Konu:Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:20
Tarih:25/12/2015


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SAMİ ÇAKIR (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 11 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmesi bitti. Bu görüşmeyle ilgili olarak oyumun rengini belli etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, üç gün süren görüşmeler sonunda muhalefet partilerinin katkılarını takip ettik. Özellikle, teknik olarak önümüze koydukları hususlarda memnuniyetimizi belirtmek isterim.

Bu çerçevede oyumun rengini belli etmek üzere huzurlarınıza gelmiş olmakla beraber bazı maddelerin önemine binaen hatırlatılmasını gerekli görüyorum. Özellikle, bu yasa düzenlemesiyle Sanayi Sicili Kanunu'na göre verilen imalat sanayisi için kullandırılan kredilere bağlı olarak banka ve sigorta muamele vergisine getirilen muafiyeti önemsediğimi belirtmek istiyorum. Sermaye şirketleriyle münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla benzer nitelikte olanlara vergi kesintisi ve istisna için Maliye Bakanlığına bu oranları belirleme yetkisi verilmiştir. Tasarıyla, menkul kıymet ve değer sermaye piyasası araçlarıyla mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen kâr paylarına ilişkin olarak 31/12/2015 tarihine kadar uygulanması hüküm altına alınmış olan vergi kesintisi uygulamasının 31/12/2020 tarihine kadar uzatılması öngörülmektedir.

Yine, dâhilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak girdilerin 31/12/2015 tarihine kadar tesliminde uygulanan tecil ve terkin işlemlerinin yine 31/12/2020 tarihine kadar uzatılması öngörülmektedir.

Yine, bu kanunla tüm BAĞ-KUR ve SSK emeklilerinin -2016 yılının başından itibaren- aylık gelirlerine 100 Türk lirası seyyanen zam öngörülmektedir.

Vergi istisnası uygulamasının çoğu ülke mevzuatında yer aldığı, ülkelerin belirlediği sosyal ve siyasal amaç doğrultusunda vergi istisnası düzenlemelerinde bulunmasının doğal olduğu, diğer yandan son on üç yılda düşük ve orta gelirli vatandaşlar ile esnafın vergi adaleti anlamında korunmasına yönelik birçok adım atıldığı hepinizin malumudur.

Bu vesileyle, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 11 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim.

Değerli milletvekilleri, biz, ülkenin batısıyla, doğusuyla, kuzeyiyle, güneyiyle kardeş olduğunu, kardeş olması gerektiğini ve... Kardeşliğini tesis edememiş olursak hiçbir şey yapmamış sayılırız.

Bu çerçevede, tekrar, bu tasarının ülkemize hayırlı olmasını, hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Oyumun renginin olumlu yönde olacağını belirtir, siz değerli Genel Kurulu saygıyla selamlarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)