Konu:CHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:7
Tarih:30/11/2015


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

REŞAT PETEK (Burdur) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken 26'ncı Dönemin milletimiz için hayırlara vesile olmasını öncelikle temenni ediyorum.

Devamla, ülkemizde huzuru ve barışı ortadan kaldırmak için âdeta aynı noktadan düğmeye basılmışçasına hareket ederek dün değerli bir avukat meslektaşımızı, baro başkanımızı katleden canileri ve onu korumak için orada bulunan polislerimizi şehit eden katilleri huzurunuzda lanetliyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öyle bir hava oluşturuldu ki AK PARTİ Grubuyla ilgili, bir sayın milletvekili tarafından, Sayın Elçi'nin katledilmesinden dolayı ne kadar duyarsız, duygusuz, vicdansız davranıldığı, benzeri kelimelerle ifade edildi. Şimdi, kalplerden geçeni okuyan bir mekanizmanız mı var ki kendiniz buradan duyduğunuz üzüntüyü ifade ederken başkalarının üzüntü duymadığını veyahut kale almadığını ifade edebiliyorsunuz? Bunu söylemeye hakkınızın olmadığını düşünüyorum. Zira bu ülkede insan onurunu temel felsefe edinmiş ve onun için gerekli bütün demokratik değişimlere imza atmış bir parti varsa Adalet ve Kalkınma Partisidir, bunu herkes bilmeli. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler)

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Bravo, bravo!

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Mesela iç güvenlik yasası, değil mi?

REŞAT PETEK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, basın ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmış olduğu yönünde bir araştırma talebi üzerine aleyhte söz almış bulunuyorum. Şimdi, 2002'den bu tarafa... Herkes elini vicdanına koysun ve 2002 öncesi Türkiye'de basın özgürlüğü ne hâldeydi, bugün acaba ne hâlde, bunu bir ölçüp tartıp önümüze koyalım. (CHP sıralarından gürültüler)

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - İnsaf ya, insaf!

REŞAT PETEK (Devamla) - Şimdi, özellikle hukuki değişimleri takip eden arkadaşlarımızın şu hakkı teslim etmeleri lazım: İfade özgürlüğünün önündeki engeller AK PARTİ'nin iktidarında kaldırılmıştır. Din ve vicdan özgürlüğünün önündeki engeller AK PARTİ iktidarında kaldırılmıştır. [CHP sıralarından "Bravo(!)" sesleri, alkışlar(!)] Düşünce özgürlüğünün önündeki engeller AK PARTİ iktidarında kaldırılmıştır. (CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, konuşmacıyı duyamıyorum. Lütfen...

Buyurun sayın konuşmacı.

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Hatip de bir şey söylemiyor zaten, duymasan da olur.

REŞAT PETEK (Devamla) - Temel hak ve özgürlüklerin korunması Adalet ve Kalkınma Partisinin üzerinde durduğu en önemli konulardandır. Bununla ilgili anayasal ve yasal değişiklikler bu dönemde yapılmıştır.

Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 90'ıncı madde, hepinizin elinde var, açın bakın. Anayasa'nın 90'ıncı maddesinde evrensel hukuk kurallarının Anayasa'nın da üstünde bir hukuk normu olarak kabulünü 2004 yılında sağlamadık mı arkadaşlar?

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Tabii, tabii!

REŞAT PETEK (Devamla) - Eğer iç hukuk kuralları ile evrensel hukuk kuralları arasında bir çelişki varsa burada evrensel hukukun üstün tutulacağı ilkesinde, yine, bu Mecliste Adalet ve Kalkınma Partisinin önerisiyle gerekli değişiklik yapılmadı mı?

MUSA ÇAM (İzmir) - Ne alakası var onun, ne alakası var?

REŞAT PETEK (Devamla) - Şimdi, basın özgürlüğüyle ilgili hem Anayasa'ya bakın hem Basın Kanunu'na bakın. Daha "dün" denecek yakın zamana kadar basın araç ve gereçleri suç aleti ve suç unsuru olarak kabul edilip yargı mercilerince el konularak müsadere ediliyordu. Bu değişikliği ortadan kaldıran bilin ki yine Adalet ve Kalkınma Partisi. (CHP sıralarından gürültüler)

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Medya mı bıraktınız? Hepsine el koydunuz!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri...

REŞAT PETEK (Devamla) - Evet, şimdi... (CHP sıralarından gürültüler)

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Medya mı kaldı?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, düşünceyi ifade özgürlüğüne lütfen saygı gösterelim. Konuşmacıyı duymak ve dinlemek istiyoruz.

REŞAT PETEK (Devamla) - Şimdi, ifade özgürlüğü...

BAŞKAN - Lütfen... [AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP sıralarından alkışlar(!)]

REŞAT PETEK (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Petek.

REŞAT PETEK (Devamla) - İfade özgürlüğü başkalarının hakkına, özgürlüklerine de riayet etme özgürlüğüdür. Siz istediğiniz kadar havaya yumruk atabilirsiniz ama yanınızdaki arkadaşınızın çenesine vurursanız bu özgürlük değildir. Onun için, nasıl bu kürsüde siz konuştuysanız, konuşan hatibin sözleri hoşunuza gitmese de dinleyeceksiniz, bu da ifade özgürlüğünün gereğidir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Onun için milletvekilleriniz gazete basıyor.

REŞAT PETEK (Devamla) - Biz hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisinin tek başına iktidarındaki Matbuat Umum Müdürlüğünün "Şunu yazmayacaksın, bunu çizmeyeceksin." diye verilen talimatlarını gündeme getirmek istemiyoruz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler)

MUSA ÇAM (İzmir) - O sizin döneminizde oluyor. Sizin döneminizde kapatılan televizyonlar, gazeteler var!

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - "Alo Fatih"i unutma, "Alo Fatih"i!

REŞAT PETEK (Devamla) - Ama aziz millet bunları unutmadı. Unutmadığı için de... Buraya çıkan Sayın Değerli Grup Başkan Vekiliniz dedi ki: "Efendim, bu Hükûmete güvenmiyoruz, AK PARTİ iktidarına güvenmiyoruz, Başbakana güvenmiyoruz." Siz zaten güvenseydiniz muhalefet olmazdınız, bunu tabii karşılıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler)

LEVENT GÖK (Ankara) - Bu nasıl mantık ya, bu nasıl mantık?

REŞAT PETEK (Devamla) - Ama bu yüce millet AK PARTİ'ye güveniyor, yüzde 50 oy verip Meclise gönderiyor, bunu da unutmayın.

ERDİN BİRCAN (Edirne) - Az kaldı, az kaldı!

REŞAT PETEK (Devamla) - Şimdi, değerli milletvekili arkadaşlarım, bakın, Sayın Tahir Elçi'nin alçakça katledilmesi üzerinden kimse prim toplamaya kalkmasın. Biz insan onurunu önceleyen, yaşam hakkını en önemli hak kabul eden bir anlayışla...

CEYHUN İRGİL (Bursa) - Adam öldü be!

REŞAT PETEK (Devamla) - ...öldürülen, katledilen kim olursa olsun katillerin peşindeyiz ve onların cezalandırılması için ne gerekiyorsa yapılması açısından sonuna kadar bunun takipçisiyiz, bunu bilin. (CHP sıralarından gürültüler)

CEYHUN İRGİL (Bursa) - Araştırmadan mı yapacaksınız? Bir saat önce araştırma önergesini reddettiniz.

REŞAT PETEK (Devamla) - Şimdi, Tahir Elçi'nin öldürülmesi üzerinden, orada aynı anda, belki de bir kısmı Tahir Elçi'nin de can güvenliğini korumak için bulunan polis memurlarımızın şehadetini, onların orada şehit edilmesini birlikte masaya yatırıp birlikte değerlendirmeliyiz.

Şimdi, yine kürsüye çıkıp değerli arkadaşlarımız diyor ki: "Kamu düzenini sağlamak sizin göreviniz." Evet, Hükûmetin görevi. Öyleyse bu Hükûmet, o hendekleri kazanlarla, hendeklerin içine dinamitleri, mayınları döşeyen terör örgütleriyle mücadele etmek ve orada insanların yaşam hakkını korumak için sokağa çıkma yasağı da ilan eder, hukuki her türlü tedbiri de alır.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Sonra hepsini katledersiniz değil mi? Nusaybin'de gördük, Cizre'de gördük, hepsinde gördük.

REŞAT PETEK (Devamla) - Bu da Hükûmetin hem görevidir hem vazifesidir, bunu yerine getirir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP ve HDP sıralarından gürültüler)

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Çoluk çocuğu niye öldürüyorsunuz o zaman?

REŞAT PETEK (Devamla) - Öyleyse bir taraftan "Bu Hükûmet yaşam hakkını korusun." diyeceksiniz...

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Siviller katlediliyor, siviller.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - 80 yaşında insanı niye öldürüyorsunuz?

REŞAT PETEK (Devamla) - ...diğer taraftan yaşam hakkını korumak için tedbirler alan Hükûmeti eleştirmeye kalkacaksınız. Bu ne yaman çelişki, bu ne yaman çelişki?

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Cizre'de 10 yaşındakini öldürdünüz, 10 yaşında.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Sivilleri niye öldürüyorsunuz?

REŞAT PETEK (Devamla) - Şu kürsüye çıkıp da yine basın özgürlüğünden dem vuranlar acaba o basında bu ülkenin millî güvenliğini, devlet sırlarını ifşa etmenin suç olduğunu bilmiyorlar mı? (CHP ve HDP sıralarından gürültüler)

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Cenazeleri sürükleyerek mi kamu düzenini sağlayacaksınız?

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - İşine gelmeyen her şey sır oluyor değil mi?

REŞAT PETEK (Devamla) - Yoksa, uluslararası odaklara, Türkiye Cumhuriyetinin düşmanlarına, bu ülkenin millî güvenliğini ilgilendiren, sır teşkil eden belgelerin çalınıp basın denilen organlarda ifşa edilerek peşkeş çekilmesini, ifşa edilmesini basın özgürlüğü olarak mı görüyorsunuz? (HDP sıralarından gürültüler)

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Cumhurbaşkanının kendisi söylüyor "Silah yolladık." diye. Ne sırrı?

BAŞKAN - Sayın Kürkcü...

REŞAT PETEK (Devamla) - Bakınız, evrensel hukuk, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve bütün hukuk kuralları şunu söyler...

LEZGİN BOTAN (Van) - Meclisin yetkisini bir kaymakama vererek mi yapacaksınız?

REŞAT PETEK (Devamla) - Evet, dinleyin.

LEZGİN BOTAN (Van) - On beş gün boyunca olağanüstü hâl uyguluyorsunuz.

REŞAT PETEK (Devamla) - Özgürlükler sınırsız değildir. Özgürlükler, kamu düzeninin sağlanması, genel sağlık, genel ahlak ilkeleri söz konusu olduğunda, yaşam hakkının korunması söz konusu olduğunda ancak kanunla ve yargı kararıyla sınırlanabilir.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Hastaneye gidemediği için öldü, ne yaşam hakkından söz ediyorsunuz?

REŞAT PETEK (Devamla) - Şimdi, hukukun evrensel ilkeleri bu iken, daha Fransa'nın dün oradaki terör örgütü saldırısı üzerine aldığı tedbirlerin onda 1'i, yüzde 1'i Türkiye'de alınmamışken, özgürlük deyip eğer bunun arkasında terör örgütlerine özgürlüğü savunuyorsanız burada yokuz. [CHP sıralarından alkışlar(!)]

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Senin terör örgütün ne olacak? Esedullah terörün ne olacak?

REŞAT PETEK (Devamla) - Evet, o terör örgütleri bu ülkenin kahraman güvenlik kuvvetlerine saldırıyor, onları şehit ediyor ama onların resimlerini burada göremiyoruz.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Kendiniz terör örgütü kurdunuz.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, söylediğiniz hiçbir şey anlaşılmıyor, kayda da geçmiyor, lütfen...

REŞAT PETEK (Devamla) - Oradaki subayımızın, oradaki polisimizin resimlerini burada göremiyoruz.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Esedullah terörünü anlat bize.

REŞAT PETEK (Devamla) - Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, onun için, Türkiye'de basın özgürlüğünün teminatı da evrensel hukuk, Anayasa ve kanunlar çerçevesinde AK PARTİ Hükûmetidir, AK PARTİ iktidarlarıdır.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Televizyonları kapattınız, basın mensupları içeride, ne basın özgürlüğünden söz ediyorsunuz?

REŞAT PETEK (Devamla) - Biz ifade özgürlüğünü sonuna kadar savunuyoruz, din ve vicdan özgürlüğünü sonuna kadar savunuyoruz, düşünce özgürlüğünü de sonuna kadar savunuyoruz ama bu özgürlüklerin arkasına sığınıp da hiç kimse cinayet işleyenleri ve terör örgütlerini savunmaya kalkmasın. [CHP sıralarından alkışlar (!)] Biz bu nedenle basın özgürlüğü alanında verilmiş olan önergenin reddini talep ediyoruz, bu yönde oy kullanacağız.

Heyetinizi saygıyla selamlıyorum, hepinize teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)