Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 6'ncı tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:51
Tarih:03/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 6'ncı tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA ZİYA ALTUNYALDIZ (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulumuzu ve aziz milletimizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, küresel ticaret ile ülkelerin ekonomik konumu, gücü, zenginlik ve refahı arasında çok önemli bir ilişki var. Özellikle G20 ülkelerine bir baktığımız zaman, küresel hasılanın yüzde 85'ini G20 ülkelerinin ortaya koyduğunu, yine, küresel ticaretin yüzde 80'inin G20 ülkeleri tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz.

Ayrıca, özellikle 1960'lı yıllarda toplam küresel hasıla içerisinde yüzde 9-10'lardayken küresel ticaretin payı, bugüne geldiğimizde yaklaşık yüzde 25'lere gelmiştir. O hâlde ülkelerin zenginliği ve refahı ile küresel ticaret arasında doğrudan bir ilişki vardır.

Ülkemizin bir taraftan üretim ülkesi -üretim bilgi ve becerisiyle, onun derinliğiyle- diğer taraftan da bir ticaret ülkesi olma zorunluluğu vardır ve bu kapsamda AK PARTİ hükûmetleri döneminde özellikle ticarete dönük parametremizde bize iki husus öncülük etmiştir ve yön vermiştir. Bunlardan birisi hız, diğeri güvenliktir.

Evet, bir ticaret içerisinde çok farklı aktörler vardır. Bu aktörlerin bir kısmında hızı dikkate almak ve küresel arenada rekabetçi olmak zorundasınız, ticaret erbabının önünü açmak durumundasınız, küresel aktör olması için ona her türlü desteği vermek zorundasınız; ama diğer taraftan da içerideki üreticileri korumak, tüketicilerin sağlık ve güvenliğini korumak ve aynı zamanda üreticilerin de önünü açmak durumundasınız. İşte, iki hususu dengelemek durumundayız; hız ve denge. AK PARTİ hükûmetlerinin çalışmalarında bu iki unsur öne çıkmış ve bunlar üzerinde yürümüşüzdür.

Değerli arkadaşlar, bir ticarette üretim bandından nihai tüketiciye ulaşana kadar tüm süreçleri yönetemezseniz ticareti yönetemezsiniz. Ticaret bir arz zinciri yönetimidir. Arz zincirindeki tüm unsurları doğru yönetmek, entegre etmek, sistem kurmak ve sistem yönetmek durumundasınız. Bilişim sistemleri ile yönetim sistemlerini entegre etmek durumundasınız. O hâlde, anı değil tüm süreci yönetmek zorundasınız, filmin bir karesine değil tamamına odaklanmak zorundasınız.

AK PARTİ hükûmetleri döneminde sürdürülebilir, izlenebilir ve öngörülebilir bir ticaret hayatını milletimizle buluşturduk ve rekabetçi bir ekonominin küresel ticaretinde de önemli başarılar elde ettik. Bu kapsamda özellikle bilişim sistemleriyle entegre ettiğimiz sistemi yüzde 100 elektronik gümrük uygulamalarına geçirdik. Artık ticaret erbabı, gümrük gümrük dolaşmak yerine ofisinden tüm ticaretini gerçekleştirebilecek hâle geldi.

Diğer taraftan, risk yönetimine dayalı çalışma esasıyla denetleyeceğiniz, kırmızı hatta alacağınız, mavi hatta alacağınız eşyaları da, Çin'den çıkan eşyayı... Özellikle, özet beyan sistemiyle eşyaya ilişkin ve taşıyıcıya ilişkin tüm bilgilerin önden gelmesi sistemini kurmak suretiyle, eşyaya dair muameleyi önceden görmek durumundasınız.

Yine, diğer taraftan, değerli arkadaşlar -ticaret hayatında bir paradigma değişikliğidir, ezberi bozan bir uygulamadır- artık ticaret erbabının gümrük gümrük dolaştığı bir çalışma hayatından, çalışma alışkanlığından, çalışma retoriğinden, ticaret erbabının bir anlamda hizmeti ayağına, bir anlamda yerinde sunan bir anlayışla "yetkilendirilmiş yükümlü" ve "yerinde gümrükleme" uygulamasını hayata geçirdik. Bu sayede, ticaret erbabını tüm işlemlerini ofisinden, deposundan, fabrikasından yapabilir duruma getirdik. Gümrüklemeyi ayağına getirdik ve orada yaptığı gümrüklemeyi transite kadar, nihai destinasyona kadar götürme imkânını getirdik.

Yine bu kapsamda, değerli arkadaşlar, AB ve EFTA ülkeleriyle ortak transit rejimini getirmek suretiyle 3 bina, 1 gümrük idaresiyle 32 ülkeyi entegre ettik ve tek beyannameyle, rekabetçiliği sağlayan ve zamanı minimize eden bir anlayışla, gümrük işlemlerini entegre ettik.

Sonuç itibarıyla, değerli arkadaşlar -evet, ticarette rekabetçilik, güven ve hız- bütün bu entegrasyonu sağlamak suretiyle gümrük işlemlerinde ilk...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ZİYA ALTUNYALDIZ (Devamla) - ...otuz dakikada yüzde 34 yapılabilecek işlem hacmini ilk bir dakikada yüzde 64'e çıkardık ve aynı zamanda, değerli arkadaşlar -değerli Başkan, bitiriyorum- Ticaretin Kolaylaştırılması Endeksi'nde 2012'deki 62'nci sırayı 2014'te 46'ncı sıraya indirmek suretiyle 16 basamak birden yükselttik.

Evet, ticaret ülkesi ve rekabetçilik...

Hepinizi saygıyla sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)