Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 6'ncı tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:51
Tarih:03/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 6'ncı tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA HACI OSMAN AKGÜL (Gümüşhane) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 2016 yılı bütçesi üzerinde söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, bu kurumda 1990'lı yılların başında üç yıl çalışmış olmaktan büyük bir onur duyuyorum.

Bölgemizde ve dünyada politik ve ekonomik önemli değişimlerin yaşandığı kritik süreçlerden geçmekteyiz. Enerji alanında yeni dinamiklerin oluşumuna ve önemli gelişmelere tanıklık etmekteyiz. Türkiye hem kendi gelişimi ve sürdürülebilir kalkınması açısından hem de önemli enerji çatışmalarının yaşandığı bir bölgede bulunması sebebiyle enerji sektöründe güçlü bir oyuncu olma gayretindedir. Bu kapsamda, enerji sektöründeki küresel gelişmeleri de dikkate alarak yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan azami düzeyde yararlanma çalışmalarımızın yanı sıra nükleer enerjinin de enerji arz güvenliğindeki yerini alması hedeflenmektedir. İthal kaynaklara bağımlılığın ve arz güvenliğindeki risklerin azaltılması açısından bu durum büyük önem arz etmektedir. 2690 sayılı Kanun'la, barışçıl amaçlarla Türkiye'de atom enerjisinin kalkınma planlarına uygun olarak ülke yararına kullanılmasını sağlamak, temel ilke ve politikaları belirleyip önermek, bilimsel, teknik ve idari çalışmaları yapmak, düzenlemek, desteklemek, koordine etmek ve denetlemek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yapılandırılmıştır.

Ülkemizin nükleer enerji teknolojisi alanında söz sahibi ülkeler arasına girmesini sağlamak, insan ve çevrenin radyasyondan korunmasının temininde güvenilir ve etkin bir kurum olma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımının sağlanması kapsamında iki ana görevi üstlenmiştir. Bunlardan birincisi, nükleer enerjiyle ilgili faaliyetler ve radyasyon uygulamaları sırasında nükleer ve radyasyon güvenliğinin sağlanması, gerekli düzenleme ve denetleme faaliyetlerini yürütmek, diğeri de nükleer enerji kullanımına ve radyasyon uygulamalarına ilişkin araştırma, geliştirme çalışmalarına öncülük etmektir. Bu bilinçle, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, ülkemizin nükleer güvenlik ve radyasyon güvenliği alanındaki düzenleyici ve denetleyici kurumu olarak ülkemizde kurulacak nükleer santrallerin güvenli bir şekilde uluslararası standartlara uygun olarak kurulması ve işletilmesinin sağlanması amacıyla özenli çalışmalarına devam etmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; enerjide atılan kararlı adımlarla 2023 hedeflerimize ulaşacak, ekonomik kalkınmanın ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sürekli, güvenli ve asgari maliyetle temin edebilen, enerji üretiminde kaynak ve teknoloji çeşitliliğini artırarak enerji arz güvenliğimizi sağlayan bir ülke konumuna geleceğiz. AK PARTİ'nin ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda, 2023 Türkiyesi'ne güçlü bir enerji potansiyeline sahip olarak erişebiliriz.

Bu bağlamda, 2002 yılından günümüze, diğer enerji alanlarında olduğu gibi nükleer enerji alanında da önemli çalışmalara imza attık. Bu bağlamda, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı mümkün olan en üst düzeyde değerlendirmeyi ve nükleer teknolojiyi elektrik üretiminde kullanmayı öngörmekteyiz.

AK PARTİ iktidarı, kararlı adımlar atarak Akkuyu'da 4.800 megavat ve Sinop'ta 4.480 megavat gücünde olmak üzere 2 adet nükleer santral ihalesini gerçekleştirmiştir. Bu 2 santrale ek olarak 3'üncü santralin yapılması için de çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. Yine, 2012 yılında nükleer ve atom enerjisi alanında ülkemizde ilk olma özelliğini taşıyan proton hızlandırıcı tesisleri hizmete almıştır. Bu tesis nükleer enerji alanında kilit bir beyin rolü oynuyor, bir diğer yandan nükleer tıp alanında yapılan çalışmalarla insanımıza hizmet ediyor. Burada yapılan çalışmalarla nükleer ve atom enerjisi alanında daha fazla söz sahibi olacak, alanında uzman kişileri ülkemize kazandıracağız.

Bu vesileyle, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun 2016 yılı bütçesinin hayırlı çalışmalara vesile olmasını diliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)