Konu:Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:30
Tarih:20/01/2016


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

LALE KARABIYIK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarla Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 1'inci madde önergesiyle ilgili söz almış bulunuyorum.

Evet, şu anda bütün kamuoyu genç girişimcilere üç yıl boyunca vergi istisnası olduğunu ve hiç vergi alınmayacağını zannediyor. Çünkü iktidar partisi milletvekilleri "Genç girişimcilere vergiden üç yıl istisna getiriyoruz." dedi, ayrıca bu ifade orta vadeli programda da yer almakta. Oysa, işin aslı böyle değil. Aslında maddeye dikkat ederseniz girişimcinin geliri yıllık 12.600 lira dilimine kadar istisnaya tabi, buraya düşen vergi kısmı da zaten 1.800 lira yani yıllık 1.800 liralık bir istisnadan bahsediyoruz. Oysa, kamuoyu böyle algılamadı çünkü maalesef bu ifade kamuoyuna yanlış verildi, farklı yansıtıldı. Kaldı ki genç girişimciler için en az 45-50 bin lira harcamadan bir iş imkânına sahip olmak ya da bir iş kurmak, aslında iş kurmanın maliyetinin altından kalkmak da -onlar için- son derece zor çünkü gerçekten 45-50 bin liradan aşağıya iş kurmaları mümkün değil.

Peki, neden genç girişimcilerin desteklenmesi gerekiyor, bir onu söyleyelim. Bakın, Türkiye'de şu anda genç nüfus avantajı var. Türkiye'nin yaş ortalaması 29'dur şu anda. Ama, bu avantajı fırsata dönüştürmek de aslında bizlere düşüyor. Bakın, çalışma yaşındaki nüfusun yirmi yıl içerisinde daha da artması bekleniyor. E, bu artış, yeni istihdam olanakları yaratacak şekilde destek vermeyi de aslında zorunlu kılıyor.

Peki, şu anda işsizlik oranımız nerelerde? Yüzde 10'larda. Genç nüfusta nerede? Yüzde 20'lerde. Peki, üniversite mezunu genç işsizlerimizin oranı ne? Yüzde 30. Peki, ülkemizde ne kadar istihdam yaratabiliyoruz, bu oran kaç? Yüzde 50. Peki, İsviçre gibi ülkelerde ne kadar? Yüzde 80'lerde. Türkiye istihdam yaratabilme oranında 34 ülke içerisinde en kötü 2'nci ülke, bunu unutmayalım.

Uzmanlar genç ama işsiz olan bu gruba "kayıp nesil" adını veriyor değerli vekiller, kayıp nesil. İşte, genç girişimcilerin desteklenmesi bu sebeple önemli. Yeni istihdam olanağı yaratmış olacağız aynı zamanda, onlar iş kuracaklar, yeni istihdam olanakları yaratacaklar ve yeni iş fikirlerini hayata geçirebilecekler.

Bakın, iş fikirleri derken, ne diyoruz? Katma değeri yüksek sektörlere önem verelim diyoruz, cari açığı düşürmek için. Katma değeri yüksek ürünler üretelim ve ihraç edelim diyoruz. İşte bu sebeple yeni iş fikirlerine ihtiyaç var. Türkiye'de unutmayalım ki hâlen risk sermayesi destekleme sisteminin tam olarak yapılanmadığını ve hayata geçmediğini biliyoruz. Bu nedenle, fikir üretenlerin ve genç girişimcilerin desteklenmesinin son derece önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Bakın, ben üniversitede bir akademisyenken şunu gördüm: Üniversiteye, genç girişimcilere örnek olsun diye, girişimcilik hikâyelerini anlatmak için şirket sahiplerini çağırıyorduk. Onlar kendilerinin hikâyelerini, bu işi nasıl kurduklarını anlatıyorlardı ve gençlerdeki o ilgiyi görmenizi isterim. Ancak şunu düşünüyorlardı: Sadece parası olan ya da ailesinden zengin olan iş kurabilir. Ama desteklenecekleri zaman iş kurabileceklerini ve fikirlerini hayata geçirebileceklerini anlattığımız zaman bundan çok büyük heyecan duymuşlardı. İşte bu sebeple Türkiye'ye genç girişimcileri kazandırmak ve yeni fikirleri hayata geçirecek olanakları sağlamak zorundayız. Bu bizlere düşüyor.

Bu sebeple, sözü geçen maddedeki miktarları asla yeterli bulmuyoruz ve kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinden dolayı da üzüntü duyuyoruz ve bunun aslında daha fazla istisna getirilerek düzeltilmesini istiyoruz çünkü Türkiye'nin özellikle genç girişimcilere, onların istihdam edilmesine ve istihdam yaratılmasına ve yeni fikirlerin hayata geçirilmesine son derece ihtiyacı vardır.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)