyet alanlarının ilki kamu alımlarının denetlenmesidir. Teknik ifadeyle "itirazen şikâyet" dediğimiz bu denetim sistemi, Türk idari yapısında klasik denetim yöntemlerinden farklı olarak, alternatif uyuşmazlık çözümü şeklinde tanımlanabilir. Böylelikle, idare tarafından tesis edilen işlemlerde hukuka aykırılık olduğunu iddia eden firmalar şikâyet yoluna başvurmakta ve yargı öncesi bu zorunlu başvuru yolunu tüketmektedir ve uyuşmazlıklar çözümlenmektedir.

Bu denetim yöntemi idari veya teftiş kurulu denetimlerinden nitelik itibarıyla farklı olup, bu türden denetim yöntemleriyle karşılaştırıldığında, Türk bürokrasisinde örneğine çok az rastlanır biçimde, bütün uyuşmazlıklar yirmi günden daha az bir sürede çözümlenmekte ve karara bağlanmaktadır. İşte, bir ihale sürecinin üç ila dört ay sürdüğü, yargı organlarının bir yılı aşkın sürede karar verdiği bir zaman dilimi düşünüldüğünde, kurumun inceleme görevindeki başarısı da ortadadır.

Değerli milletvekilleri, kurumun faaliyet alanının ikincisi düzenleme faaliyetidir. Kanunun yanında "ikincil mevzuat" dediğimiz düzenlemeler 5 bin sayfayı aşkın bir şekilde hacim içinde bulunmakta ve bu alana ilişkin ciddi bir çalışma içerisinde bu düzenlemeleri devam ettirmektedirler ve kamu alımları uygulamaları ülke çapında böylece yönlendirilmekte ve yönetilmektedir. Kurum sadece ihale mevzuatını değil, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili düzenlemeleri ve özel hukuk düzenlemelerini takip etmekte ve kendi mevzuatını buna göre güncellemektedir.

Efendim, kamu alımları konusunda sık sık değişiklikten bahsedilmektedir. Buna ilişkin gerekçeyi şöyle izah edebiliriz: Kamu alımları alanında ülkemizin ihtiyaçlarının değişkenliği, dünyadaki gelişmelerin kamu alımlarına yönelik etkileri, AB'ye uyum çalışmaları, sektör paydaşlarının talepleri, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki mevzuat değişiklikleri, yargı kararları ve diğer hususlar birlikte değerlendirildiğinde mevzuatın neden sık değiştiği hususu da apaçık ortadadır.

Değerli milletvekilleri, kurumun üçüncü faaliyet alanı eğitim faaliyetidir. Kamu alımlarına, kamu kurumu ve özel sektörlere ilişkin, üniversiteyle iş birliği yapılarak, sertifikalı eğitim programı sayesinde idareler ve özel sektör bilgilendirilmekte, böylece idari uyuşmazlıklar konusunda idare ve istekliler arasında hata payı azaltılmaktadır ve kurumun en önemli faaliyetlerinden "Elektronik Kamu Alımları Platformu" dediğimiz EKAP devreye girerek ihale elektronik ortamda yapılmakta ve böylece, ülkenin hizmet noktasında yatırımlarının ciddi anlamda önü açılmaktadır. Gerçekten bu kurum sayesinde, ülkedeki makro hizmetler ve yereldeki tüm hizmetlerin ana omurgasını bu EKAP sistemi sayesinde yürütmekteyiz. Belki buradan hukuk fakültelerine ve akademilere ihale hukukuna ilişkin disiplinli bir çalışma alanının bundan sonra daha fazla... Avrupa'daki örneklerde olduğu gibi, üniversitelerde bilim dalı oluşturulmasına ilişkin öneriyi de buradan yinelemek isterim.

Sözlerimi bitirmeden önce... Sekiz on gündür burada bütçe görüşmesi yapıyoruz ve gece ikiye, üçe kadar bütçe çalışmalarını devam ettiriyoruz sayın vekillerim. Dün ben Ordu'da, memleketimde cenaze merasimindeydim ve milletimiz bizden bu Meclisin mehabetine uygun, bu sistemi tıkayan değil, ülkenin ihtiyacı olan, Anayasa'yı, gerekirse başkanlık sistemini... Ve millet önce terörü, sonra ülkenin sorunlarının çözümünü şiddetle ve kararlılıkla istiyor ve bu Meclisi...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Taşcı.

ERGÜN TAŞÇI (Devamla) - ...çalıştırmak yerine tıkamak isteyen buradaki muhalefet anlayışını kınıyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)