Konu:Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
Yasama Yılı:2
Birleşim:125
Tarih:27/06/2012


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle yüce heyetinizi saygıyla selamlarım.

Genel Kurulun kapanmasına üç gün kala görüşmekte olduğumuz torba yasayla ilgili olarak sağduyusu olan bazı milletvekillerimiz görüş bildirdiler. Ama ben de bu kadar önemli kanun maddelerinin, âdeta yangından mal kaçırırcasına, üstelik de gecenin bu saatinde, çok da verimli olmayan bir çalışma ortamında şu anda tartışılıyor olmasını özellikle tekrar bilgilerinize sunmak istiyorum ve de bu yasaları değiştirirken bizler acaba, sizler acaba sivil toplum örgütlerine sordunuz mu, onların görüşlerini aldınız mı; akademisyenlerle görüştünüz mü, onların görüşünü aldınız mı? Toplumsal bir mutabakat sağlandığını düşünüyor musunuz da bu maddeleri bugün Meclis gündemine getiriyorsunuz? Tabii, bunu da bir kez daha sizleri düşünmeye davet edecek şekilde hatırlatmak istiyorum.

Evet, değerli milletvekilleri, ben, kanunun 21'inci maddesi, yani organize sanayi bölgeleriyle ilgili olan maddeye yönelik olarak söz almış bulunuyorum, bu konuda verdiğimiz önergeye yönelik olarak söz almış bulunuyorum. Az önce Sayın Hatip zaten bu maddenin Anayasa'nın 46'ncı maddesine aykırılığı konusunda görüş bildirdi, Cumhuriyet Halk Partisi adına Grup Başkan Vekilimiz de görüşünü bildirdi. O nedenle, ben, konuya biraz daha farklı bir perspektiften bakarak organize sanayi bölgelerinin şu an içinde bulunduğu sorunlara dikkatinizi çekmek istiyorum.

Hiç şüphesiz organize sanayi bölgeleri ekonomimizin can suyudur, çok önemli bir istihdam yaratır organize sanayi bölgeleri ancak maalesef AKP döneminde artan girdi ve enerji fiyatları, yüksek vergiler, bürokratik engeller ve altyapı eksiklikleri sanayiciyi bıktırmış durumdadır değerli milletvekilleri. Türkiye'de sanayi âdeta ucuz ara malı ithalatına teslim olmuş durumdadır. Kendi yağıyla kavrulmaya çalışan OSB'lerin yaşadığı sorunların daha iyi anlaşılması için size bir örnek vermek istiyorum ve bu örnek, hemen yanı başımızda, Meclise 60-70 kilometre uzakta olan bir organize sanayi bölgesinin yaşadığı sorunla ilgilidir, dünyanın 17'nci büyük ekonomisi olan bir ülkenin başkentinde yaşanan bir sorunla ilgilidir. Eğer başkentte böyle sorunlar yaşanıyorsa artık diğer illerde ne tip sorunlar yaşanıldığı konusundaki takdirleri sizlere bırakıyorum. Ankara'nın yanı başında faaliyet gösteren Başkent OSB, Ankara Sanayi Odası 2. OSB, Anadolu OSB, Madenî Dökümcüler İhtisas OSB'nin bağlantı yolları hâlen bitirilmemiştir. Bu OSB'lerimizde arıtma tesisi bulunmamaktadır. Bir OSB'nin tek başına arıtma tesisi kurması hiç şüphesiz büyük bir maliyet gerektirmektedir. OSB'lerimizin ortak arıtma tesisi kurması için gereken bağlantı kolektörleri yoktur. Daha vahimi, saydığım bu sanayi bölgelerimizde şebeke suyu mevcut değildir.

Buradan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanına da seslenmek istiyorum: Sayın Gökçek, lütfen, artık, kürtajla, sanatçılarla uğraşmayı bıraksın, Ankara'nın asli sorunlarına değinsin.

Ancak geçen hafta Ankara'da yaşanan vahim göçük olayıyla ilgili olarak kendisi bizlere bir eleştiri yapmıştır ve eleştiriyi yaparken bizlere "geri zekâlı" gibi bir sıfat yakıştırmıştır. Tabii, her söz sahibine aittir ve ben böylesine bir üslubun bir devlet temsilcisine yakışmadığını düşünüyorum. Onun için kendisine aynı dille cevap vermeyi uygun bulmuyorum ancak Sayın Gökçek'i tekrar OSB'lerin sorunlarına eğilmeye davet ediyorum.

Şimdi kendisi belki şunu söyleyecektir: "Biz OSB'lerle ilgili bir protokol imzaladık." Ancak, maalesef, bu protokolü imzalamanın üzerinden bir yıl kadar bir süre geçmiştir ama bu bir yıllık süre içerisinde herhangi bir gelişme olmamıştır değerli milletvekilleri.

Şimdi size bir örnek daha vermek istiyorum fakat sürem çok daraldı, hemen hızlıca Polatlı OSB'de yaşanan bir sorundan bahsetmek istiyorum: Polatlı OSB mücavir alan dışındayken EPDK ile doğal gaz anlaşması imzalıyor. İlerleyen tarihlerde OSB'nin bulunduğu bölge belediye mücavir alanı içine dâhil ediliyor.

İsmim nedeniyle bir on saniye zaman istiyorum sizden, ismimle ilgili açıklama yaptım.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) - Vermez, vermez. Sen git oraya anlat, bitir oraya anlat. Vermez.

BAŞKAN - Buyurun efendim, bitirin.

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Teşekkür ederim.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Başkanım vaz mı geçtiniz yoksa?

BAŞKAN - Süreniz tamam Sayın Nazlıaka, çok teşekkür ediyorum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sistem müsaade etmiyor.

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, şimdi önergeyi oylarınıza sunuyorum?

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Size bir konuyu anlatacaktım ama bir on saniye bile? (CHP sıralarından alkışlar)