Konu:CHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:24
Tarih:06/01/2016


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Değerli milletvekili arkadaşlarım, CHP'nin Roman kardeşlerimizin özellikle barınma ve konut ihtiyaçlarını gidermek üzere yapılan bazı uygulamaların araştırılmasıyla ilgili olarak vermiş olduğu grup önerisi hakkında söz aldım. Bu vesileyle heyetinizi saygıyla selamlarım.

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin yakın tarihi aynı zamanda horlanan, itilen, ötekileştirilen toplumsal grupların da tarihi olmuştur. Türkiye'deki modernleşme süreci tepeden inmeci bir anlayışla tasavvur edilmiş, modernleşme tipine uygun düşmeyen toplumsal kesimler belli bir kalıba sığdırılmak üzere farklılıkları yok sayılmış, kültürel özellikleri bastırılmış, kısacası kendi özünden uzaklaştırılmak istenmiştir.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ne zaman oldu bunlar?

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Hâlbuki, insanı insan yapan unsurları onun aidiyeti, kültürel ve ananevi özellikleri olduğu göz ardı edilmiş...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sen uzayda mıydın bunlar olurken?

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - ...sosyolojik yapımız içten içe bir buhar kazanı gibi kaynamıştır. Bu dönemde bir yandan muhafazakâr ve dindar kesimler, diğer yandan farklı kültürel özelliklere sahip sosyolojik tabanlar, bir diğer yandan da etnik aidiyetler tek tipleştirilmek üzere bir sistem organize edilmiştir. Bu nedenle, bu kesimlerle ilgili giderek nefret söylemi de baş göstermiştir. Aslında, ülkemiz gerçekleri nazara alındığında, farklılıkları aynı kalıba sığdırma anlayışıyla bu anlayışın beraberinde getirdiği ötekileştirme ve nefret söyleminin ülkemizde sosyolojik ve tarihsel bir arka planı bulunmamaktadır değerli arkadaşlarım. Bizim tarihî kodlarımız da dinî aidiyetimiz de buna engeldir.

Sayın milletvekilleri, birçoğumuzun mensubu olmakla şeref duyduğumuz İslam, kelime anlamı itibarıyla barış demektir ve İslam'a göre bir ırkın bir başka ırka hiçbir şekilde üstün olamayacağı temel prensiplerden bir tanesidir. Bu nedenle, herhangi bir Roman kardeşimizin, kendini ne hissediyorsa hissetsin, bu ülkede yaşayan herhangi bir kimseyle arasında hiçbir fark yoktur, olmayacaktır. Bütün adımlarımız bu paradigma üzerine şekillenmiştir ve bundan sonra da böyle devam edecektir.

Sayın milletvekilleri, AK PARTİ 2001 yılında yola çıkarken her türlü farklılığı zenginlik sayan ve yıllardır ülkede yok sayılan, itibarsızlaştırılan toplulukların asli ve eşit bir vatandaş olarak Türkiye'de yer alması iddiasıyla yola koyulmuştur ve bunda da on dört yıllık süreçte bir reform hareketi olarak âdeta attığı demokratikleşme adımlarıyla sessiz devrimin mimarı olmuştur. Bize göre, insanı Yaradan'dan ötürü sevmek boynumuzun borcudur. Bize göre, devleti baki kılmak, insanı yaşatmakla mümkündür. Bize göre, hangi renkten, hangi ırktan olursa olsun, bu devletin her vatandaşı bir tarağın dişleri gibi birbirine eşittir.

Sayın milletvekilleri, Roman kardeşlerimizden bahsedince, öncelikle, burada bir hakkı teslim etmek gerekiyor. Ülkemizde Roman yurttaşlarımızın yaşadıkları zorlukların devlet tarafından ilk defa tanınması ve üst düzeyde dillendirilmesi, her şeyden önce Romanlarla diyalog kurulması 2009 yılının sonunda AK PARTİ iktidarında gerçekleştirilmiştir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bu diyalog Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı dönemindeki talimatlarıyla İstanbul'da düzenlenen Roman Çalıştayında Roman vatandaşlarımızla gerçekleştirilen buluşmayla mümkün olmuştur. Bu tarihten sonra çeşitli bakanlıklarımız tarafından kâh Roman sivil toplum kuruluşlarıyla kâh Roman toplumunun temsilcileriyle toplantılar gerçekleştirilmiş, Roman kardeşlerimizin başta istihdam, eğitim ve barınma alanlarında olmak üzere tüm sorunlarına kalıcı çözümler aranmıştır. Bu çalışmalar neticesinde uygulamaya konulan ve konulmak üzere olan strateji belgelerini birazdan sizlerle paylaşacağım ancak ondan önce ifade etmeliyim ki partimiz hem seçim beyannamesinde hem Hükûmet programında Roman kardeşlerimizin beklentilerini karşılayacak taahhütlerde bulunmuş, son olarak, kısa bir süre önce Sayın Başbakanımız tarafından kamuoyuna açıklanan 2016 Hükûmet Eylem Planı'nda bu taahhütlerimiz daha somut hâle getirilerek takvime bağlanmıştır.

Eylem planımızda, 21 Aralık 2015-21 Mart 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmek üzere, Roman kardeşlerimizin başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları olmak üzere sorunlarının çözümüne hız vererek her türlü ayrımcılık zemininin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların başlatılacağı ifade edilmiştir. Öte yandan, eylül ayında yapılan parti kongremizde partimizin iç yapılanmasında da değişikliğe gidilerek yeni Genel Başkan Yardımcılığı olan İnsan Hakları Genel Başkan Yardımcılığı ihdas edilmiştir. Söz konusu AK PARTİ İnsan Hakları Genel Başkan Yardımcılığının dört çalışma başlığından bir tanesi Roman kardeşlerimizle ilgili başlıktır. Nihayet bu Genel Başkan Yardımcılığımız henüz geçtiğimiz pazar günü Sakarya'da 18 Roman derneğinin temsilcisini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İŞ-KUR Müdürlüğü, millî eğitim müdürleri, belediye başkanlarıyla aynı masa etrafında buluşturarak yani sorunların çözüm muhataplarıyla onları bir araya getirerek iskân, eğitim, istihdam ve sosyal alan ve ayrımcılık konularında somut çalışmaların altına imzalar atılmıştır.

Sayın milletvekilleri, 2009 yılından bu yana birçok bakanlığın müşterek surette sürdürdüğü çalışmalar neticesinde Roman vatandaşlarımıza yönelik kimi strateji belgeleri hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Örneğin, Roman Vatandaşlarımızın Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Projesi 2014 sonunda ihaleye çıkmış, 27 Temmuz 2015 tarihinde ihale sonuçlandırılmış, proje Kasım 2015 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur. Bu çerçevede Ankara, Adana, Balıkesir, Hatay, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Mersin ve Tekirdağ illeri olmak üzere 12 pilot ilde yirmi dört ay boyunca Roman yurttaşlarımıza çeşitli konularda yardım ve danışmanlık sunulacak, Roman semtlerinde araştırmalar gerçekleştirilecek, ayrımcılıkla mücadele alanında farkındalığı güçlendirmek için eğitimler verilecek, Roman semtlerindeki okullarda çocuklarla ders dışı aktiviteler gerçekleştirilecek, sağlık sisteminden daha kolay yararlanmasına yönelik eğitimler yapılacak, mesleki kurslara erişim sağlanacak ve ücretsiz taşıma hizmeti sunulacaktır. Bu proje dâhilinde Roman yurttaşlarımızın arasından istihdam edilecek Roman ara bulucu kardeşlerimiz de olacaktır.

Yine Roman vatandaşlarımıza yönelik yürütülecek politikaları belirlemek ve bu konuda eş güdümü sağlamak için Sosyal İçerme Uluslararası Strateji Belgesi 2016-2021 hazırlanmaktadır. Bu belge, başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere diğer bakanlıklar ve Roman sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirilen çalışmalardan sonra ulaşılan noktanın bir özeti olacak ve 2020 yılına kadar devlet olarak farklı kurumlar eliyle gerçekleştirilecek politikaların da temelini oluşturacaktır. Bu belgenin hazırlıklarının sürdürülüyor olmasına Avrupa Birliği tarafından hazırlanan 2014 İlerleme Raporu'nda olumlu bir husus olarak da yer verilmiştir.

ÖZCAN PURÇU (İzmir) - Beş yıl oldu, daha hazırlanmadı yalnız, beş yıl oldu. Beş yıldan beri bekliyoruz, strateji bekliyoruz.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Bu strateji belgesi 2016-2018 ve 2019-2021 dönemini kapsayacak iki dönem hâlinde uygulanacaktır.

ÖZCAN PURÇU (İzmir) - Otuz sayfa şeyi beş yılda yazamadık.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Bu uygulamalar arasında eğitim, istihdam, sağlık ve barınma da vardır.

Sayın milletvekilleri, sözlerime son vermeden önce buradan Roman kardeşlerime seslenmek istiyorum:

Değerli kardeşlerim, siz bu ülkenin asli unsurlarısınız. Size asla yan gözle bakmadık, bakmayacağız. Her ne sorununuz, her ne derdiniz varsa onlar bizim de sorunumuzdur, bizim de derdimizdir.

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) - O yüzden çadırlarda ölüyorlar.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Samimi gayretlerimiz ortadadır; yaptık, yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bunların artık araştırma safhası çoktan geçti.

ÖZCAN PURÇU (İzmir) - Bakın, yapılanlar bunlar mı Allah aşkınıza? Yapılan bu mu?

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Biz sorunların teşhisini koyduk, çözme safhasına geçtik, biz bunları çoktan araştırdık.

ÖZCAN PURÇU (İzmir) - Yapılan bu mu? Beş yıl, beş yıl... Yapılan bu mu?

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) - Hikâye, hikâye...

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Araştırmaya da gerek duymuyoruz, artık yapıyoruz.

ÖZCAN PURÇU (İzmir) - Şu anda, bakın, on yıl önce çadıra geçen insan bu.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Roman kardeşlerim, o dönem bu dönemdir diyorum.

ÖZCAN PURÇU (İzmir) - 6 aylık bebek öldü burada, 6 aylık bebek öldü.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Sizleri bu duygu ve düşüncelerle saygıyla selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum, çok sağ olun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)