Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 2'nci Tur Görüşmeleri Münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:47
Tarih:28/02/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 2'nci Tur Görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AK PARTİ GRUBU ADINA SABRİ ÖZTÜRK (Giresun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının 2016 yılı bütçesi üzerine söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Büyük ülke olma ideali kendi sınırları dışında da etkin olmayı, küreselleşen dünyada söz sahibi olmayı gerektirir. Bunun için etkili diplomasi, güçlü diaspora ve etkin lobi faaliyetleri gerekmektedir. Bilindiği gibi, Balkanlardan Orta Doğu'ya, Avrupa'dan Orta Asya'nın en ücra köşelerine kadar, kısacası dünyanın birçok yerinde ortak tarih, kültür veya dil birliğiyle bağlı olduğumuz 200 milyonu aşkın soydaş ve akraba topluluğumuz var. Ayrıca, 60'lardan sonra göçlerle dünyanın dört bir yanına uzanmış, yurt dışında yaşayan 5 milyonu aşkın vatandaşımız var. İşte bu insanlarımız için 2010 yılında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı kurulmuştur.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, bulundukları ülkede ayrımcılığa, ırkçılığa uğramadan, insan onuruna yakışır bir şekilde, mutlu, huzurlu yaşayabilmeleri için Başkanlığımızca çalışmalar yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerdeki yabancı düşmanlığı, İslamofobya, Gençlik Daireleri tarafından ellerinden alınan çocuklarımız, aile birleşimi, eğitim gibi çeşitli sorunlarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Yine, yurt dışında yaşayan gençlerimize yönelik Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri, Eğitim ve Akademik Destek, Herkes İçin Adalet, Aktif Yurttaşlık ve Eşit Katılım gibi programlar yapılmaktadır. Bu programlarla ülkemiz ile yurt dışı gençlerimiz arasında tarihî ve kültürel bağlarımızın geliştirilmesi, gençlerimizin öz kültürlerine bağlı kalarak, başarılı bireyler olarak bulundukları ülkelerde yetişmeleri amaçlanmaktadır.

Yine, dünyanın birçok yerinde bulunan soydaş ve akraba topluluklara yönelik Mevlâna Kültürel Etkileşim, Gençlik Gelişim, Kültürel Envanter Destek, Bölgesel Araştırmalara Destek, Türkiye Mezunları İletişim ve İşbirliği gibi programlar yapılmaktadır. Bu programlarla da Türkiye'nin tarihi ve kültürüyle soydaşlarımızın buluşturulması, mensup oldukları ülke ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Gençlik Köprüleri Programı kapsamında dünyanın birçok yerinden gençlerimiz Türkiye ve Türkçe temalı gezilerle Türkiye'nin tarihi ve kültürüyle buluşmuştur.

Yine, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın karşılaştıkları insan hakları ihlalleri, yönetime katılım, ayrımcılık gibi konulardaki hukuki sorunlarının çözümü için hukukçuların eğitimine yönelik programlar düzenlenmiştir.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız tarafından kurulan, 7 ülkede 450 STK'ya eğitimler verilmiş, projelerine maddi destekler sağlanmıştır.

Başkanlık tarafından geliştirilen akademi programlarıyla, kültürel ortaklığımızın bulunduğu ülkelerin bürokratları, STK temsilcileri, medya çalışanları ve akademisyenlerinin Türkiye'deki muhataplarıyla bir araya gelmeleri sağlanmıştır.

Sayın milletvekilleri, Başkanlık tarafından verilen Türkiye Burslarıyla ülkemizin uluslararası çekim merkezi hâline gelmesi ve ülkeler arası ekonomik, sosyal, kültürel iş birliğinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Türkiye Bursları için 2015 yılında 182 ülkeden 155 bin başvuru yapılmış, ancak kontenjan 5 bin olduğu için 5 bin öğrenciye burs verilebilmiştir. Hâlen ülkemizde 153 ülkeden 15 binden fazla öğrenci eğitim görmektedir. Türkiye burslusu olarak eğitim gören öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik gelişmelerine katkı sağlamak; sivil toplum, lobicilik, medya gibi alanlarda bilgi ve farkındalıklarını arttırmak; yine, öğrencilerin Türk kültür ve medeniyetiyle Türkiye'nin küresel vizyonu hakkında bilgilendirilmeleri için Uluslararası Öğrenciler Akademisi programları uygulanmaktadır. Bu öğrenciler, ülkelerinin en başarılı öğrencileri olduğundan Türkiye'de eğitim gördükten sonra ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin bir dostu olarak kamu diplomasimize de katkıda bulunuyorlar.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının şüphesiz sayabileceğimiz daha birçok yararlı çalışmaları mevcuttur. Süre sınırlı olduğu için ancak bu kadarını anlatabiliyoruz.

Özetle, geçmiş devlet büyüklerimiz tarafından ifade edilen, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar soydaşlarımız ve akraba topluluklarla bağlarımızın bugün çok daha güçlü olduğunu, bu çalışmalar sayesinde ülkemizin büyük Türkiye ideali yolunda hızla yürüdüğünü söyleyebiliriz.

2016 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)