Konu:Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:33
Tarih:27/01/2016


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

LALE KARABIYIK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın ikinci bölümüyle ilgili şahsım adına söz almış bulunmaktayım.

Evet, bu maddelerde de yine her alana giren farklı konular yer almakta. Önce şununla başlayayım: Doğum izinleri var, süt izni konuları var, evlat edinme var. Biz, tabii ki kadının istihdamdaki hayatını kolaylaştıracak, kadın istihdamını artıracak her türlü desteğin yanındayız. Ancak, şunu söylüyoruz: Doğum izni de olmalı, esnek çalışma da olmalı fakat bunların doğru kurgulanması, doğru planlanması lazım. Hatta yalnız doğuma bağlanmamalı, kadının hayatında herhangi bir dönemde ailevi sorunlar sebebiyle izin alabileceği ya da yarım zamanlı çalışabileceği hakları da olmalı. "Doğru kurgulanmalı." diyorum çünkü ilgili maddeyi incelerseniz burada yarım zamanlı çalışma süreleri belirlenmemiş, net değil ve bu bir suistimal yaratabilir. Mesela, diyelim ki, işveren dedi ki çalışan kadına: "Yarım zamanlı çalışma hakkını gündüz 11.00 ila 15.00 arası kullanacaksın." Düşününüz ki, İstanbul'da yaşayan bir kadın çalışan. Günün hepsi gitti zaten o İstanbul trafiğinde. Yani, demek istiyorum ki doğru kurgulanması lazım ve bu maddenin özellikle eksiği çalışma saati sürelerinin net olarak belirlenmemesi.

Yine, süt izni kalkıyor, yerine iki aylık çalışma izni geliyor. Yine, neden acaba birinci, ikinci ve üçüncü doğumlarda aynı miktarda izin değil, daha farklı daha fazla aylarda izin kullandırılıyor? Bu tasarı doğru planlanmalı, doğru programlanmalı diyoruz, Türkiye'de iş barışını bozmamalı.

Peki, başka ne yan etkiler yapabilir? İş güvencesizliği yaratabilir, özel istihdam bürolarını artırabilir ve taşeron çalışmayı artırabilir. İşte, bu nedenle doğru kurgulanmalı, doğru planlanmalı diyoruz. Biz, kadının istihdama katılmasını teşvik ediyorsak, peki o zaman acaba kreş desteği nerede, bunu merak ediyorum. Yani, bu konuda şunu söylemek istiyorum: Bu destekler olmalı ama acaba kadının aklına şöyle bir çelişkili soruyu getiriyor muyuz? Evde mi oturmalı, çocuk mu kariyer mi? İşte, bu çelişkiye düşmeyecek şekilde, istihdam desteğini verecek şekilde bu maddelerin oluşması gerekirdi diye düşünüyorum.

Evet, yine bir başka maddemizde, ki biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu sürekli söylemiştik, genel sağlık sigortası prim borcu olanlar demiştik. Şimdi, 27'nci maddeyle ilgili konuşmak istiyorum, özellikle değinmek istiyorum. Bakın, bu kanun, yürürlüğe girdikten sonraki kişileri kapsayacak. Oysa geçmişte prim borcu olanlar yine sağlık hizmetinden faydalanamayacaklar. Oysa bu borçların silinmesi gerekiyordu, zaten maddi gücü olmayan kişiler bu borçları ödemeyeceği için yine sağlık hizmetinden yararlanamayacaklar, onun için bunun da göz ardı edilmemesi gerekiyor.

Çalışan emeklilerle ilgili zaten Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz projelerimizde de belirtmiştik. Bu sosyal güvenlik destek priminin olmaması gerektiğini ifade etmiştik.

Şimdi bakalım, Türkiye'deki emeklilerin durumuna bir göz atalım. Bakın, emekliler geçinemediği için ikinci iş yapmak istiyor. Dünyadaki diğer emeklilere bakalım, farklı ülkelerde emeklilik yaşamlarını belli bir yaştan sonra dünyayı gezerek geçiriyor, hobileriyle uğraşıyor, torunlarıyla ilgileniyor. Oysa Türkiye'ye bakıyoruz, emeklilerin yüzde 93'ü çalışırken emekli olduğu zaman geçinecek bir meblağ ayıramamış çünkü gelir yetersizliği söz konusu ve yüzde 54'ü emekli olduğunda yaşamını sürdüremeyeceğini düşünüyor. İşte, bu nedenle de ikinci bir işe mutlaka ihtiyaç duyuyor. Aslında gerçek bir intibak yasasıyla gelir adaletsizliği ortadan kaldırılarak başlanmalı. Dünyadaki gelir boşluğunu da hatırlatmak istiyorum, bakın, emeklilerde Türkiye'de on sekiz yıl gelir boşluğu var ama dünya ortalaması yedi yıl. Bu nedenle, biz zaten bu maddeyi projelerimizde de ifade etmiştik, emeklilerin gelir seviyesinin yükselmesi, adaletsizliğin ortadan kalkması üzerinde durmuştuk. Bunu da dikkatlerinize sunmak istiyorum.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)