Konu:Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:18
Tarih:23/12/2015


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde şahsen söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Küresel ölçekte çalkantılarla geçen, yakın coğrafyamızda karmaşanın hâkim olduğu, uluslararası alanda ekonomik daralmaların yaşandığı bir yılı geride bırakmanın arifesindeyiz. Tüm olumsuzluklara rağmen, altı ay gibi kısa bir zaman aralığında ülkece iki genel seçimi demokratik bir ortamda, güvenle gerçekleştirdik. 1 Kasım seçimlerinin ardından ekonomi dünyası da yeni bir döneme adım attı. Piyasalardaki hareketli yükseliş normale döndü. Cari açık azalmaya devam ediyor. Sanayi üretimi verileri üst üste artış göstermeye başladı. Kısacası, siyasi belirsizliğin ve ekonomik istikrarsızlığın yerini güven ve huzur ortamı devraldı ve tek başına iktidar olan AK PARTİ'nin ekonomik vaatlerini hızla gerçekleştirmesi ve verdiği sözleri yerine getirmesi için bir anlamda zamanla yarış başladı.

Değerli milletvekilleri, seçimler öncesinde beyan edilmiş olan AK PARTİ taahhüt ve vaatlerini içeren 2016 Yılı Eylem Planı'nı Sayın Başbakanımız önceki hafta kamuoyuyla paylaştı. AK PARTİ'nin tutamayacağı sözü vermemesi ve verdiği sözü tutması ilkesi çerçevesinde bu eylem planı ve reform paketi açıklandı. Bir haftalık, üç aylık, altı aylık ve bir yıllık takvimle neler yapılacağı ilan ve taahhüt edilmiş oldu. Pek çok alanda olduğu gibi, ekonomik alanda da yeni bir döneme girildi. Makroekonomik istikrarın sürmesi, kazanımların güçlendirilmesi ve devamı için mikroekonomik ve sektörel dönüşümler büyük ölçüde önem kazanmaya başladı.

Ekonomik kalkınma için dışa açık ve tüm dünyayla entegre, yenilikçi bir ekonomi modeline ve bunun için de yatırım ortamının iyileştirilmesine ihtiyaç var. İşletmeler için ekonomik belirsizlikleri en aza indirecek, müteşebbisler için çok daha sağlıklı ve öngörülebilir, üretimi ve yatırımı destekleyecek yeni bir politika ihtiyacı var ülkemizin. Dolayısıyla, gerekli yasal düzenlemelerin süratle Meclise getirilmesi ve hayata geçirilmesi gerekiyor. Bizler bu bilinçle çalışıyor, yeni bir vizyon ortaya koyuyor, icraatlar ve reformları tek tek anlattığımız 2016 Eylem Planı'nı düzenliyor, halkımıza, vatandaşa doğrudan, faydalı işler yapmaya da gayret ediyoruz.

Bu anlamda, doğu ve güneydoğuda terör olaylarından dolayı zarar gören vatandaşlara yönelik destek paketinde yer alan 1 Aralık 2015'ten itibaren üç aylık vergi ve sigorta beyannamelerinin ertelenmesi bu gayretlerimizin açık bir göstergesidir. Yine, bölgedeki öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için yoğunlaştırılmış programlara yönelik alınan tedbirler, Ankara'da yangında, facia sebebiyle yıkılan 250 dükkâna dükkân başına 30 bin lira yardım yapılması kararı da ortaya konulan bu yeni anlayış kapsamındaki icraatlardandır. Bu çerçevede, eylem planında yer alan reform ve vaatlerin yanı sıra, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları birleştirilerek yeni gelir vergisi kanununun çıkarılması ve Vergi Usul Kanunu'nun güncellenmesi gibi mali konularla ilgili mevzuata ilişkin önemli düzenlemelerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Sayın milletvekilleri, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nda yer alan düzenlemeler de büyük ölçüde bu mahiyettedir. Yürürlüğü 31/12/2015 tarihinde sona eren çeşitli düzenlemelerin uygulanmasına devam edilmesini sağlamak amacıyla ilgili kanunlardaki sürelerin uzatılması öngörülmektedir. Bu çerçevede, Gelir Vergisi Kanunu'nun menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen gelirlerin banka ve aracı kurumlarca kaynakta tevkifat suretiyle vergilendirilmesini düzenleyen geçici 67'nci maddenin süresinin uzatılması öngörülmektedir. Katma Değer Vergisi Kanunu'nun, dâhilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak girdilerin tecil-terkin uygulaması kapsamında KDV ödenmeden yurt içinden temin edilebilmesine imkân veren geçici 17'nci maddesinin, yine, Millî Eğitim Bakanlığına bilgisayar donanımları ve yazılımlarının bağışı ile bağış yapacak olanların bunların temininde katma değer vergisi istisnası uygulanmasına yönelik geçici 23'üncü maddesinin, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nun 1'inci maddesi ile bu madde kapsamındaki taşınmaz ve iştirak hisselerinin devir ve tesliminde katma değer vergisi istisnasını düzenleyen geçici 31'inci maddesinin süresi uzatılmaktadır. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 2'nci maddesindeki dernek ve vakıfların kesinti suretiyle vergilendirilmiş kira gelirleri ile menkul kıymet ve faiz gelirleri nedeniyle Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki atölye uygulama birimleri ile çıraklık ve halk eğitim merkezlerindeki uygulama birimlerine bağlı döner sermaye işletmelerinin gelirleri nedeniyle iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacağına ilişkin düzenlemenin uygulama süresinin uzatılması öngörülmektedir.

Ayrıca, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinde öngörülen altı ay açık ceza infaz kurumunda kalma şartının uygulama süresinin 31/12/2020 tarihine kadar uzatılması amaçlanmaktadır.

Sayın milletvekilleri, 1 Kasım seçimleri öncesi vaatlerimiz arasında, emeklilerimize aylık 100, toplamda yıllık 1.200 liralık ekstra zam yer alıyordu. Bu yasayla, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin tamamının geliri, vaat ettiğimiz gibi ayda 100, yılda 1.200 liraya yükselecek, böylece seyyanen zam düzenlemesinden yararlanmayan emekli kalmayacak, emeklilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Sayın milletvekilleri, bu tasarının hayırlı olmasını diliyor, siyasi belirsizlikle neticelenen haziran seçimleri sonrasında baş gösteren ve camilerin, hastanelerin, okulların yakılıp yıkılarak eğitim ve sağlık hizmetlerinin engellenmeye çalışıldığı bir noktaya gelen terör olaylarında can veren şehitlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için üstün gayret gösteren güvenlik kuvvetlerimize de başarılar temenni ediyorum.

Bu vesileyle yüce Meclisimizin millî mücadelede gazilik unvanıyla onurlandırdığı Gaziantep'in kurtuluş günü olan 25 Aralık 1921'in 94'üncü yıl dönümünü kutluyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi saygıyla anıyor, kanunumuzun hayırlı uğurlu olması dileklerimle yüce Meclisinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)