Konu:Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanından (6/11); Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanından (6/53), (6/54), (6/55), (6/56), (6/57) Ve (6/58), trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Başbakandan (6/97); Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanından (6/66), (6/74) Ve (6/79), istanbul Milletvekili Erkan Kandemir'in, (6/48), (6/49), (6/50), (6/51) Ve (6/52), konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, (6/89), (6/90), (6/91), (6/99) Ve (6/100) Ve niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, (6/110) sözlü Soru Önergelerini Cevaplandırması Münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:17
Tarih:22/12/2015


Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından (6/11); Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından (6/53), (6/54), (6/55), (6/56), (6/57) ve (6/58), Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Başbakandan (6/97); Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından (6/66), (6/74) ve (6/79), İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir'in, (6/48), (6/49), (6/50), (6/51) ve (6/52), Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, (6/89), (6/90), (6/91), (6/99) ve (6/100) ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, (6/110) sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sorularla ilgili ilave açıklama ihtiyacı doğdu, bunlarla ilgili elimdeki bilgilerle cevap vermeye çalışacağım, burada bahsetmediğim konular da olursa onları da ayrıca yazılı olarak cevaplandıracağım.

Sayın Pekşen'in soruları var, özellikle sivil havacılıkla ilgili bahsettiğiniz konular var. Sivil havacılıkta Türkiye'de yaşanan gelişmeyi bütün dünya gıptayla izliyor yani hiçbir ülkede iç hatlarda 8 milyondan 85 milyona yolcu taşınmadı dünyada. Büyüme yüzde 5'in altındadır, Türkiye'de üst üste yüzde 15'tir. 2.000 pilot çalışırken 8.500 pilot çalışıyor. 26 havalimanı açıkken şu anda 55 havalimanı hizmet veriyor. Avrupa'da ilk defa denizin ortasına havalimanı yapan ülkenin adı Türkiye'dir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Türkiye'de havayolu halkın yolu olmuştur, benim hangi havayolu şirketinin lisansına imza attığım, atmadığım önemli değildir, biz havayolunu halkın yolu yaparak imzamızı attık. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bu yüzdendir ki Avrupa ECAC'ta Türkiye başkan vekilidir, önümüzdeki sene de Türkiye ICAO'nun cumhuriyet tarihinde ilk defa konsey üyesi olacaktır. Bunlar Türkiye'nin kaşına gözüne meraklı olduğu için değil, havacılıkta bir otorite olduğu için hak ettiği unvanlardır, hak ettiği yerdir, bunu belirtmek isterim.

Şimdi, diğer taraftan, Trabzon Limanı'yla ilgili, tabii, özel sektör, limanın en verimli işletilmesi için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bir limanı özelleştirdikten sonra biz kamu olarak oraya yatırım yapmaya kalkarsak herhâlde bu, doğru bir iş olmaz, kamu kaynağını biz oralarda kullanamayız. Onların taleplerine destek olmak, önlerini açmak için her şeyi yaparız, yaptık da ve zaten oradaki elleçlenen yük miktarları da sonucu ortaya koyuyor. Yük miktarı 1 milyonun altındayken şu anda -işte, 3 milyon, şurada rakamlar var- 3 milyon tona erişmiş durumda. Kapasite, 3,9 milyondan 10 milyon tona çıkmış. Yani, liman, ciddi anlamda bir yük elleçler hâle gelmiştir. Daha iyi olamaz mı? Mutlaka olur, onda şüphe yok ama bundan sonra da bu görev, limanı işletecek işletmecinin görevidir. Biz, sadece ona bu transit yüklerde yapması gereken konularda devlet olarak elimizden gelen katkıyı sağlarız, oradaki otoritelerle daha fazla transit trafiği sağlanması için yardımcı oluruz, bunu da yapmaya devam ediyoruz.

Trabzon-Erzincan demir yolu için benim böyle bir beyanatım yok. Burada bir yanlışlık var, onu öncelikle düzeltmek istiyorum ama bir şey söyleyeyim: Trabzon-Erzincan demir yolu yıllardır ülkenin gündemindedir. Yani, şimdi niye söylüyorsunuz, niye söyleniyor? Önce projeler konuşulur. Önce vizyonunuzu, hedeflerinizi ortaya koyarsınız. Daha sonra bunlar planlamaya alınır, projeleri yapılır, yatırım programına gelir. Ondan sonra da imkân dâhilinde, ülkenin kaynaklarıyla yapımı gerçekleştirilir. Türkiye'nin zor bir coğrafyası var, bunu biliyoruz. Trabzon'a, Erzincan'a demir yolu yaparken yapacağınız bir tünelin uzunluğu 22 kilometredir, sadece bir tünelin. 1 tünel yok, sayısızca tünel var ama yapılacak. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Unutmayalım ki proje çalışmalarının en iyi şekilde yapılması ciddi bir zaman almaktadır. Bu zamanı en iyi şekilde kullanalım...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Bakan, süreniz doldu fakat ben size bitirmeniz için ek süre veriyorum, devam edebilirsiniz, buyurun.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Teşekkür ediyorum.

Dolayısıyla, Trabzon-Erzincan demir yolu da bizim projemiz değil, Atatürk'ün bizzat yazılı vasiyet ettiği bir proje. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Onun için, eninde sonunda bu proje yapılacaktır, bunu buradan ifade etmek isterim.

Yollarla ilgili açıklamalarımı, açıkçası, beğenmediniz. Yani, gecikme var, ben de kabul ediyorum ama hiç yapılmamasından daha iyidir. Eskiden hiç yapılmıyordu, şimdi artık gecikmeli de olsa yapılıyor ama gecikmeleri ben bir mazeret olarak anlatmadım; yaşadığımız, bizim dışımızdan kaynaklanan sorunlar var. Kamulaştırmada insanlar fedakârlık yapmıyor; fedakârlık yapsa, terk yapsa daha kolay yapılacak, yapmıyor. İki tür yaklaşım var: Bir yaklaşım, "Yol yapılacak, ne güzel, konforumuz artacak, gelen giden artacak, ekonomi canlanacak." diye tarlasından, bahçesinden... "Bir evlek yer ver, gel kardeşim para istemiyorum." diyor. Bir yaklaşım da yol yapacak yolumuzu bulamıyor. Gerçek bu. Siz avukatsınız, kamulaştırma davalarında bedellerin nerelerden nereye gittiğini, yolun yapım bedelinin 5 katına, 10 katına çıktığını biliyoruz. Hukuk sistemi karşısında bizim yapacağımız bir şey yok hem zaman kaybediyoruz hem para kaybediyoruz. Kanuni Bulvarı'nda daha yolun üçte 1'ini yaptık, kamulaştırma bedeli, yolun yapım bedelinden fazladır; onun için kamulaştırmayı mutlaka bu yüce Meclis bir esasa bağlamalıdır, ticaret amaçlı kullanılmamalıdır kamulaştırma. Genel olarak yapılan yolların ekonomiye katacağı, civardaki yapılaşmaya getireceği şerefiyeler de dikkate alınarak yeni bir kamulaştırma yasasına ihtiyaç var; bunu yapabilirsek kamulaştırma için ödediğimiz fazla paraların birçoğunu da yeni yollar yapmak için ayırma imkânımız doğacaktır.

Baz istasyonlarıyla ilgili Sayın Gürer'in açıklamaları için teşekkür ediyorum. Açıkçası, kanser yaptığına dair somut bir tespit yok ama bu konu bir algı olarak yaygın olarak var insanlar içerisinde ama şunu unutmayalım, her nimetin bir külfeti var. Bugünkü teknolojiyle baz istasyonu olmadan cep telefonuyla haberleşme imkânımız yok. Aslında şu anda sizin cebinizdeki cep telefonu, o baz istasyonundan daha fazla risk oluşturuyor. Eğer böyle bir şey yapacaksak hepimiz cep telefonunu terk etmemiz lazım, o zaman da hayat çok zor olur. Cep telefonu artık, bizim ailemizin bir bireyi hâline geldi; çocuklarımız kadar, aile bireylerimiz kadar aradığımız, eksik olduğunda da âdeta yaşamın duracağı bir noktaya geldik. Dolayısıyla tabii ki bilerek, zarar vereceğini gördüğümüz anda bunlara müdahale ediyoruz; bunların kuralı var, esasları var -az önce anlattım- ne kadar elektromanyetik dalga neşredeceğine dair konulmuş kurallar var. Bu alanda ne kargaşa var? Yerel yönetimler ile BTK... Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Bakanlığımızın bağlı bir üst kuruludur, yetki buradadır ancak yerel yönetimler, uygulamada bu yetkilere maalesef çok müdahale etmektedir ve dolayısıyla buradaki yetki kargaşasını da giderme yönünde bir adım atma ihtiyacı mevcuttur.

Sayın Konya Milletvekilimiz Mustafa Kalaycı'nın ilave soruları var. Onlarla ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Lojistik merkezi yeniden yapılacak, hemen yapılacak. Orada bir endişeniz olmasın. Diğer yandan, Konya çevre yolu, tamam, yani talep olarak Konyalılar tarafından, sizler tarafından, vekillerimiz tarafından gündeme getirildi. O günkü proje yükümüz itibarıyla, bütçemiz itibarıyla bunu hemen gündeme alamadık ama şimdi aldık ve 25 kilometresinde çalışma devam ediyor, siz de biliyorsunuz. Diğer kısımdaki programımız da belli, 2016'da oraya da başlayacağız. Ama burada en önemli konumuz kamulaştırmadır.

Özellikle şehirlerde çevre yolu taleplerinde bizim bir önerimiz var yerel yönetimlere: "Siz İmar Kanunu'nun 18'inci maddesini uygulayın, KOP ve DOP, düzenleme ortaklık payı, kamu ortaklık payı gibi paylarla bize bir koridor açın, biz de koridorda yolu yapalım." Bunu başarıyla yaptığımız belediyeler var. Bir örnek: Elâzığ Belediyesi. Elâzığ'da 3x2 çevre yolu yaptık. Yolun tamamı zannediyorum 24 kilometre, yolun kamulaştırma bedeli 135 trilyon, yolun kendi maliyeti 30 trilyon. Belediye, bu uygulamaları yaparak bedava kamulaştırmayı gerçekleştirdi ve biz de yolu hızlı bir şekilde tamamlamış olduk. Bunu bütün belediyelerden talep ediyoruz ve bu şekilde bir an önce işlerin yapılmasını hedefliyoruz.

Tabii, havalimanıyla ilgili: Konya'nın havalimanı asker-sivil kullanımlı. Biz, uzun vadede, ileride ayrı bir askerî meydanın yapılıp oradaki askerî ana jet üssünün başka bir yere taşınmasından yanayız çünkü atış talim merkezleri de şu anda sanayinin yakınında ve onda risk oluşturuyor. Bu konuda askerler de, Genelkurmay da olumlu bakıyor ama bu, bir planlama meselesidir, bir zamanlama meselesidir, zamanı geldiğinde bunu da gerçekleştirmiş olacağız.

Ereğli havalimanı -az önce söyledim- daha doğrusu Karaman havalimanı, Ereğli'ye 60 kilometredir dolayısıyla bir bölgesel havalimanı niteliğinde olacaktır hem Karaman'a 34 kilometre dolayısıyla ikisine de rahatlıkla hizmet verebilecek durumdadır. Yeni gelen bir not. Trabzon Limanı'na 20 bin dwt'luk tonluk konteyner gemileri yanaşabilmektedir. 20 bin tonluk konteyner gemisi de küçük bir gemi değil, bu bilgi doğruysa bakacağım, bu, gelen bir bilgidir. Orada da dediğiniz draftın üstünde bir draft, 14 metreye kadar bir draft gerekir, buna ayrıca bakacağız.

Teşekkür ediyoruz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)